OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/172/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – fragment miejscowości Krzycko Wielkie

Uchwała Nr XXIV/172/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – fragment miejscowości Krzycko Wielkie

Numer uchwały: 172
Numer sesji: 24
Rok: 2009Uchwała nr XXIV/172/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – fragment miejscowości Krzycko Wielkie


Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 220 poz. 1413) oraz art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r.Nr.223, poz. 1458 ) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/276/2006r. z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzycku Wielkim dla działek ewidencyjnych nr: 180/14, 180/15, 180/16, 180/18, 184/7, 560/4, 561/1, 660/2

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje

§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice – fragment miejscowości Krzycko Wielkie - zwany dalej planem, zgodnie ze strukturą funkcjonalno – przestrzenną ustaloną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Włoszakowice.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 2.
Plan, o którym mowa w § 1 obowiązuje na terenie dz. ew. nr 180/14, 180/15, 180/16, 180/18, 184/7, 560/4, 561/1, 660/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, zgodnie z w/w studium§ 3.
Integralną część planu stanowi:
1. Tekst planu – będący treścią niniejszej uchwały.
2. Rysunek planu - załącznik graficzny nr 1 w skali 1 : 1000, obejmujący obszar, o którym mowa w § 2.
3. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – stanowiącego załącznik nr 2 do planu.
4. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania– stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego planu.
§ 4.
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w § 2 dla projektowanego terenu aktywizacji gospodarczej.
§ 5.
Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, a w szczególności:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny.
11. Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków lub stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo – bytowych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6.
Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.
2. Oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu.
3. Pozostałe oznaczenia liniowe, charakteryzujące granice, oraz liniowe systemy infrastruktury technicznej.

§ 7.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Włoszakowice.
3. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć jedyne dopuszczalne przeznaczenie na danym obszarze w obrębie linii rozgraniczających (struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie).
4. Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
5. Liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie).
6. Maksymalnej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię zabudowy działki wyrażona w m ² lub w wielkości procentowej.
7.Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną parametrem w tekście planu, której lokalizacja wyznacza dopuszczalne zbliżenie wszelkich budynków na działce do jej granicy z drogą publiczną lub wewnętrzną.
8. Zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć zabudowę terenu w formie obiektów produkcyjno – technicznych, składowych i magazynowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania.
9. Kondygnacji - należy przez to rozumieć poziom nadziemny lub podziemny części budynku, zawarty między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mające wysokość w świetle nie mniej niż 2,20 m.
10. Kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć kondygnację, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub ponad poziomem terenu.
11. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.
12. Wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu lub elementu.
13.Terenach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć tereny występowania powierzchniowych lub liniowych urządzeń infrastruktury technicznej w formie: elektroenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami
14. Terenach dróg publicznych lub wewnętrznych – należy przez to rozumieć wszelkie przestrzenie publiczne wykorzystywane na cele komunikacji, których właścicielem jest podmiot samorządu, administracji specjalnej, lub podmioty indywidualne.
15. Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
§ 8.
1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem, dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.
2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawową funkcją terenu.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
Przeznaczenie terenów oraz zasady
ich zagospodarowania, zabudowy i podziału

§ 9.
Dla terenu miejscowości Krzycko Wielkie w granicach sporządzenia planu ustala się następujące przeznaczenia terenu:
1. Tereny zabudowy produkcyjnej (P 1, P 2).
2. Teren urządzeń elektroenergetycznych (EE)
§ 10.
Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do nowoczesnych form architektonicznych branży produkcyjnej. Zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych.
2. W zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego oraz gatunki drzew i krzewów zimozielonych.
3. Elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone realizowane w sposób spójny z architekturą obiektów podstawowych.
§ 11.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz środowiska kulturowego.
1. Zakazuje się przekraczania wskaźników dotyczących zagospodarowania terenu określonych w planie.
2. Zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
3. Przewiduje się docelowo odprowadzenie ścieków poprzez zbiorcza sieć kanalizacyjną do istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków. Do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia ścieków dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce, pod warunkiem okresowego ich opróżniania przez wyspecjalizowane firmy.
4. Ustala się obowiązek składowania w zamykanych zbiornikach odpadów stałych oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy.
5. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa niskoemisyjne.
6. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej o pasie minimalnie 5,0 m przy granicy działek ewidencyjnych terenu P1, od strony wschodniej, zachodniej i południowej.
7. Teren objęty planem znajduje się na obszarze Chronionego Krajobrazu Kompleks leśny Śmigielsko – Święciechowski, w związku z powyższym należy dążyć do systemowego uregulowania gospodarki ściekowej oraz realizacji systemów produkcyjnych minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
8. Teren objęty opracowaniem planu został rozpoznany archeologicznie. Istnieje tu zewidencjonowane stanowisko archeologiczne nr 63 – 23/8, będące pod opieką konserwatorską. Prace ziemne prowadzić po zapewnieniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową w obrębie kolidujących z inwestycją stanowisk archeologicznych oraz stałego nadzoru archeologicznego na pozostałej części inwestycji wykonywanych przez uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia WKZ. Pozwolenie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę. Koszt prac archeologicznych ponosi inwestor.
§ 12.
Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1. Dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostojących obiektów małej architektury. przy drogach publicznych i wewnętrznych w sposób nie naruszający zasad bezpieczeństwa, oraz przepisów szczególnych i odrębnych.
2. Zaleca się nasadzenia zieleni wzdłuż dróg publicznych.
§ 13.
1. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
1)od drogi gminnej – 15,0 m,
2)od granic terenu objętego planem – 10,0 m,
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone zostały na rysunku planu.


§ 14.
Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

I. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P 1 obowiązują następujące ustalenia:
1. Teren zabudowy produkcyjnej.
2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospodarcza w zakresie działalności produkcyjnej i przetwórczej.
3. Dopuszczalna zabudowa budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi obsługującymi tę zabudowę, takimi jak:
1)parkingi dla samochodów osobowych, i ciężarowych o łącznej liczbie miejsc postojowych do 100 stanowisk,
2)lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami,
3)urządzenia melioracji wodnych i baseny przeciwpożarowe i retencyjne,
4)obiekty małej architektury,
5)wolnostojące urządzenia reklamowe.
4. Dopuszcza się zabudowę terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P 1 do 60% jego powierzchni.
5. Udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 30% powierzchni terenu
6. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 25 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu lub elementu.
7. Dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe.
8. Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy produkcyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

II. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P 2 obowiązują następujące ustalenia:
1. Teren zabudowy produkcyjnej jako zaplecze do rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego.
2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospodarcza w zakresie działalności produkcyjnej.
3. Dopuszczalna zabudowa budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi obsługującymi tę zabudowę, takimi jak:
1)lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami,
2)urządzenia melioracji wodnych i baseny przeciwpożarowe i retencyjne,
3)obiekty małej architektury,
4. Dopuszcza się zabudowę terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P 2 do 60% jego powierzchni.
5. Udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 30% powierzchni terenu
6. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 25 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu lub elementu.
7. Dachy jednospadowe lub dwuspadowe.
8. Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy produkcyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EE obowiązują następujące ustalenia:
1. Teren projektowanych urządzeń elektroenergetycznych – stacja transformatorowa.
2. Możliwa realizacja innych obiektów bezpośrednio związanych ze strukturą funkcjonalną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, innych niż elektroenergetyczne lokalnych sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami.
§ 15.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1. Dopuszcza się zagospodarowanie i zabudowę działek według projektowanego na rysunku planu podziału o ile posiadają one gabaryty umożliwiające sytuowanie budynków, spełniające warunki wynikające z przepisów odrębnych.
2. Dopuszcza się inny sposób podziału działek na terenie objętym planem pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu.
3. W celu uzyskania parametrów umożliwiających realizację zabudowy na działce, dopuszcza się scalanie nieruchomości na zasadach wynikających z przepisów odrębnych.
4. Działki budowlane powstające z wtórnego podziału terenu lub podziału terenu po jego uprzednim scaleniu muszą posiadać wymiary działki umożliwiające jej zabudowę,
5. Powierzchnia działki dla terenów powierzchniowej infrastruktury technicznej może zostać określona zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.
§ 16.
Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:
1. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym należy określać w oparciu o przepisy szczególne.
2. Realizacja wjazdów na drogi publiczne (drogi gminne) - podlega uzgodnieniu z ich zarządcą.
§ 17.
Ustala się następujące zasady korzystania i rozwoju infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody.
2. Ustala się obowiązek budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (oczyszczalnia zakładowa).
3. Ustala się etapową budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego.
4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych do projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, na własny teren nieutwardzony lub do zbiornika wód opadowych.
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci SN 15 kV, istniejących i projektowanych stacji transformatorowych oznaczonych symbolem EE i linii rozprowadzających 0,4 kV.
6. Niezbędne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.
7. W przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren w celu ich realizacji.
8. Odległości budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych powyżej 1 kV, muszą być obliczone każdorazowo przy projektowaniu zagospodarowania działki lub terenu wg. PN-75/E-05100.
9. Zasilanie w media według uzyskiwanych do pozwolenia na budowę, warunków określonych przez dostawcę.
10. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie zostaną określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych.

Rozdział III
Ustalenia inne
§ 18.
Teren objęty planem, nie wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Rozdział IV
Ustalenia końcowe
§ 19.
Na podstawie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

Ustala się stawkę procentową dla następujących terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1) P 1 – 20%
2) P 2 - 20%
3) EE – 1%


§ 20.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 21.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady
Irena Przezbór

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/172/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 kwietnia 2009r.
Rozstrzygnięcie Wójta
Gminy WłoszakowiceW sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Włoszakowice- fragment miejscowości Krzycko Wielkie

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Włoszakowice ustala co następuje:

w czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w ciągu 14 dni po jej wyłożeniu nie
wniesiono uwag. Nie rozstrzyga się więc o sposobie ich rozpatrzenia.Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIV/ 172/2009

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 22 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie

Rady Gminy Włoszakowice


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga co następuje :


Na podstawie Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Włoszakowice załączonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, z powodu braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia .


Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXIV/172/2009

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 22 kwietnia 2009r.


W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE - FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO WIELKIEROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2003r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Włoszakowice określa następujący sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 591 z 2001r.) zadania własne gminy.


§2.
Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§3.
Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.. U. Nr 54 poz. 348 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06