OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/186/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/186/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 186
Numer sesji: 26
Rok: 2009U C H W A Ł A nr XXVI/ 186 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 121, poz.844 ze zmianami)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,04 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł
od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,63 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 16,00
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,57 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,20 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XVIII/132/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 września 2008 roku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010roku.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/186/ 2009
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ; tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 art. 20 ust.1: górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten wzrósł o 3,5%.
Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009roku Monitor Polski Nr 52, poz. 742 ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2010.
Rada Gminy corocznie określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć wysokości górnych granic stawek określonych w komunikacie Prezesa GUS. Dlatego podjęcie uchwały w tym zakresie i w wysokości stawek zaproponowanych jest uzasadnione i niezbędne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06