OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/187/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Uchwała Nr XXVI/187/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Numer uchwały: 187
Numer sesji: 26
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXVI/187 /09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, zwanego dalej „planem”.

§ 2.
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia mapa w skali 1: 1000, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i może zostać rozszerzony o ustalenia określone w art. 15 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5 ww. ustawy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/187/ 09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 września 2009 r.


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna podejmuje się z inicjatywy Wójta Gminy Włoszakowice, w związku z wnioskami właścicieli działek. Obszar objęty projektem planu obejmuje powierzchnię ok. 0,67 ha i położony jest w Boszkowie-Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną a jeziorem Dominickim, z wyłączeniem przybrzeżnego pasa terenu o szerokości ok. 100 m.
Celem sporządzenia planu jest określenie przeznaczenia terenu pod: zabudowę rekreacyjną jednorodzinną, komunikację wewnętrzną i infrastrukturę techniczną oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy. Rysunek planu wykonany zostanie w skali
1: 1000.
Przewidywane rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1. Zmiana Studium Nr 1 jest obecnie w końcowej fazie opracowania i po zakończeniu procedury określonej w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie przedstawiona Radzie Gminy Włoszakowice do uchwalenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Włoszakowice wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06