OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr XXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Numer dokumentu: 24
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXIV/09
-------------------------------------------

z XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.
Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miejscowości Krzycko Wielkie.
6.Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok (tj. Uchwały Nr XXIII /168/2009).
7.Przyjęcie regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
8.Przyjęcie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów.
9.Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 r.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.,
- wniosek Komisji Rewizyjnej,
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i wniosku Komisji,
- debata budżetowa,
- podjęcie uchwały.
10.Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim.
13.Zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
14.Zmiana diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Zenon Mejza.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXIII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o wyrównanie drogi we Włoszakowicach łączącej ul. Grotnicką z osiedlem oraz spowodowanie uporządkowania posesji znajdującej się przy tej ulicy (wraki samochodów).
Ponadto wnioskował o założenie oświetlenia ulicznego na ul. Wolsztyńskiej w rejonie Budomeksu i mieszkań w byłym biurowcu SKR.

Radna Irena Przezbór wnioskowała o wyrównanie drogi we Włoszakowicach do p. Piotra Johna i poinformowała o konieczności zmiany progów na ul. Zachodniej we Włoszakowicach na łagodniejsze.

Radny Krzysztof Poprawski zgłosił brak oznakowania w Bukówcu Górnym w kierunku Śmigla.

Radny Zenon Mejza poinformował, że nie uzyskał odpowiedzi na pytania dotyczące własności gospodarstw, lasów po uprzednim uzyskaniu pomocy na zalesienie i pielęgnację oraz po uzyskaniu rent strukturalnych. Wójt stwierdził, że o ile ustna odpowiedź udzielona radnemu podczas sesji jest niewystarczająca, interpelację skieruje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ad. 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miejscowości Krzycko Wielkie.
Procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie przedstawił planista Maciej Englert informując, że w okresie od 11 listopada do 1 grudnia 2008 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu zainteresowani mieszkańcy żadnych uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Uwag nie było


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIV/172/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 6. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
W związku z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że Uchwała Nr XXIII/168/2009 w sprawie zmiany budżetu została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i wyznaczyła Radzie Gminy termin do usunięcia nieprawidłowości (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu) przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały zmieniającej budżet zgodnie z wymogami Regionalnej Izby Obrachunkowej.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIV/173/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
W związku z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w zakresie przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zaszła konieczność ponownego (po 4 miesiącach) przyjęcia regulaminu. Przy czym niniejszy regulamin obowiązywać będzie bez ograniczeń czasowych w przeciwieństwie do przyjmowanych w ostatnich latach, kiedy to Rada Gminy uchwalała regulaminy wynagradzania nauczycieli oddzielnie na każdy rok.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIV/174/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Przyjęcie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że istnieje możliwość uzyskania przez uczniów Liceum we Włoszakowicach (tj. szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości) stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych. Niezbędnym jest przyjęcie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium.
Do projektu regulaminu uwag radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIV/175/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 9. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 1 kwietnia 2009 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2008 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2008 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza (załącznik nr 7 do protokołu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2008 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/5/A/2009/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. (załącznik nr 8 do protokołu). Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Nr SO-9/3/S/2009/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2008 rok (załącznik nr 9 do protokołu). Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. opinię pozytywną.

W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów i wydatków budżetu gminy, których wykonanie znacznie odbiegało od planu. Rozbieżności omówione były w sporządzonym sprawozdaniu, w wyjaśnieniach udzielonych Komisji Rewizyjnej oraz w jej wniosku o udzielenie absolutorium.

Radni przeanalizowali wyniki kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną w roku 2008.

Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, a na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/176/2009
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 10. Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w budżecie gminy na 2009 rok planuje się zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 12.328,00 zł
Na dochody składają się następujące pozycje:
1) zwiększenie dotacji na działalność ŚDS - 5.670 zł,
2) dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 6.658 zł.
Wydatki wzrastają o kwotę 12.328 złotych w związku z wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem zakresu już wykonywanych oraz zmniejszeniem środków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej:
1.środki dla ŚDS 5.670 zł,
2. zmniejszenie środków dla ZSO Włoszakowice -65.962 zł,
3. zmniejszenie środków dla ZS Bukówiec Górny -21.401 zł,
4. zmniejszenie środków dla ZS Dłużyna -15.267 zł,
5. zmniejszenie środków dla ZS Jezierzyce Kościelne -13.979 zł,
6. zmniejszenie środków dla ZS Krzycko Wielkie -25.161 zł,
7. środki dla UG 148.428 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadza się zwiększenie wydatków związanych z zakupem agregatu prądotwórczego w kwocie 8.000 złotych oraz opracowaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej i Żeglarskiej w Boszkowie w kwocie 12.100 złotych.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/177/2009
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zbarzewie na działki budowlane.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/178/2009
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 12 do protokołu


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że uchwała jest następstwem wcześniej podjętej uchwały o zamiarze likwidacji tych placówek. Do zmian rodzice nie zgłosili uwag. Zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniował Wielkopolski Kurator Oświaty. Likwidacja Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim podyktowana jest względami organizacyjnymi. Przedszkola będą funkcjonowały w tym samym miejscu, ale nie jako odrębne jednostki organizacyjne gminy. Usprawni to zarządzanie Przedszkolem (jednym ) w gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach, a zarządzać nimi będzie jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość i jedna sprawozdawczość. Sytuacja dzieci nie ulegnie żadnej zmianie, lepiej też będzie można zarządzać pracownikami – nauczycielami i organizować zastępstwa w przypadku choroby oraz sprawować nadzór pedagogiczny.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/179/2009
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 13. Zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy postanowiła o zmianie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry. Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/180/2009
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 14 do protokołu


Ad. 14. Zmiana diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Rada postanowiła o wzroście miesięcznej diety przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice do kwoty 1.300 zł. Radni postanowili też o zwiększeniu ilości posiedzeń komisji z 6 rocznie na 8 rocznie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/181/2009
--------------------------------- jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 15. Wolne głosy i wnioski.
Radny Irena Przezbór – poinformowała o wniosku jednostki straży pożarnej z Włoszakowic dotyczącym awarii samochodu.
Radny Paweł Marcinek – prosił o pomoc prawną dot. oddawania krwi podczas imprez i innych akcji oraz wpływu na jej przeznaczenie.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXIV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Mirosława Poloszyk-Miś
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06