OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVII/2009 z dnia 23 października 2009 r.

Protokół Nr XXVII/2009 z dnia 23 października 2009 r.

Numer dokumentu: 27
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXVII/09
-------------------------------------------

z XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 23 października 2009 r. w sali w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.
Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Podatek rolny.
6.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku ul. Dworcowa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości w Bukówcu Górnym.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących zespół pałacowo-parkowy w Zbarzewie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska na które przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13.Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa.
15.Sprawozdanie dot. wyników nauczania w szkołach.
16.Informacja Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych.
17.Sprawy bieżące.
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny Leszek Jagodzik w związku z interpelacją zgłoszoną na ostatniej sesji dotyczącej zrezygnowania z nocnego wyłączania oświetlenia ulicznego lub jego wydłużenia w niektóre dni poinformował, że miał miejsce wypadek na skutek którego doszło do złamania nogi po wyjściu z restauracji Riposta. Powodem był brak oświetlenia. Wójt wyjaśnił, że właściciel lokalu powinien we własnym zakresie zapewnić widoczność wokół lokalu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVI sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 5. Podatek rolny.
W sprawie podatku rolnego wyjaśniono, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1.dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
2.dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i naliczana jest w wysokości 2,5q żyta z 1 hektara przeliczeniowego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowana jako podstawa do naliczenia podatku rolnego wynosi: 34,10 zł. Rada Gminy postanowiła o pozostawienie ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego bez zmian.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
W przypadku podatku od środków transportowych Rada Gminy Włoszakowice postanowiła, aby zmiany w stosunku do roku 2009 dotyczyły jedynie minimalnych stawek, co wynika z obwieszczenia Ministra Finansów. Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/190/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej:
Nr działki 504/4 o pow. 0,0610 ha;
Nr działki 504/5 o pow. 0,0609 ha;
Nr działki 504/6 o pow. 0,2192 ha;
Nr działki 504/7 o pow. 0,0610 ha;
Nr działki 504/8 o pow. 0,0609 ha;
Nr działki 504/9 o pow. 0,2388 ha;
Nr działki 504/10 o pow. 0,1959 ha;
Nr działki 504/11 o pow. 0,2174 ha.
z przeznaczeniem na działki budowlane.
Zróżnicowana wielkość wynika, z charakteru terenu (łąki), która nie nadaje się pod zabudowę stąd dokonano w czterech przypadkach podziału na działki składające się z części pod zabudowę i części rekreacyjnej - łąki. Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/191/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku ul. Dworcowa.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku ul. Dworcowa o powierzchni 0,0081 ha i zwolniła Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu jeśli sprzedana zostanie na rzecz ENEA Operator Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę stacji transformatorowej. Uwag radni nie mieli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/192/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości w Bukówcu Górnym.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra poinformował, że w związku z planowaną przez Gminę inwestycją dotyczącą budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, wobec niepowodzenia rokowań prowadzonych właścicielem działki nr 599, na której zlokalizowana jest część drogi i rondo nastąpiła konieczność nabycia niezbędnej części gruntu w trybie postępowania administracyjnego. Rozpoczęła się procedura wywłaszczeniowa.
Wójt poinformował, że trzeba liczyć się z tym, że nie uda się na czas przygotować dokumentów, co będzie jednoznaczne z utratą dotacji w wysokości 3.797.801,75 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/193/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących zespół pałacowo-parkowy w Zbarzewie.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice wyjaśniła, że kompleks pałacowo-parkowy został nieodpłatnie nabyty przez Gminę Włoszakowice w 1994 r. celem realizacji zadań własnych.
W związku z rezygnacją z planowanego wykorzystania zespołu pałacowo – parkowego oraz w celu zapobiegania degradacji zabytkowego obiektu, zasadnym jest wykazanie przedmiotowej nieruchomości do zbycia.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował zbycie przedmiotowych nieruchomości.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych zbudowanych, stanowiących zespół pałacowo-parkowy, położonych w Zbarzewie.
Uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/194/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
Wyjaśniono, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Uchwała Rady Gminy powinna uwzględniać:
1.opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2.w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych miejsca do których odpady mają być przekazywane.

Rada zaproponowała wymagania, jakie dotychczas obowiązywały na terenie Gminy Włoszakowice, i były wcześniej wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice.

1)Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice, jest obowiązany:
1)dysponować odpowiednią ilością specjalistycznych pojazdów spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczególnych, gwarantujących ciągłość świadczenia usług i sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotowej działalności.
2)dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową wyposażoną w:
a)miejsce postojowe z punktem napraw,
b)miejsce do mycia oraz dezynfekcji pojazdów i pojemników,
3)w przypadku gdy baza transportowa, o której mowa w pkt 2, nie spełnia wymagań w nim określonych, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z wyposażenia technicznego, którego dotyczą te wymagania należącego do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów,
4)prowadzić książkę eksploatacji bazy transportowej, w której należy odnotowywać wszystkie czynności dotyczące:
a)eksploatacji pojazdów,
b)konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, kontenerów,
c)innych operacji zapewniających należyte świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
2.Sprzęt ten powinien posiadać:
1)widoczne oznakowanie (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologiczne na sprzęcie),
2)potwierdzoną badaniami specjalistycznymi sprawność techniczną w tym również urządzeń zamontowanych na pojazdach (typ pojazdu, rok produkcji, data ostatniego przeglądu technicznego),
3)estetyczny wygląd zewnętrzny oraz
4)spełniać wymagania ochrony środowiska dotyczące transportu odpadów komunalnych.

Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/195/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska na które przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada Gminy ustaliła możliwość wydatkowania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska na terenie Gminy Włoszakowice, a mianowicie:
1) organizowanie konkursów mobilizujących lokalne społeczeństwo do podejmowania działań proekologicznych,
2) organizowanie działań zmierzających do ujawnienia wykroczeń związanych z ochroną środowiska (nielegalne składowanie odpadów, nielegalny zrzut ścieków itp.),
3) nagradzanie osób wskazujących dowody popełniania wykroczeń związanych z ochroną środowiska (nielegalne składowanie odpadów, nielegalny zrzut ścieków itp.),
4) organizowaniu akcji promujących ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXVII/196/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 13. Zmiana budżetu gminy na 2009 r.
Rada Gminy postanowiła zwiększyć dochody budżetu na rok 2009 o 568.365 złotych. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.369.529,00 złotych.
Postanowiono także zwiększyć wydatki budżetu na rok 2009 o 138.365,00 złotych.
Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.939.529,00 złotych.
Na zmianę dochodów, a w rezultacie na na ich zwiększenie wpłynęło:
1) zmniejszenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
2) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum;
3) wprowadzenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole;
4) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów;
5) zwiększenie środków z opłat za uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
6) zwiększenie środków rekompensujących utratę dochodów w podatkach lokalnych z tytułu korzystania ze zwolnienia przez zakłady pracy chronionej.

Zmiany w wydatkach dotyczą:
1) zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym uzyskanych po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła";
2) zmniejszenia środków do wysokości wydatkowania na przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego;
3) zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na wynagrodzenia nauczycieli od stycznia br. oraz na odprawę emerytalną pracownika obsługi;
4) zwiększenia środków na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 30.000 zł;
5) zwiększenia środków na wypłatę stypendiów;
6) zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie na dokończenie rozpoczętych prac remontowych oraz naprawę dachu.
Zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prowadzone prace inwestycyjne w Zespole Szkół w Dłużynie w kwocie 15.000 złotych oraz na wydatki związane z przeprowadzoną przebudową i modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie w kwocie 20.000 złotych (zadanie wieloletnie). Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/197/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa.
Rada Gminy zapoznała się z obowiązkami sołtysa wsi Zbarzewo, obejmującymi między innymi nadzór nad salą wiejską i jej otoczeniem oraz postanowiła podwyższyć dietę na 550 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/198/2009
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 15. Sprawozdanie dot. wyników nauczania w szkołach.
Informację dot. wyników nauczania, remontów i inwestycji, wydarzeń kulturalnych i osiągnięć w konkursach oraz olimpiadach w szkołach na terenie Gminy złożył Marek Wodawski. Informacja została przygotowana w oparciu o materiały przekazane przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Ad. 16. Informacja Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych.
Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych przekazane Radzie Gminy Włoszakowice przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór.
Informacje stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 17. Sprawy bieżące.
Wójt przedstawił korespondencję z właścicielem gruntu w Bukówcu Górnym, który jest niezbędny pod budowę drogi i ronda. Pisma stanowią załącznik nr 12.
Radni zapoznali się również z podziękowaniem Zarządu Towarzystwa Muzycznego za wsparcie finansowe XIV Akademickiego Konkursu Klarnetowego we Włoszakowicach.

Ad. 18. Wolne głosy i wnioski. nie było

Ad. 19. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXVII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06