OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXII/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XXII/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

Numer dokumentu: 22
Rok: 2009

P r o t o k ó ł Nr XXII/09
-------------------------------------------

z XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 stycznia 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Analiza planu ochrony PPK i opinia Rady Gminy.
6.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
9.Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXI sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni zgłosili interpelację dotyczącą remontu dróg powiatowych:
Włoszakowice – Zaborówiec,
Włoszakowice – Bukówiec Górny,
Boszkowo-Letnisko- Boszkowo (wieś)
Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5. Analiza planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego i opinia Rady Gminy.
Dnia 8 października 2008 r. przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice otrzymała informację, że Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska zakończyła merytoryczne prace nad planem ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Projekt miał trafić do “formalnych uzgodnień z radami poszczególnych gmin”.
Dnia 30 grudnia 2008 r. Radzie Gminy Włoszakowice został przekazany do zaopiniowania projekt rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego (załącznik nr 3 do protokołu). Na skutek zmiany ustawy o ochronie przyrody w międzyczasie odebrano radom gmin prawo do uzgadniania, pozostawiając jedynie nic nie znaczące opiniowanie.
Rada Gminy według przepisów ustawy o samorządzie gminnym miała termin 30 dni na wydanie opinii, gdyż niezajęcie stanowiska w sprawie oznaczałoby przyjęcie jej w brzmieniu przedłożonym przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Dotychczasowe brzmienie art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody wymagało od wojewodów zwrócenia się o uzgodnienie do właściwych miejscowo rad gmin w sprawie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa. Z dniem 15 listopada 2008 roku to uprawnienie zostało zlikwidowane arbitralną i niezrozumiałą decyzją władzy ustawodawczej wprowadzoną nowelą ustawy o ochronie przyrody.
Konieczność uzgodnień wymagała od Wojewody uzyskania pozytywnego stanowiska w zakresie ww. dla projektowanych w rozporządzeniu uregulowań, a ewentualne zastrzeżenia rad gmin musiały być ujęte w rozporządzeniu. Po nowelizacji wymagana jest jedynie opinia, a więc zajęcie przez rady gmin stanowisk, które w żadnym zakresie nie wiążą organu wydającego rozporządzenie.
Pomimo to Rada Gminy uznała, że plan ochrony parku wprowadza bardzo negatywne skutki zarówno dla posiadaczy gruntów znajdujących się na terenie parku jak i dla gmin i wydała negatywną opinię uzasadniając ją w sposób następujący:
Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) określa, co powinien zawierać plan ochrony dla parku krajobrazowego:
cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;
wskazanie obszarów udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Jednocześnie w celu uzupełnienia dodać należy, że zgodnie z terminologią niniejszej ustawy zagrożeniem wewnętrznym jest czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. Natomiast zagrożeniem zewnętrznym jest czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej.

Analizując przedłożony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego zauważyć można, że większość zagrożeń Przemęckiego Parku Krajobrazowego stanowią zagrożenia typu wewnętrznego. Zastanawiającym jest fakt, że większość działań w dziedzinie działalności gospodarczej, rolniczej, budownictwa i innych, podejmowanych dotychczas przez ludzi zamieszkujących omawiany obszar poprzez szerokie interpretowanie zapisów ustawy została zakwalifikowana do zagrożeń wewnętrznych tego terenu.
Wskazać należy, że Wojewoda proponowanym do zaopiniowania rozporządzeniem ogranicza zagwarantowaną konstytucją ochronę własności prywatnej oraz uniemożliwia korzystanie z nieruchomości i blokuje rozwój Gminy Włoszakowice. Rada Gminy Włoszakowice jako reprezentant społeczeństwa nie może legitymować i akceptować działań mających na celu wyrządzanie szkód właścicielom nieruchomości, a jednocześnie umożliwianie realizacji swoich celów i osiągania korzyści przez wąskie grupy lobbingowe. Negatywne skutki przedłożonego rozporządzenia (co wskazano powyżej) dotkną także działające na terenie Gminy Włoszakowice podmioty gospodarcze, które nie tylko zapewniają pracę społeczeństwu, ale zasilają podatkami dochody Gminy. Ograniczenia w rozwoju przedsiębiorstw doprowadzą zatem do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia dochodów Gminy. Wielokrotnie w prezentowanych stanowiskach wskazywano, że za takimi działaniami organów administracji państwowej nie idą satysfakcjonujące rekompensaty finansowe, które powinny objąć wszelkie podmioty poszkodowane w wyniku funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Reasumując, dokument, który nazwano "planem ochrony parku" na ponad 40 stronach zawiera różne ograniczenia, które w sposób oczywisty skutkują obniżeniem wartości gruntów i naruszają istotę prawa własności. Plan nie zawiera natomiast ani jednego zdania o oczywistych i słusznych odszkodowaniach, jakie należą się właścicielom nieruchomości, których prawo własności doznało uszczerbku. Podkreślić także należy, że park jak i plan wprowadzany jest przez wojewodę arbitralnie, z pominięciem jakichkolwiek rozmów z właścicielami nieruchomości. Nikt z właścicieli gruntów nie wyraził zgody na utworzenie tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego jak i na wprowadzenie "planu ochrony". W takiej sytuacji uznać należy, że wojewoda w oczywisty sposób ogranicza zagwarantowane obywatelom prawo własności (artykuł 21 i artykuł 64).
W tym stanie rzeczy woluntarystyczne rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego należało zaopiniować negatywnie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/160/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu


Ad. 6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/161/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice.
Do zadań samorządu gminy należą sprawy określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z art. 10 wspomnianej wyżej ustawy określone zadania są realizowane w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Dlatego uchwalenie tego programu jest uzasadnione.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/162/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym
Uchwałą Nr III/21/02 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 555 o powierzchni 300 m², położonej w Bukówcu Górnym przy skrzyżowaniu ul. Machcińskiej i Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na rozbudowę tego skrzyżowania. W związku z faktem, że nabywana powierzchnia przekroczyła potrzeby inwestycji oraz mając na względzie wniosek w sprawie nabycia działki nr 555 na powiększenie sąsiedniej nieruchomości proponuje się przeznaczyć wydzieloną jej część do zbycia na rzecz wnioskodawcy. W związku z tym Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym oznaczonej numerem działki 555/1 o powierzchni 0,0114 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/163/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 9. Zmiana uchwały Nr XX/140/08 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
W związku z błędnym określeniem sposobu naliczania i wnoszenia opłat z tytułu ustanowionej na nieruchomości służebności przesyłu oraz wątpliwości wnoszonych przez przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczących sposobu określenia wysokości opłaty, jak i niewielkiej kwoty należnej Gminie z tytułu ustanowionego obciążenia, zaistniała potrzeba zmiany wcześniej podjętej uchwały. Rada Gminy postanowiła, że korzystanie z nieruchomości odbywać się będzie w sposób nieodpłatny. Koszty ustanowienia obciążenia nieruchomości poniesie przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/164/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice
W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związanego z nim i już rozpoczętego procesu inwestycyjnego zachodzi konieczność nadania nazw drogom i wprowadzenia numeracji porządkowej powstałych przy nich nieruchomości. Rada Gminy podjęła następujące stanowisko w zakresie nazewnictwa i zmiany nazewnictwa we Włoszakowicach.
Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 559 (droga w sąsiedztwie ul. Bogusławskiego) nadać nazwę “Ks. A. Błaszaka “ - z uwagi na jej niedalekie położenie od kościoła parafialnego, w którym Ksiądz Błaszak był przez ponad 20 lat proboszczem oraz bliskie sąsiedztwo pierwszej strzelnicy Bractwa Kurkowego, którego był członkiem i współzałożycielem. W styczniu przypada druga rocznica śmierci księdza A. Błaszaka – postaci znanej nie tylko mieszkańcom naszej Gminy, miłośnika przyrody, myśliwego.
Drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 312 (droga prostopadła do ul. Wolsztyńskiej przed budynkami Nadleśnictwa) nadać nazwę “ul. Leśników” z uwagi na jej położenie w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Włoszakowice, które niedawno obchodziło jubileusz 80-lecia istnienia.
W związku z koniecznością uporządkowania numeracji nieruchomości rozrzuconych wzdłuż ul. Osady, sprawiających spore problemy z ich odszukaniem w terenie przez służby ratownicze, kurierów itp. proponuje się nadać nową nazwę:
– “ul. Dominicka” dla części ul. Osady przebiegającej od ul. Wolsztyńskiej w kierunku Dominic
- “ul. Zachodnia” dla części ul. Osady biegnącej od szosy do Boszkowa w kierunku Ujazdowa jako przedłużenia istniejącej już ulicy o tej nazwie.

Pozostałe nieruchomości po uporządkowaniu numeracji pozostawić przy dotychczasowej nazwie -
ul. Osady.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/165/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Protokołowała
Mirosława Poloszyk-Miś
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06