OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/192/2009 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie – Letnisku ul.Dworcowa, o numerze ewidencyjnym 105/4

Uchwała Nr XXVII/192/2009 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie – Letnisku ul.Dworcowa, o numerze ewidencyjnym 105/4

Numer uchwały: 192
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/192/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie – Letnisku ul.Dworcowa, o numerze ewidencyjnym 105/4

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r Nr 52 poz. 420), art. 6 pkt 2, art 28, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r. Nr 98 poz. 817) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku ul.Dworcowa obręb Grotniki, oznaczonej numerem działki: 105/4 o powierzchni 0,0081 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW PO1L/00052958/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

§ 2

Zwalnia się Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w postaci budowy stacji transformatorowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVII/192/09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października2009 r.


Dnia 31 stycznia 2007r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa ENEA S.A. Zakładu Dystrybucji Energii w Lesznie, z zapytaniem o możliwość wydzielenia i sprzedaży działki o powierzchni umożliwiającej usytuowanie na niej stacji transformatorowej. Wniosek został umotywowany celem poprawy warunków napięciowych, zwiększenia niezawodności zasilania oraz przyłączania do sieci elektroenergetycznej działek położonych w rejonie ulicy Dworcowej w Boszkowie.
Jako proponowaną lokalizację inwestycji Wójt Gminy Włoszakowice wskazał działkę nr 105/1 (teren parkingu przy ul. Dworcowej), z której wydzielona została niezbędna część nieruchomości aktualnie oznaczona jako działka nr 105/4, którą proponuje się przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), stanowi, że celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 powyższej ustawy Rada Gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06