OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXV/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Protokół Nr XXV/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Numer dokumentu: 25
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXV/09
-------------------------------------------

z XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 czerwca 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.
Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

1.Informacja Wójta o realizacji uchwał i interpelacji z poprzedniej sesji.
2.Informacja o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Zaopiniowanie projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000.
6.Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
7.Sprawa funduszu sołeckiego.
8.Sprawy bieżące.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy przedstawiła radna Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXIV sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba – wnioskował o wyjaśnienie dowozu uczniów z Boszkowa do Szkoły we Włoszakowicach oraz poinformował o bałaganie panującym przy korcie tenisowym i samowolnym rozpalaniem w tym miejscu ogniska. Interpelacje stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Poprawski – wnioskował o ustalenie po jakich drogach leśnych można poruszać się konno i bryczkami.

Ad. 5. Zaopiniowanie projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie tworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk “Ostoi Przemęckiej” w sieci Natura 2000, w tym na obszarze Gminy Włoszakowice na powierzchni 608 ha. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Gmina Włoszakowice położona jest na obszarze tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Negatywne dla gminy skutki funkcjonowania tej instytucji zostały wyrażone w “Stanowisku Gminy Włoszakowice w sprawie tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz ewentualnego włączenia tego Parku do obszaru programu NATURA 2000” z kwietnia 2006 r. Rada Gminy Włoszakowice na sesji dnia 06 grudnia 2006 r. przyjęła negatywną opinię w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków “Pojezierze Sławskie”. Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z funkcjonowaniem zarówno tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, jak obszaru NATURA 2000 “Pojezierze Sławskie” oraz mając na względzie fakt, że opiniowany obszar NATURA 2000 “Ostoja Przemęcka” znajduje się w granicach już istniejących wyżej wymienionych form ochrony, Rada Gminy Włoszakowice nie widzi żadnej merytorycznej potrzeby powoływania na terenie Gminy Włoszakowice kolejnego obszaru NATURA 2000.
Zważywszy, że znaczną część obszaru NATURA 2000 “Ostoja Przemęcka” zajmują nieruchomości usytuowane wokół Jeziora Dominickiego i Jeziora Krzywce oraz biorąc pod uwagę znaczne przekształcenia terenu (zabudowa działek letniskowych), dokonywane pomimo określonych zakazów zawartych w Rozporządzeniu Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006r. Nr 132 poz. 3218), powoływanie specjalnego obszaru ochrony siedlisk jest działaniem spóźnionym. Jednocześnie, co również wielokrotnie zostało podkreślone, pozbawia ono właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości. Ponadto włączanie w obszar NATURA 2000 terenów leśnych ograniczy prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na tych terenach.
Rada Gminy Włoszakowice nie bierze na siebie odpowiedzialności ani konsekwencji podpisanych w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską zobowiązań dotyczących wyznaczenia obszarów NATURA 2000, ponieważ tej sprawy nikt z Radą nie uzgadniał.
Sposób wyznaczania na podstawie Traktatu Akcesyjnego obszarów NATURA 2000, a zwłaszcza wpisywanie na tę listę obszarów dowolnie wyznaczanych przez organizacje pozarządowe, które reprezentują indywidualny interes swoich członków, bez publikowania równocześnie poważnych i zweryfikowanych badań całkowicie podważa wiarygodność i obiektywizm tego działania.
Rada Gminy Włoszakowice odmawia legitymizowania tego procederu.
W świetle powyższego uzasadniona jest w pełni opinia negatywna wyrażona w uchwale.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXV/182/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Ad. 6. Zmiana budżetu na 2009 rok.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu na rok 2009 o 568.957,00 zł.
Na zmianę dochodów składają się następujące pozycje:
1)zwiększenie dotacji na wybory - 6.615 zł,
2)środki na współudział w podłączeniu liczników energetycznych w domkach letniskowych na schronisku w Dominicach - 16.800 zł,
3)zaktualizowanie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatków od zakładów pracy chronionej - 140.542 zł,
4)wzrost wpływów z tytułu opłaty planistycznej - 5.000 zł,
5)wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 400.000 zł.
Wydatki wzrastają o kwotę 568.957 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań lub zwiększeniem zakresu już wykonywanych i odpowiednio wynoszą:
1)środki dla GOK - 77.642 zł,
2)środki dla Przedszkola Włoszakowice ( plac zabaw w parku ) - 8.500 zł,
3)środki dla ZS Bukówiec Górny (urządzenia na kort, piłkochwyt na boisko przy czerwonej szkole) - 16.000 zł,
4)środki dla ZS Dłużyna (wymiana pieca, odwodnienie budynku) - 50.000 zł,
5)środki dla ZS Jezierzyce Kościelne (dokończenie odnawiania i ocieplania elewacji) 32.000 zł,
6)środki dla ZS Krzycko Wielkie (wymiana podłogi w sali gimnastycznej) - 60.000 zł,
7)środki dla UG ( wybory, zadania realizowane przez GZK, zadania na boiskach, na ośrodku żeglarskim, w pałacu itp.) - 324.815 zł.
W wydatkach majątkowych uaktualnia się wydatki związane z instalacją agregatu - 25.000 zł, zakupem zestawu do ćwiczeń - 100 zł, budową trybun na boisku we Włoszakowicach - 10.000 zł oraz wprowadza się nowe: ogrodzenie boiska w Grotnikach - 15.000 zł, sporządzenie projektu stacji wodociągowej w Dominicach - 55.000 zł, budowa sieci wodociągowej z kanalizacją w Boszkowie - 180.000 zł i instalacja pieca w ZS w Dłużynie - 40.000 zł.

Kwota dochodów budżetu gminy na rok 2009 po zmianie wynosi 22.278.469,00 zł, a wydatków - 23.278.469,00 zł.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXV/183/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 7. Sprawa funduszu sołeckiego.
Skarbnik Maria Rolka przedstawiła zasady tworzenia funduszu sołeckiego i jego funkcjonowania wyłącznie w budżecie gminy. Dotychczas zadania wykonywane przez gminę w poszczególnych wsiach konsultowane były z sołtysami. Utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków dla sołectw nie będzie więc miało wpływu na efekt końcowy - zadanie finansowane będzie z jednego budżetu, ale z dwóch pozycji. Wprowadzi to jedynie obowiązek tworzenia dodatkowej dokumentacji. Ustawodawca wprowadził przepis wykorzystując na swoje rozwiązanie środki gmin. Co prawda jest możliwość odzyskania z budżetu państwa rekompensaty otrzymanej w roku następnym w wysokości 10-30%. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednak ustalenie, czy dla naszej gminy to będzie 30% czy 10%. Oczywiście zwrot będzie uwarunkowany przygotowaniem kolejnych dokumentów.
Śledząc dalszy przebieg realizacji wprowadzonych przepisów, nie przesądza o możliwości wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w latach następnych. Taką opinię wyraziły komisje Rady Gminy. W związku z tym przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 3 głosach wstrzymujących się
U C H W A Ł Ę Nr XXV/184/2009
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 8. Sprawy bieżące.
1. Wójt poinformował o wynikach rozmów z przedstawicielem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie utrzymywania porządku i sprzątania promenady w Boszkowie Letnisku.
2. Wójt poinformował o nakazach nałożonych na gminę przez Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie w przedmiocie podjęcia prac na obiektach zespołu pałacowo-parkowego i folwarku w Zbarzewie. Sprawą niniejszą zajmie się komisja Rady Gminy.
3. Wójt wyjaśnił aktualny stan sprawy konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach. Błędna decyzja przedstawicieli Kuratora Oświaty podjęta podczas konkursu (potwierdzona w toku odwoławczym), spowodowała konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania konkursowego. Wójt przedstawił także koncepcję podjęcia budowy sali sportowej we Włoszakowicach w cyklu 3 letnim przy pomocy środków z totalizatora sportowego: 2010 r.– fundamenty, 2011 r. – stan surowy, 2012 r. – wykończenie.
4. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie sołtysa, rady sołeckiej i wójta w Grotnikach celem wstępnych ustaleń co do przystąpienia do prac projektowych dla ul. Boszkowskiej i ul. Wiejskiej w Grotnikach. Zlecenie wykonania dokumentacji możliwe jest w 2010 r. Szerokość pasa drogowego 9 metrów (jezdnia 6 m w krawężnikach, chodnik, pas zieleni).
5. Wójt poinformował, że podjął decyzję o otwarciu I klasy liceum w roku 2009/2010 z minimum 15 uczniami.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Mejza – wnioskował o zorganizowanie spotkania z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady. 


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06