OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/183/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 183
Numer sesji: 25
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXV/ 183 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 165 i184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 568.957,00 złotych, z tego dochody bieżące o 568.957,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.278.469,00 złotych, zmianę dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.615,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.247.375,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. W skład dochodów wchodzi dotacja celowa na wykonanie w drodze porozumienia w ramach funduszy strukturalnych zadania realizowanego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 568.957,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 293.857,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 18.762.424,00 złote, w tym:
a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.390,00 złotych, co pozmianie daje 9.091.034,00 złote,
b) zwiększenia dotacji dla instytucji kultury o 77.642,00 złote, co po zmianie daje kwotę dotacji ogółem 1.038.386,00 złotych.
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 275.100,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 4.516.045,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.615,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.247.375,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Część wydatków stanowią wydatki związane z wykonaniem w drodze porozumienia w ramach funduszy strukturalnych zadania realizowanego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 23.278.469,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 568.957 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
1) zwiększenie dotacji na wybory 6.615 zł,
2) środki na współudział w podłączeniu liczników energetycznych w domkach letniskowych na schronisku w Dominicach 16.800 zł,
3) zaktualizowanie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatków od zakładów pracy chronionej 140.542 zł,
4) wzrost wpływów z tytułu opłaty planistycznej 5.000 zł,
5) wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 400.000 zł.

II Dotacje ( załącznik nr 2 ) dotyczą zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymywanymi z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.615 zł.

III Wydatki ( załącznik nr 3 )
1) wzrastają o kwotę 568.957 złotych, w związku z wprowadzeniem nowych zadań lub zwiększeniem zakresu już wykonywanych i odpowiednio wynoszą:
1.środki dla GOK 77.642 zł,
2.środki dla Przedszkola Włoszakowice ( plac zabaw w parku ) 8.500 zł,
3.środki dla ZS Bukówiec Górny (urządzenia na kort, piłkochwyt boisko przy czerwonej szkole)
16.000 zł,
4.środki dla ZS Dłużyna (wymiana pieca, odwodnienie budynku) 50.000 zł,
5.środki dla ZS Jezierzyce Kościelne (dokończenie odnawiania i ocieplania elewacji) 32.000 zł,
6.środki dla ZS Krzycko Wielkie (wymiana podlogi w sali gimnastycznej) 60.000 zł,
7.środki dla UG ( wybory, zadania realizowane przez GZK, zadania na boiskach, na ośrodku żeglarskim, w pałacu itp.) 324.815 zł.

IV Dokonuje się zwiększeń w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 4 ) w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (diety na wybory).

V W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 5 ) uaktualnia się wydatki związane z instalacją agregatu (-25.000 złotych), z zakupem zestawu do ćwiczeń (100 złotych), i budową trybun na boisku we Włoszakowicach (10.000 złotych), wprowadza się nowe, ogrodzenie bioska w Grotnikach (15.000 złotych), sporządzenie projektu stacji wodociągowej w Dominicach (55.000 złotych), budowę sieci wodociągowej z kanalizacją w Boszkowie (180.000 złotych) i instalacja pieca w ZZ w Dłużynie (40.000 złotych).

VI Załącznik nr 6 - tworzy się nowy załącznik dotyczący wypłat stypendium dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego ze środków funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa realizowanych w drodze porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, który pilotuje ten program dla wszystkich szkół średnich Województwa Wielkopolskiego. Kwota 10.000 złotych dotycząca naszej gminy została wprowadzona do budżetu w maju Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2009.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06