OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 42
Rok: 2009

ZARZĄDZENIE Nr 42/2009
WÓJTA GMINY Włoszakowice
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1453) w związku z: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) i art. 284 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się legitymację służbową dla pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice.
Legitymacje służbowe pracownikom urzędu wystawia Wójt Gminy Włoszakowice.
1.Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Wystawione legitymacje podlegają ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Legitymacja służbowa stanowi podstawę do dokonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 79 a, ust.1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 156, poz.1095 z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach szczególnych.
§ 2.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Włoszakowice.
§ 3.
1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1/ zmiany nazwiska;
2/ uszkodzenia lub zniszczenia;
3/ zmiany stanowiska.
2. Legitymację służbową wystawia się tylko tym pracowniom, którym jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy.
3.Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych, o których mowa w ust. 2.
4.Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji służbowej obowiązany jest do jej okazania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 2.
§ 4.
Pracownik obowiązany jest oddać Wójtowi Gminy Włoszakowice legitymację służbową do depozytu albo dokonać jej zwrotu w przypadku:
1/ otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc lub urlopu wychowawczego;
2/zawieszenia w czynnościach służbowych;
3/nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;
4/ustania stosunku pracy.

§ 5.
1.Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych, chronić je przed utratą i zniszczeniem.
2.Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji służbowych innym osobom oraz przesyłać ich listownie ( pocztą) .

§ 6.
Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji służbowych.
 
§ 7.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
§ 8.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06