OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Numer dokumentu: 44
Rok: 2009

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2009

WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 11 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

 

 

 

 

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

 

Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

mgr Stanisław Waligóra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia

Nr 44/2009

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 11 sierpnia 2009 roku

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu

Gminy Włoszakowice za I półrocze 2009 roku.

 

 

Plan dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych zmian na rok 2009 wynosi 22.298.319 złotych, z czego w okresie I półrocza zrealizowano 53,97 %, tj. 12.035.411,73 złotych. Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 5.935.318 złotych, stanowiąca 49,32 % ogółu wpływów ( dział 758 ); w tym część oświatowa – 38,64 % ( rozdział 75801 ), część wyrównawcza 10,60 % ( rozdział 75807 ) i część równoważąca 0,07 % ( rozdział 75831 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %.Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone (następne źródło dochodów zewnętrznych ) stanowi kwotę 1.626.824,19 złote, tj. 13,52 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.267.003 złote, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 180.245 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego ) w kwocie 31.358 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa 134.261,19 złotych oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.273 złote i sprawy związane z aktualizacją rejestrów wyborczych 684 złote. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 92.557 złotych ( 0,77 % ogółu wpływów ), na co składają się środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 27.205 złotych, środki wypłacane pracodawcom szkolącym uczniów w zawodzie poprzez zatrudnianie młodocianych w kwocie 21.992 złote oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 24.460 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 4.000 złotych i na zasiłki dla podopiecznych w wysokości 14.900 złotych. Powyższe dotacje otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto Gmina Święciechowa przekazała w tym półroczu jako współfinansowanie oddziału zerowego przedszkola w Krzycku Wielkim, do którego uczęszczają dzieci z jej terenu, 4.950 złotych, tj. 0,04 % wpływów. Gmina nasza uczestniczyła również w projekcie stypendialnym realizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym z terenu całego województwa dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na realizację tego zadania wpłynęło 10.000 złotych. Obraz wpływów wszystkich dotacji przedstawia załącznik nr 3. Na zadania wykonywane jednorazowo ( wypłata akcyzy, stypendiów i rekompensat dla pracodawców oraz przeprowadzenie wyborów ) wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację tych trwających cały rok i wykonywanych systematycznie przekazano środki ( też schodzące systematycznie ) w różnych wysokościach w stosunku do deklaracji, którą odzwierciedla plan i mieści się w przedziale 35,64 % - 61,57 %. Należy zauważyć, że w pozycji dotyczącej dofinansowania działalności GOPS w planie nie uwzględniono ostatniej zmiany w kwocie 2.900 złotych ( zawiadomienie trafiło bezpośrednio do Ośrodka ). W tej sytuacji plan wynosiłby 46.500 zł, a nie jak wykazano 43.600 złotych, zaś realizacja w wysokości 24.460 zł stanowiłaby 52,60%. Przeoczenie naprawiono wprowadzając powyższą kwotę do planu Zarządzeniem Wójta Nr 40/2009 rok z dnia 31 lipca 2009 roku.

Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W około 100 % wydatkowano środki na wypłatę rekompensaty rolnikom, rzemieślnikom nauczającym zawodu, stypendium uczniom, na zadania z zakresu administracji rządowej, środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów, dofinansowanie przedszkola w Krzycku Wielkim oraz środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach wszystkich pozostałych, a więc na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych, własnych oraz dożywiania w OPS-ie i środków na działalność w ŚDS. Ogólnie wykorzystano 98,40 % otrzymanych dotacji, a więc "oszczędności" są minimalne i stanowią 27.782,07 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w terminie późniejszym. Całościowe rozliczenie nastąpi z końcem roku. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

Innym typem dochodów są środki otrzymane z funduszu PFRON rekompensujące dochody podatkowe utracone z tytułu ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej w kwocie 569.623 złote i stanowią 4,73 % całości dochodów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 1.518.645,06 złotych ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 640.968,78 złotych ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 1.123.303,00 złote ). Stanowią łącznie 27,27 % całości wpływów. Uzyskiwane dochody można podzielić jeszcze ( tak samo jak wydatki, mimo że w budżecie nie są powiązane ) na bieżące i majątkowe. Obecnie majątkowe są minimalne i stanowią tylko 3,65 % całości po stronie planu oraz 0,67 % po stronie wykonania, a realizacja ich wynosi 9,95 %. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów zauważa się w większości działów wykonanie oscylujące w granicach połowy, co rachunkowo stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:

 • dział 600, dochody w ZDG wypracowano w 50,82 %,

 • dział 630, dochody uzyskane z upowszechniania turystyki wykonano w 55,27 %,

 • dział 750, dochody zrealizowane bezpośrednio przez administrację 41,85 %,

 • dział 756, wpływy podatkowe wykonane w 54,82 procentach ( o około 2 % niższe w stosunku do okresu I półrocza roku ubiegłego ). Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarła bardzo niska realizacja podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływów z opłat skarbowej i miejscowej, gdzie ta ostatnia realizowana jest w przeważającej części w drugim półroczu oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który otrzymano w 40,35 %. Biorąc pod uwagę upływ czas nie wykonano 10 %, ale jednocześnie jest to kwota 268.772 złote. Wielkość ujęta w planie jest wyższa od wielkości wynikającej z ostatniego zawiadomienia o 91 złotych. W budżecie figuruje dotychczas kwota pierwotna, która ulegnie aktualizacji na najbliższej sesji rady gminy. Zmiana ta nie spowoduje jednak zmiany wysokości procentowej realizacji wykonania. W pozostałych pozycjach podatkowych wykonanie kształtuje się na poziomie około połowy i więcej. W całości wpłynęły środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od zakładów pracy chronionej, znacznie też przekroczono plan w zakresie podatku od spadków i darowizn, odsetek, opłat różnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( wynika to z terminu płatności ) oraz podatku dochodowego od osób prawnych, co wywarło wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując zaniżone i niewykonane wpływy w wyżej omówionych pozycjach. Zaległości podatkowe wynoszą 155.490,85 złotych, co stanowi 2,9 % wymaganych wpływów ( należności ) i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,01 % oraz wzrosły o 18,87 % w stosunku do początku roku bieżącego. Pozostałe zaległości to kwota 172.786,73 złotych i wzrosła ona o około 27,66 % w porównaniu do analogicznej pozycji z I półrocza 2008 roku. Największą pozycją stanowią zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia a wynoszących 108.956,40 złotych ( 33 dłużników ). Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza wystawiono i doręczono 1009 upomnień, 21 wezwań do zapłaty, 37 tytułów wykonawczych i 2 postanowienia.

 • dział 758, wpływy subwencji zrealizowane w 58,75 %,

 • dział 801, wpływy wykonane w 47,54 %, szkoły zrealizowały plan w 111,12 %, zaś przedszkola w 41,82 %, a dotacja dla pracodawców nauczycieli zawodu młodocianych, jak już wspomniano, wpłynęła w 100 %.

 • dział 852, 48,21 % wykonania; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne są także wykonania dochodów własnych; wpływy z usług w ŚDS stanowią 60,38 %, z odsetek 15,62 %, a z odsetek w OPS-ie 23,67 %. Na wynik całościowy wpływ wywierają również zrealizowane w ośrodku dochody pozaplanowe.

  Są też działy, w których wykonanie jest wyższe niż odnoszone do upływu czasu 50%. Należą do nich:

 • dział 010, którego realizacja wynosi 93,37 %, a wpływ na taki wynik wywierają zrealizowane w 67% opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej oraz realizacja całości środków należnych rolnikom z tytułu podatku akcyzowego,

 • dział 751, w skład którego wchodzą tylko dotacje, a ta na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zrealizowana w całości wywarła wpływ na wykonanie ogóle, które wynosi 95,33 %,

 • dział 854, realizacja 65,21 % - środki z dotacji na pomoc dla uczniów; środki od Wojewody stanowią 57,82 %, a z Unii Europejskiej i budżetu Państwa 100 %,

 • dział 900, realizacja 65,03 % jest wynikiem zaniżonego planu na wpłaty dofinansowujące budowę kanalizacji sanitarnej ( 82,67 % ) i niskiego wykonania wpływów z opłaty produktowej ( 29,76 % ).

Natomiast w dziale 700 wpłynęło tylko 17,54 % planowanych dochodów, a jest to wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej, czynszów, a przede wszystkim za sprzedaży mienia. Na początku lipca otrzymano informację o odstąpieniu od wykonania niektórych planowanych transakcji, co będzie podstawą obniżenia planu w II półroczu.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie z wydawania dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ewidencyjnych, kwotę 6.331 złotych, co stanowi 35,17 % planu. Z kwoty tej 316,55 złotych pozostaje jako dochód gminy, reszta zaś została przekazana na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono łącznie 4872 złote, w tym 449 złotych w podatku rolnym, 1.138 złotych w podatku od nieruchomości, 2 złote w podatku leśnym i 3.283 złote w podatku od środków transportowych. Z umorzeń skorzystali podatnicy na złożony przez nich wniosek, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. Odroczeń dokonano na kwotę 16.636 złotych, z tego 4.032 złote w podatku od nieruchomości, 767 złotych w podatku rolnym i 11.837 złotych w podatku od środków transportowych. Odroczenia dotyczą okresu od 1 do 6 miesięcy, motywowane są one trudną sytuacją materialną w okresie płatności raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 486.592,86 złotych, w tym podatku od nieruchomości 340.043,40 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości 62.898,92 złote.

Realizację dochodów według określonych grup przedstawia załącznik nr 5, a strukturę udziału procentowego poszczególnych grup dochodów w odniesieniu do planu jak i wykonania załącznik nr 6.

Plan wydatków jest wyższy o 1.000.000 złotych i wynosi 23.298.319,00 złotych. W okresie I półrocza wydatkowano 10.735.964,31 złotych, co stanowi 46,08 % planu i 89,20 % zrealizowanych dochodów. Źródłem pokrycia niedoboru oraz rozchodów ( spłata pożyczki pobranej w roku 2006 i kredytu pobranego w roku 2008 w łącznej kwocie 1.400.000,- zł ) są inne przychody – wolne środki w kwocie 1.200.000 złotych oraz planowany do wzięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 1.200.000 złotych. Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 7. Na zadania majątkowe wydatkowano 1.880.330,48 złotych tj. 17,51 % wydatkowanych środków i jednocześnie 41,52 % planowanych wydatków majątkowych. Kwotę tę wydatkowano w ZDG na budowę i modernizację dróg ( ulica Zalesie i Chopina we Włoszakowicach, ul. Podgórna w Ujazdowie, ul. Przerackiego w Krzycku Wielkim, budowa placu targowego, chodnik na ulicy Dominickiej w Boszkowie, łączący Sądzię i Krzycko Wielkie, w kierunku na Małą Wieś w Jezierzycach Kościelnych, na Osiedlu 700 lecia w Krzycku Wielkim, dokumentacja na modernizację ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym, rozbudowa kortu w Bukówcu Górnym, przebudowa przepustu drogowego między ulicą Grotnicką i Zachodnią we Włoszakowicach, urządzenie parkingu we Włoszakowicach na ulicy Kurpińskiego przy parku, w Boszkowie na ulicy Dworcowej przy policji i placu przed pałacem przy urzędzie gminy ) oraz zakupy inwestycyjne ( samochód dostawczy, dwie wiaty przystankowe dla Bukówca i Boguszyna, kosiarka bijakowa do ciągnika ), w Urzędzie Gminy - zakup gruntu, agregatu, nawadnianie terenu przy pałacu, wpłata udziałów do MZO w Lesznie, przebudowa oświetlenia ulicznego, zakup sprzętu do ćwiczeń dla OSP oraz na infrastrukturę z zakresu sportu ( Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo, Włoszakowice ) oraz GOPS-ie - zakup defibrylatora. Obraz realizacji zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 8, a realizację tych zadań w kontekście do wieloletnich programów inwestycyjnych załącznik nr 9. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji i płatności z tytułu ich wykonywania nastąpią w II półroczu, część przesunięta została na okres późniejszy. W przypadku zadania nr XXI zaistniała następująca sytuacja:

1. Zaplanowano zadanie pod nazwą "Zakup bramek na boisko do Zbarzewa" i ujęto w paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych",

2. Faktura na to zadanie zawierała w opisie "Wykonanie i montaż bramek", co zasugerowało zaksięgowanie jej w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych",

3. W związku z dużą ilością zadań inwestycyjnych realizowanych w rozdziale 92695 Pozostała działalność działu 926 Kultura fizyczna i sport sytuacja ta uległa przeoczeniu w momencie zamykania półrocza i sporządzania sprawozdań gdyż nie powodowała przekroczeń w podziałkach klasyfikacji budżetowej,

4. Ujawniono ją dopiero przy sporządzaniu informacji opisowej, a szczególnie załącznika "Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2009 ",

5. Przy sporządzaniu najbliższej zmiany do budżetu na rok 2009 zostanie dokonane przeniesienie, które doprowadzi do zgodności z rzeczywistością.

Z zadań ujętych w WPI te najpoważniejsze, a więc budowa drogi w Bukówcu Górnym, sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach, rozbudowa oczyszczalni i termomodernizacja obiektów szkolnych będą realizowane w przypadku otrzymania wnioskowanych środków pomocowych i systematycznie w terminach wynikających z umów i nałożonych warunków i wymagań.

Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 8.855.633,83 złote, tj. 82,49 % całości. Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz na wypłatę prowizji sołtysom w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.773.786,26 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 105.254,73 złote i na pochodne łącznie 646.965,07 złotych, co stanowi 51,11 % wydatków bieżących i 42,16 % wydatków w ogóle. Dotacje podmiotowe wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 369.400 złotych tj. 45,23 % planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 90.800 złotych, tj. 50,06 % planu, dla Urzędu Gminy w Przemęcie 9.207,00 złotych, tj. 26,12 % planu i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 3.682,98 złotych, co stanowi 72,22 % planu. W odniesieniu do ostatniej pozycji, przy zwiększeniu planu wpływów podatku rolnego nie zwiększono jednocześnie proporcjonalnie do wysokości odpisu 2% dla WIR. Uchybienie to naprawiono w Zarządzeniu Nr 40/2009 Wójta Gminy z 31 lipca br. Aktualna kwota planu wynosi obecnie 6.860 złotych i w stosunku do niej wykonanie wyniosłoby 53,69 %. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 349.457,41 złotych, a koszty podróży służbowych 19.497,70 złotych, co łącznie stanowi 4,17 % wydatków bieżących. Pomoc udzielona przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z wypłatą zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła 1.346.715,90 złotych, z czego ze środków własnych wypłacono 89.048,79 złotych i 1.257.667,11 złotych ze środków otrzymanych od Wojewody. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani wydatkowano 58.228,34 złotych, co stanowi 52,96 % uzyskanych środków i 44,79 % planu.

Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, wykonanie według wyżej omówionych grup załącznik nr 10 i strukturę udziału procentowego poszczególnych grup wydatków w odniesieniu do planu oraz wykonania załącznik nr 11.

Biorąc pod uwagę, że około 60 % wydatków majątkowych, a więc zadań inwestycyjnych, realizowanych, a zwłaszcza opłacanych będzie w drugim półroczu, pozostałe wydatki, a szczególnie te bieżące, wykonywane są systematycznie. Śledząc realizację wg działów klasyfikacji budżetowej najbardziej obrazowo systematyczność tą widać w pozycjach, które stanowią jednocześnie samodzielnie działające jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Są to:

 • dział 600 ( 44,82 % ), zadania wykonywane przez Zarząd Dróg Gminnych, przy wydatkach ponoszonych raczej systematycznie,

 • dział 750 ( 47,18 % ), zadania dotyczące administracji, a więc działalności urzędu, rady, promocji gminy, czyli działania realizowane nie koniecznie równomiernie, ale w ciągu całego roku,

 • dział 801 ( 46,60 % ), zadania z zakresu oświaty realizowane przez zespoły szkół, przedszkola oraz urząd z zakresu dowożenia i wypłaty świadczeń pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników,

 • dział 851 ( 44,79 % ), zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w ramach środków uzyskanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 • dział 852 ( 46,47 % ), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 47,46 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 46,34 %,

 • dział 921 ( 47,35 % ), środki na zadania z zakresu kultury przekazywane systematycznie co miesiąc dla GOK i Biblioteki oraz zadanie zrealizowane dotyczące urządzenia muzeum,

 • dział 926 ( 50,02 % ), środki wydatkowane w urzędzie na zadania z zakresu kultury i sportu.

W powyższych pozycjach, mimo że w tej szczegółowości wykonanie wydawałoby się prawidłowe, to porównując rozdziały wchodzące w skład poszczególnych działów występują przypadki zaniżonych lub zawyżonych realizacji. Należy się zastanowić czym taka sytuacja jest spowodowana? Kolejno są to:

 • rozdział 75022 ( 38,49 % ), działalność rady gminy w II półroczu jest intensywniejsza,

 • rozdział 75075 ( 10,77 % ), zadania z zakresu promocji gminy realizowane będą w terminie późniejszym,

 • rozdział 80146 ( 26,20 % ), na dokształcanie nauczycieli planuje się ściśle określoną kwotę - 1% wynagrodzeń, a w placówkach oświatowych gminy większość nauczycieli posiada wymagane wykształcenie, w związku z czym nie ma potrzeby dokształcania się,

 • rozdział 85153 ( 0 % ), dotychczas nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zadania z zakresu zwalczania narkomanii,

 • rozdział 85213 ( 34,70 % ), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości wynikającej z potrzeb,

 • rozdział 92195 ( 98,98 % ), wykonano zadanie polegające na urządzeniu muzeum i odpowiednio wykorzystano środki na ten cel przeznaczone.

Wracając do działów, zauważa się występowanie niższego niż średnie wykonanie w stosunku do planu i dotyczy ono pozycji zawierających poszczególne, jednorazowe zadania zawarte w następujących podziałkach klasyfikacji:

 • dział 010 ( 26,66 % ), na co ma wpływ nie wydatkowanie w okresie sprawozdawczym środków przeznaczonych na melioracje oraz inwestycje z zakresu wodociągów, minimalne wydatkowanie na prace geodezyjne, organizację jarmarku rolniczego, który odbywa się we wrześniu,

 • dział 630 ( 32,28 % ), gdzie działalność z zakresu upowszechniania turystyki, a także większość zadań bieżących jak i remontowych prowadzonych jest w okresie letnim,

 • dział 700 ( 22,99 % ), gdzie wydatkowano środki według bieżących potrzeb, część zadań jednorazowych zaplanowano do realizacji w okresie lata, drugiego półrocza,

 • dział 754 ( 18,26 % ), nie realizowano zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz realizowano w zakresie występujących na bieżąco potrzeb z zakresu straży pożarnych i w miarę spływających środków na policję,

 • dział 756 ( 36,95 % ), realizowano wydatki bieżące według potrzeb,

 • dział 757 ( 38,01 % ), wydatki realizowano według potrzeb regulując wszystkie należności,

 • dział 758, dotychczas nie uruchomiono środków z rezerwy,

Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach wywarło wpływ na ogólnie niższe niż 50 % wykonanie wydatków w I półroczu bieżącego roku.

Natomiast zawyżone wykonanie wystąpiło:

 • w dziale 751 ( 84,64 % ), środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano realizując zadanie w około 90 % i na aktualizację rejestrów wyborczych w 50 %, czyli zużyto całość otrzymanych dotacji,

 • w dziale 854 ( 62,25 % ), wykorzystano otrzymane środki na wypłatę pomocy uczniom, z własnych środków dokonano wypłat dotyczących pomocy w roku szkolnym 2008/2009 oraz przy prowadzeniu świetlicy w ZSO we Włoszakowicach nieznacznie przekroczono połowę przyznanych środków ponosząc wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS w całości w okresie I półrocza,

 • w dziale 900 ( 64,57 % ), udziały dla MZO przekazano w 100 procentach, także przekroczono 1/2 zakładanych nakładów na oświetlenie uliczne.

Nie jest możliwe mierzenie i ocenianie wykonania budżetu tylko bezwzględnymi liczbami. Jak przedstawiono powyżej, są różne sytuacje powodujące taką realizację. Sprawą ważną, którą trzeba uwzględnić, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków. Jedną z przyczyn ogólnego wykonania budżetu na poziomie niższym niż 50 %, jak już wspominano, jest również przesunięcie w czasie zadań inwestycyjnych i gromadzenie na nie środków. W oparciu o posiadane dane oraz analizę poszczególnych wpływów nie należy spodziewać się ponadplanowych dochodów, które zwiększyłyby budżet. Najczęściej dochody wykonane w I półroczu są wyższe od tych wykonanych w II półroczu. Przekroczenie wykonania w niektórych prognozowanych pozycjach pokryje jedynie zaniżone wykonanie w innych źródłach dochodów. Kwotowo znaczący niedobór powstanie w związku z odstąpieniem lub przesunięciem na lata następne planowanej sprzedaży mienia wynoszący 730.000 złotych. Niepokoi też niska realizacja udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie niewykonanie w półroczu 10% stanowi brak około 278.000 złotych, a więc prawie 560.000 złotych w ciągu roku.

Należy więc przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych i wykluczyć zadania z których należy zrezygnować, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.

Ponadto działalność prowadzona jest jeszcze poprzez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym zrealizowano przychody w wysokości 16.198,53 złotych, co stanowi 29,45 % planu oraz wydatki z tego zakresu w wysokości 71.073,05 złote, co stanowi 36,41 % planu wykorzystując na ich pokrycie środki z lat ubiegłych ( załącznik Nr 12 ).

Nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadziła rachunku dochodów własnych

 

 

Włoszakowice, dnia 11 sierpnia 2009 roku

 

Wójt Gminy

 

mgr Stanisław Waligóra

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06