OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/170/2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXIII/170/2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Numer uchwały: 170
Numer sesji: 23
Rok: 2009U C H W A Ł A NR XXIII / 170 /2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 4 marca 2009r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznejNa podstawie art.39.ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1.Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w części dotyczącej podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź.zm.)

2.Upoważnienie określone uchwałą nie obejmuje spraw, do załatwienia których zgodnie z ustawą wymienioną w ust.1 upoważnienia może udzielić wyłącznie Wójt Gminy Włoszakowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/170/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j.Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź.zm./

Zgodnie z art.12 ust.1 w/w ustawy postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela.Ust.2 artykułu przewiduje możliwość upoważnienia przez ten organ Wójta Gminy swojego zastępcy, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o których mowa o ust.1 a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
W dniu 24 października 2008r. Wójt Gminy upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Art.4 ust.3 w/w ustawy stanowi, że organ właściwy dłużnika- Wójt Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej tylko do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
Nie ma natomiast możliwości wydania upoważnienia do prowadzenia całości postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikowanego na stronach internetowych Ministerstwa zadania przewidziane w w/w ustawie polegające na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art.31 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych a także przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym przekazanie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej jest kompetencją rady gminy wyrażoną w formie uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06