OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół XXIII/2009 z dnia 4 marca 2009 r.

Protokół XXIII/2009 z dnia 4 marca 2009 r.

Numer dokumentu: 23
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXIII/09
-------------------------------------------

z XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 4 marca 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
- podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”
6.Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne” i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice.
8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
9.Zmiana uchwały w sprawie diet dla sołtysów – Skarżyń.
10.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
11.Sprawy bieżące – pismo mieszkańców ul. Chopina we Włoszakowicach.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Stefan Lis.
Radny Zenon Mejza i Leszek Jagodzik prosili o wyjaśnienie spraw dotyczących elektrowni wiatrowych i rezygnacji z użytkowania promenady w Boszkowie-Letnisku.
Wyjaśnień udzielił Wójt Stanisław Waligóra stwierdzając, że działalność Firmy Gestampeolika na terenie Gminy Włoszakowice zyskała akceptację centrali firmy.
W sprawie dotyczącej promenady wójt wyjaśnił, że sporządzono analizę kosztów utrzymania przez Gminę promenady, które wynoszą ok. 25 tys.zł rocznie. W związku z tym została wypowiedziana umowa z Nadleśnictwem i promenada nie będzie oświetlana - zdjęto lampy. Gmina co roku ponosiła koszty naprawy lamp. Ostatni rachunek za naprawę wyniósł 3.000 zł. Wypowiedziano umowy na prowadzenie działalności gospodarczej na promenadzie. Nowe umowy mogą być zawierane tylko z Nadleśnictwem. Do 3 maja 2009 r. podpisana jest umowa na odbiór śmieci z firmą wywozową.
Raczej nie ma zagrożenia, aby promenada została zamknięta. Skarb Państwa powinien mieć środki na utrzymanie czystości na swoim terenie. Dotąd z tego zadania wyręczała go Gmina. Zamiary Gminy dotyczące promenady były inne – miała ogólnodostępna, spacerowa trasa przyjeziorna, oświetlona, z małą gastronomią. Wymogi dotyczące ochrony przyrody w Przemęckim Parku Krajobrazowym uniemożliwiają rozwój tego terenu, chociażby poprzez pobudowanie estetycznych obiektów małej gastronomi, ogródków wiedeńskich itp. Brak jest pomocy ze strony właścicieli jeziora i promenady w utrzymaniu porządku. Gminie stawiane są natomiast wymogi, chociażby w postaci zatrudniania ratowników.
Gminy nie stać na sprostanie stawianych jej wymogów w związku z tym nastąpiła rezygnacja z prowadzenia promenady. Należy mieć nadzieję, że w rękach Skarbu Państwa promenada będzie funkcjonować prawidłowo.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni zgłosili interpelacje dotyczące:
wyjaśnienia faktu nieposypywania dróg powiatowych na terenie gminy Włoszakowice na całej jej długości w momencie wystąpienia śliskości zimowej.
Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
ponownej interwencji w sprawie uciążliwego hałasu, jaki powodują samochody przejeżdżające przez Włoszakowice należące do firmy “Stena” we Wschowie
Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu
pytań rolników z terenu Gminy Włoszakowice dotyczących farm wiatrowych, rent strukturalnych, zalesiania gruntów
Interpelacja stanowi załącznik nr 4

Ad. 5. Analiza wniosku GZK Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Rada Gminy otrzymała dnia 20 stycznia 2009 r. od Spółki GZK sp. z o.o. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni przeanalizowali przedstawione taryfy i w przypadku ścieków komunalnych dla taryfowej grupy odbiorców usług postanowiono obniżyć taryfę z 4,60 zł/1m3 (netto) do 3,80 zł/1m3 (netto) zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Ostateczne taryfy przedstawiają się następująco:
cena za dostarczaną wodę 1,98 zł/1m3
opłata abonamentowa ( za dostarczaną wodę) 2,50 zł/1miesiąc
cena za odprowadzane ścieki komunalne 3,80 zł/1m3 (przy wnioskowanej 4,60zł/1m3)
opłata abonamentowa ( za odprowadzane ścieki komunalne) 2,50 zł/1miesiąc
cena za odprowadzane ścieki przemysłowe 7,52 zł/1m3
opłata abonamentowa ( za odprowadzane ścieki przemysłowe) 2,50 zł/1miesiąc
opłata za odprowadzane ścieki sezonowe 5,78 zł/1m3
opłata abonamentowa ( za odprowadzane ścieki sezonowe) 2,50 zł/1miesiąc
Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 7%. Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Radny Aleksy Zaremba zgłosił uwagi stwierdzając, że koszty wzrastają, chociażby z powodu wzrostu ceny energii i materiałów. Natomiast nie jest do przyjęcia opłata abonamentowa. Takie rozwiązanie uderza w najuboższych, którzy oszczędzają wodę. Podwyżka cen wody powinna być realną podwyżką. GZK ma również zobowiązania wobec właścicieli nieruchomości, u których usytuował swoją sieć.
Na przejście sieci wyrażano zgodę, aby można było bez problemu podłączyć wodę i nie stwarzać problemu Spółce GZK, ale wprowadzanie dodatkowych opłat spowoduje wystąpienie o odszkodowania za posadowienie urządzeń w prywatnym gruncie. Nie ma pewności, jaką wysokość opłaty abonamentowej zaproponuje GZK w przyszłorocznym wniosku. Może dojdzie np. Nowa opłata przesyłowa. Radny zgłosił wniosek, aby przy głosowaniu dokonać zapisu, że był przeciwny podejmowaniu uchwały w zakresie ustalenia opłaty abonamentowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 9 głosach za, 5 wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym
Radnego Aleksego Zaremby
UCHWAŁĘ Nr XIII/166/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”
W związku z tym, że koszt oczyszczenia 1m3 ścieków komunalnych wynosi 4,60 zł Rada Gminy postanowiła o zastosowaniu stawki w wysokości 3,80 zł za 1m3 .
Wobec czego postanowiono o dopłacie z budżetu Gminy w wysokości 0,80 zł do każdego m3 tej taryfowej grupy odbiorców usług.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/167/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołuAd. 6. Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
Zgodnie z Ustawą zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o 23.866,00 zł, z tego dochody bieżące o 23.866,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o 723.866,00 zł oraz deficyt o 700.000,00 zł
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIII/168/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne” i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała, że pomoc dotyczy wcześniej podpisanego porozumienia w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego tj. przebudowie drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P we Włoszakowicach. Zadanie to będzie realizował Powiat. W ramach współpracy Gmina Włoszakowice deklaruje udzielenie Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 190.000,00 zł. Podjęcie uchwały jest niezbędne jako załącznik do składanego wniosku o dofinansowanie.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIII/169/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dnia 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zgodnie z ustawą, postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela. Istnieje możliwość upoważnienia przez ten organ Wójta Gminy, który z kolei upoważnić może swojego zastępcę albo kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
W dniu 24 października 2008r. Wójt Gminy upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych a także przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym przekazanie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej jest kompetencją rady gminy wyrażoną w formie uchwały.
Radni uwag nie mieli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIII/170/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 9. Zmiana uchwały w sprawie diet dla sołtysów (Skarżyń).
W związku z zwiększeniem obowiązków związanych z używaniem poczty elektronicznej dla kontaktów z Urzędem i wykorzystywania do tego celu prywatnego sprzętu postanowiono o podwyższeniu diety dla sołtysa wsi Skarżyń.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIII/171/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice 2007-2008”
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy o odpadach sprawozdanie realizacji programu przedkłada się Radzie Gminy. Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo mieszkańców ul. Chopina przeciw proponowanej zmianie nazwy. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Rada Gminy postanowiła odstąpić od wprowadzania zmiany, zgodnie z wolą mieszkańców.

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór przedstawiła problem wałęsających się psów.
Ponadto wnioskowała o przygotowanie wykazu telefonów do poszczególnych biur i pracowników Urzędu Gminy z podaniem załatwianych przez nich spraw.
Radny Bronisław Elimer poinformował o bałaganie i niszczejącym budynku przy Pl. 21 Października we Włoszakowicach. Zgłosił wniosek o założenie fotokomórek na lampach oświetlenia ulicznego i skrócenie czasu oświetlania.
Radna Krystyna John wnioskowała o ustawienie masztu na flagę w Krzycku Wielkim przy wjeździe od strony Sądzi i wnosiła o wyjaśnienie kto odpowiada za porządek przy pomniku.
Poruszyła też problem wywieszania flag podczas świąt państwowych w Krzycku Wielkim.
Radny Krzysztof Poprawski wnioskował o usunięcie błota z ul. Tymkowskiej i ul. Sokołów w Bukówcu Górnym. Ponadto przekazał, że kawiarnia w Bukówcu Górnym pomimo jej dzierżawy nie jest otwierana tylko na imprezy zorganizowane. W pozostałe dni jest zamknięta.
Częściowo odpowiedzi na wnioski udzielił Wójt Gminy Włoszakowice.
Temat wypuszczania psów poza nieruchomość jest przekazywany na zebraniach wiejskich, po czym sprawa zostanie przekazana do Policji celem egzekwowania obowiązków właścicieli psów.
Po modernizacji oświetlenia Gmina spłaca koszty modernizacji i niezbędne jest wyliczenie poboru prądu – zgodnie z umową według czasu poboru prądu. Budynek na Pl. 21 Października i jego ewentualna rozbiórka jest w interesie Starostwa Powiatowego. Własność budynku: w połowie Skarb Państwa, w połowie własność prywatna.


Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Protokółowała
Mirosława Poloszyk-MiśInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06