OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/185/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/185/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Numer uchwały: 185
Numer sesji: 26
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXVI/185 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 506.727,00 złotych, z tego dochody majątkowe o 300.000,00 złotych i dochody bieżące o 206.727,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 21.801.164,00 złote, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmniejszenia dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 299.222,00 złote, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 2.936.786,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 506.727,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 66.623,00 złote, co po zmianie daje kwotę 18.712.623,00 złotych, a w szczególności:
a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 91.921,00 złotych, co po zmianie daje 9.195.512,00 złotych,
b) zmniejszenia środków na obsługę długu o 20.000,00 złotych, co po zmianie daje 76.900,00 złotych
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 440.104,00 złote, co po zmianie daje kwotę 4.088.541,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zmienia się zadania ujęte w wieloletnim programamie inwestycyjnym poprzez zmianę nazwy i kwot wydatków wyodrębnionych w poszczególnych latach przy zadaniach już wykazanych oraz wprowadzenie nowego zadania pod nazwą " Budowa stacji uzdatniania wody ( SUW ) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi ", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 299.222,00 złote, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 2.936.786 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.801.164,00 złote.


§ 3. 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zmiana o której mowa w ust. 1 polega na przeznaczeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 16.000,00 złotych na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 )
1) zmniejszenie dotacji celowych do działalności GOPS o 301.836 zł,
2) uaktualnienie pozycji pobieranych bezpośrednio w urzędzie ( darowizna, opłaty, podatki, odpłatności, a przede wszystkim zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy), w ogólnej kwocie -204.891 złotych.
3) zwiększenie dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych o 2.571 zł, które zostaną odprowadzone po zrealizowaniu na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

2. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 299.222 złote (załącznik Nr 2 ).

3. Wydatki ( załącznik Nr 3)
1) zwiększenie środków dla szkół w związku ze wzrostem wynagrodzeń o 70.345 złotych,
2) zwiększenie środków dla szkół i Przedszkola w związku ze zwiększonym zakresem wykonywanych prac remontowych o 26.000 złotych,
3) zwiększenie środków dla ŚDS w zwiazku z przekazaną darowizną oraz wypracowaniem dodatkowych dochodów własnych w kwocie 37.000 złotych,
4) zmniejszenie środków dla ZDG w związku ze zmniejszeniem zakresu prac do wykonania w roku bieżącym na ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym o 285.404 złote,
5) zmniejszenie środków dla GOPS o 301.836 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji na wykonywanie zadań,
6) zmiejszenie środków dla urzędu Gminy o 52.832 złote wynikające z urealnienia zakresu planowanych do wykonania zadań,
7) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych w oparciu o złożone przez nie wnioski ( Zespół Szkół Bukówiec Górny, Zespół Szkół Dłużyna, Przedszkole Włoszakowice, Środowiskowy Dom Samopomocy Włoszakowice, Zarząd Dróg Gminnych Włoszakowice i Urząd Gminy Włoszakowice).

4. Urealnienie wysokości środków na realizowane zadania inwestycyjne ( załącznik Nr 4 ):
- zmniejszenieśrodków na budowę sali o 50.000 złotych,
- zmniejszenie środków na modernizację oczyszczalni wrwz z rozbudową sieci o 50.000 złotych,
- zmniejszenie środków na przebudowę drogi w Bukówcu Górnym o 375.404 złote,
- zwiększenie środków na modernizowane i rozbudowywane obiekty sportowe o 35.300 złotych,
- przesunięcie w ZDG środków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne kwoty 15.000 złotych w związku z zakupem kontenera sanitarnego na nowo urządzony plac targowy.

5. Urealnienie wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ( załącznik Nr 5 ), przede wszystkim dotyczących sali sportowej, drogi w Bukówcu Górnym i oczyszczalni ścieków w związku z przesunięciem terminu realizacji tych zadań oraz wprowadzenie nowego zadania do wieloletniej realizacji dotyczącego budowy stacji uzdatniania wody w Dominicach wraz z siecią.

6. Zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych o kwotę 299.222 złote oraz dokonanie przeniesień między paragrafami na wniosek ŚDS ( załącznik Nr 6 ).

7. Wprowadzenie zmiany w zadaniach realizowanych ze środków GFOŚ i GW ( załącznik Nr 7 ) polegającej na wyodrębnieniu ze środków inwestycyjnych kwoty 16.000 złotych na zakup odcinka istniejącej już kanalizacji sanitarnej w Grotnikach.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06