OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVI/2009 z dnia 30 września 2009 r.

Protokół Nr XXVI/2009 z dnia 30 września 2009 r.

Numer dokumentu: 26
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXVI/09
-------------------------------------------

z XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 września 2009 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.
Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Opłata miejscowa.
8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
10.Zmiana uchwały dotyczącej zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa wsi Dominice.
11.List otwarty w sprawie ochrony środowiska naturalnego Boszkowa w powiecie leszczyńskim oraz prawa do godnych warunków zamieszkania i wypoczynku.
12.Informacja na temat przychodów i wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn “Gospodarka odpadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
13.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy i wójta dot. oświadczeń majątkowych.
14.Sprawy bieżące – pokaz analizy kosztów oświetlenia ulicznego i oszczędności związanych z czasowym wyłączeniem prądu w godzinach od 24.00 do 4.30.
15.Pismo do Starosty Leszczyńskiego i do Rady Powiatu Leszczyńskiego.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zakończenie.

Przed sesją planowany jest wyjazd w teren:
1)Włoszakowice ul. Zalesie targowisko, uzupełnienie urządzeń na placu zabaw,
2)Dłużyna – chodnik, prace w szkole: kotłownia, komin, odwodnienie,
3)Dłużyna – Bukówiec Górny – droga,
4)Bukówiec Górny – bruk przy czerwonej szkole,
5)Sądzia – Krzycko Wielkie – chodnik,
6)Krzycko Wielkie – chodnik, podłoga na sali gimnastycznej,
7)Jezierzyce Kościelne – elewacja na budynku szkolnym,
8)Włoszakowice ul. Chopina.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Zenon Mejza, a ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Stefan Lis.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXV sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o wycięcie krzewów ograniczających widoczność na po lewej stronie na dojeździe do przejazdu kolejowego. Ponadto wniósł o usunięcie lub obcięcie tui rosnących przy ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach. Drzewa zasłaniają wyjazd ze zjazdów z prawej i lewej strony ulicy.
Radny zgłosił również prośbę, aby aazrezygnować z nocnego wyłączania oświetlenia ulicznego lub je wydłużyć z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
Poinformował o deptaniu krzewów przy szkole we Włoszakowicach rosnących przy chodnikach – przechodzenie przez drogę.
Radny Stefan Lis – poinformował o zniszczonych schodach na przejściu z ul. A. Prałat na ul. Kurpińskiego.
Radny Tadeusz Szalewski zwrócił uwagę na parkowaniu samochodami na nowym chodniku w Dłużynie.

Ad. 5. Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
Rada Gminy postanowiła zmniejszyć dochody i wydatki budżetu na rok 2009 o 506.727,00 zł. Kwota dochodów po zmianie wynosi 21.801.164,00 zł, a ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.801.164,00 zł.

Na zmianę dochodów wpływ ma:
1) zmniejszenie dotacji celowych do działalności GOPS o 301.836 zł,
2) uaktualnienie pozycji pobieranych bezpośrednio w urzędzie ( darowizna, opłaty, podatki, odpłatności, a przede wszystkim zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy), w ogólnej kwocie -204.891 złotych.
3) zwiększenie dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych o 2.571 zł, które zostaną odprowadzone po zrealizowaniu na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.
4) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 299.222 zł.

Wydatki:
1) zwiększenie środków dla szkół w związku ze wzrostem wynagrodzeń o 70.345 zł,
2) zwiększenie środków dla szkół i Przedszkola w związku ze zwiększonym zakresem wykonywanych prac remontowych o 26.000 zł,
3) zwiększenie środków dla ŚDS w związku z przekazaną darowizną oraz wypracowaniem dodatkowych dochodów własnych w kwocie 37.000 zł,
4) zmniejszenie środków dla ZDG w związku ze zmniejszeniem zakresu prac do wykonania w roku bieżącym na ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym o 285.404 zł,
5) zmniejszenie środków dla GOPS o 301.836 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wykonywanie zadań,
6) zmniejszenie środków dla Urzędu Gminy o 52.832 zł wynikające z urealnienia zakresu planowanych do wykonania zadań,
7) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych w oparciu o złożone przez nie wnioski ( Zespół Szkół Bukówiec Górny, Zespół Szkół Dłużyna, Przedszkole Włoszakowice, Środowiskowy Dom Samopomocy Włoszakowice, Zarząd Dróg Gminnych Włoszakowice i Urząd Gminy Włoszakowice).


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/185/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Radni zaproponowali następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
- jak w załączniku nr 3 do protokołu.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,04 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,00
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3)od budowli - 2% ich wartości

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/186/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu
Ad. 7. Opłata miejscowa.
W Gminie Włoszakowice obowiązuje dzienna stawka opłaty miejscowej w wysokości 1,20 zł. Z 50% zniżki w opłacie korzystają młodzież ucząca się i emeryci. Maksymalna stawka opłaty miejscowej może wynosić 1,93 zł.
Radni postanowili pozostawić opłatę miejscową w wysokości obowiązującej dotychczas. Propozycję przewodnicząca poddała pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli obecną stawkę. W związku z tym obowiązuje Uchwała Nr XXXVII/288/2006 z dnia 24 października 2006 r.Ad. 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna podejmuje się z inicjatywy Wójta Gminy Włoszakowice, w związku z wnioskami właścicieli działek. Obszar objęty projektem planu obejmuje powierzchnię ok. 0,67 ha i położony jest w Boszkowie-Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną a jeziorem Dominickim, z wyłączeniem przybrzeżnego pasa terenu o szerokości ok. 100 m.
Celem sporządzenia planu jest określenie przeznaczenia terenu pod: zabudowę rekreacyjną jednorodzinną, komunikację wewnętrzną i infrastrukturę techniczną oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy. Dla tego terenu w trakcie opracowywania jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przewidywane rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej określonymi w Studium.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/187/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzono zmianę polegającą na tym że, ważnym kryterium przyznającym nauczycielom nagrodę jest realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W związku z powyższym należy to kryterium wprowadzić do istniejącego regulaminu przyznawania nagród.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/188/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 10. Zmiana uchwały dotyczącej zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa wsi Dominice.
Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, za które sołtys nie pobiera wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach gdzie wymagana jest obecność sołtysa, pokrycie kosztów komunikowania się z Urzędem w sprawach wiejskich itp.
W związku ze zwiększonymi kosztami sołtysa wsi Dominice przy wykorzystaniu własnego sprzętu komputerowego w celu przepływu dokumentów i kontaktowania się z Urzędem za pośrednictwem internetu dietę podniesiono do kwoty 200 zł/ miesięcznie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/189/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 11. List otwarty w sprawie ochrony środowiska naturalnego Boszkowa w powiecie leszczyńskim oraz prawa do godnych warunków zamieszkania i wypoczynku.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła list otwarty w sprawie ochrony środowiska naturalnego Boszkowa w powiecie leszczyńskim oraz prawa do godnych warunków zamieszkania i wypoczynku. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wyjaśnień udzielił Wójt. Informacja stanowi załącznik nr 9.
Radni wyjaśnienia przyjęli.

Ad. 12. Informacja na temat przychodów i wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn “Gospodarka odpadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
Informację przedstawił członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik. Informacja stanowi załącznik Nr 10.

Ad. 13. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy i wójta dot. oświadczeń majątkowych.
Sprawozdania złożyła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór i wójt Stanisław Waligóra. Stanowią one załącznik nr 11 do protokołu.
Aghhh
Ad. 14. Sprawy bieżące – pokaz analizy kosztów oświetlenia ulicznego i oszczędności związanych z czasowym wyłączeniem prądu.
Analiza kosztów oświetlenia i oszczędności związanych z czasowym wyłączeniem prądu w godzinach 24.00 do 4.00 została przygotowana przedstawiona przez: pracownika Urzędu Karolinę Nowak i pracownika ZDG Szymona Marcinka i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 15. Pismo do Starosty Leszczyńskiego i do Rady Powiatu Leszczyńskiego.
Wójt Gminy przedstawił pismo jakie skierował do Starosty Leszczyńskiego i Rady Powiatu Leszczyńskiego w związku z porządkiem Sesji Rady Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych wnioskował o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na drodze za szkołą lub innego ograniczenia.
Radna Krystyna John – zwróciła uwagę na brak tablicy na sali wiejskiej w Krzycku Wielkim.

Ad. 17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXVI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06