OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/175/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Uchwała Nr XXIV/175/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Numer uchwały: 175
Numer sesji: 24
Rok: 2009

 

UCHWAŁA NR XXIV/175/2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14a ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

§ 2. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

§ 3. Regulamin dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Woszakowice

 

Irena Przezbór

 

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/175 /09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 kwietnia 2009 r.REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANI W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI


Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)„obszary wiejskie”:
tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,
miasta do 5 tys. mieszkańców,
miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym,
2)„trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie
w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.).
3)„szkoła” – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach , w której uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium pobiera naukę.

4) dyrektor szkoły – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

§ 2

1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.
2. Stypendia przyznawane będą przez szkolną komisję do spraw pomocy materialnej, zwaną dalej „komisją”, na wniosek ucznia. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć przedstawiciel – Wójta Gminy Włoszakowice
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i jest ostateczna.
4. Komisję na okres roku szkolnego powołuje dyrektor szkoły


§ 3

1.Stypendia będą przekazywane w formie finansowej na cele edukacyjne związane
z kształceniem w szkole ponadgimnazjalnej.
2.Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści.
3.Uczniowie – stypendyści są zobowiązani do systematycznego uczestnictwa
w zajęciach szkolnych, których liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie roku szkolnego nie przekracza 10 godzin lekcyjnych.Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn.
pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę, lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie (za rok 2007). Zgodnie z ustawą kwota dochodu wynosi maksymalnie 504,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie i maksymalnie 583,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) posiadają stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:
na obszarach wiejskich, tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
w miastach do 5 tys. mieszkańców,
w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,
c) podejmują naukę lub uczą się w szkole (w rozumieniu Art. 9 ust. 1 pkt 3) litery b), c), d), e) ,f) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (kończącej się maturą) z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
2. W przypadku, gdy liczba uczniów w szkole spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:
a)o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochodzie osoby uczącej się, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ust. 1,
b)którzy nie powtarzają roku szkolnego, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez szkołę,
c)którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.
3. W momencie utraty przez stypendystę uprawnień do wypłaty stypendium w jego miejsce stypendium zostanie przyznane następnej osobie z listy rezerwowej.
4. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkołaTryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
a) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu,
b) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach. W świetle przepisów ustawy należy podać dochody rodziny z 2007 r.,
c) dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania lub zaświadczenia o zameldowaniu z urzędu gminy w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego,
d)dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.
2. Uczeń składa wniosek w terminie do 5 maja 2009 r. w sekretariacie szkoły.
3. Po zatwierdzeniu przez szkołę Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dyrektor szkoły sprawdza prawidłowość złożonych wniosków.
4. Po weryfikacji wniosków przez dyrektora szkoły , komisja rozpatruje złożone wnioski i ogłasza listę stypendystów.
5. Dyrektor szkoły zawiadomi pełnoletnich uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego o przyznaniu stypendium poprzez doręczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
6. Dyrektor szkoły podpisuje z pełnoletnim uczniem oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2008/2009, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 lub Nr 5 do Regulaminu.
IV. Wypłata stypendium

§ 6

1.Dyrektor szkoły zawiadamia stypendystę o przyznaniu stypendium.
2.Maksymalna kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosi 2.500,00 zł (kwota ustalona: 250,00 zł x 10 miesięcy = 2.500,00 zł), co stanowi kwotę 250,00 zł w skali miesiąca.
3.Wypłata stypendium będzie następowała na wskazany w umowie przekazywania stypendium numer rachunku bankowego lub w formie wypłaty gotówkowej.
4.Uczeń, który otrzymał stypendium zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
- zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych – Załącznik Nr 6 do Regulaminu, podpisanego przez Dyrektora szkoły (w porozumieniu
z wychowawcą) lub osobę upoważnioną przez Dyrektora; dopuszcza się możliwość składania zbiorczego zaświadczenia dla uczniów z poszczególnych klas – Załącznik Nr 7 do Regulaminu. Zaświadczenia składane będą na koniec każdego miesiąca pobierania nauki w roku szkolnym 2008/2009,
- pisemnego oświadczenia, podpisanego przez pełnoletniego ucznia lub osobę,
w przypadku ucznia niepełnoletniego, która w jego imieniu podpisała umowę
o przekazaniu stypendium, w którym zobowiązuje się do wykorzystania przyznanego stypendium na cele edukacyjne. Oświadczenie składane będzie raz w roku szkolnym 2008/2009. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do Regulaminu,
- świadectwa ukończenia klasy/szkoły, świadectwa maturalnego na koniec roku szkolnego 2008/2009 – kopie świadectw będą stanowiły załącznik do dokumentacji ucznia.V. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7

1.Obsługę programu stypendialnego prowadzi szkoła
2.Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu w szkole sprawuje Wójt Gminy WłoszakowiceVI. Postanowienia końcowe

§ 8

1. Stypendium nie zostanie wypłacone w momencie gdy stypendysta:
- przekroczył łącznie w roku szkolnym 10 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych,
- przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust.1.
2. Stypendysta powiadamia dyrektora szkoły o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji.
3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium na konto wskazane przez dyrektora szkoły


§ 9

Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06