OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/168/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/168/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 168
Numer sesji: 23
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXIII/ 168 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 4 marca 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz 165, 166 i184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 23.866,00 złotych, z tego dochody bieżące o 23.866,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 21.549.445,00 złotych, zmianę dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 28.200,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.094.168,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 723.866,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zwiększenia wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) wydatków bieżących o kwotę 450.474,00 złote, co po zmianie daje kwotę 18.328.600,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.106.826,00 zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 273.392,00 złote, co po zmianie daje kwotę 4.220.845,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zmienia się zadania ujęte w wieloletnim programamie inwestycyjnym poprzez zmianę kwot wydatków wyodrębnionych w poszczególnych latach przy zadaniach już wykazanych oraz wprowadzenie nowego zadania pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach" , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 28.200,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.094.168,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.549.445,00 złotych.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 700.000,00 zł i obecnie wynosi 1.000.000,00 złotych.
2. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:
1.zwiększenie przychodów o 15.000,00 złotych, co po zmianie daje 55.000,00 złotych,
2) zwiększenie wydatków o 50.200,00 zł, co po zmianie daje kwotę 195.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.400.000,00 złotych, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.000,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 23.866 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
1) zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych 14.100 zł,
2) zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków socjalnych OPS 20.100 zł,
3) dotacja na pomoc socjalną dla uczniów 27.205 zł,
3) urealnienie naliczonych podatków 152.900 zł,
4) zmniejszenie subwencji oświatowej 144.039 zł,
5) zwiększenie dochodów z zajęcia dróg 22.000 zł.

II Dotacje ( załącznik nr 2 ) Trzy pierwsze pozycje z zestawienia I dotyczą zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymywanymi od Wojewody Wielkopolskiego.

III Wydatki ( załącznik nr 3 )
1) wzrastają o kwotę 723.866 złotych, w związku z wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem zakresu już planowanych oraz zwróceniem środków dla jednostek z roku ubiegłego
1. środki dla ZDG ( nowe zadania na drogach ) 970.300 zł,
2. środki dla ZSO Włoszakowice 149.263 zł,
3. środki dla ZS Bukówiec Górny 73.091 zł,
4. środki dla ZS Dłużyna 35.068 zł,
5. środki dla ZS Jezierzyce Kościelne 15.245 zł,
6. środki dla ZS Krzycko Wielkie 18.470 zł,
7. środki dla Przedszkola Włoszakowice 28.686 zł,
8. środki dla Przedszkola Krzycko Wielkie 5.891 zł,
9. środki dla Przedszkola Bukówiec Górny 6.661 zł, 10.środki dla ŚDS 35.117 zł,
11.zmniejszenie środków dla OPS ( zmniejszenie dotacji ) -34.200 zł,
12.zmniejszenie środków dla UG -579.726 zł.
2) są przenoszone w Ośrodku Pomocy Społecznej, Zarządzie Dróg Gminnych i Urzędzie Gminy na wnioski złożone przez te jednostki.

IV Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 6 ) związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

V W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 4 ) wprowadza się zwiększenie na budowę dróg w ZDG o 956.800 zł, oświetlenia w kwocie 6.000 zł oraz zakup kosiarki i samochodu w kwocie 14.000 zł dla tejże jednostki, dla OPS- u wprowadza się 4.600 złotych na zakup defibrylatora, na prace oraz zakupy inwestycyjne z zakresu sportu wprowadz


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06