OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/195/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXVII/195/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 195
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/195/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; na terenie Gminy Włoszakowice
__________________________________________________________________________________

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 92 poz. 753), § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Włoszakowice, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórZałącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/195/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października 2009r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice.

§ 1

1.Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice, jest obowiązany:
1)dysponować odpowiednią ilością specjalistycznych pojazdów spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczególnych, gwarantujących ciągłość świadczenia usług i sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotowej działalności.
2)dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową wyposażoną w:
a)miejsce postojowe z punktem napraw,
b)miejsce do mycia oraz dezynfekcji pojazdów i pojemników,
3)w przypadku gdy baza transportowa, o której mowa w pkt 2, nie spełnia wymagań w nim określonych, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z wyposażenia technicznego, którego dotyczą te wymagania należącego do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów,
4)prowadzić książkę eksploatacji bazy transportowej, w której należy odnotowywać wszystkie czynności dotyczące:
a)eksploatacji pojazdów,
b)konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, kontenerów,
c)innych operacji zapewniających należyte świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
2.Określony w ust. 1 pkt 1 sprzęt powinien posiadać:
1)widoczne oznakowanie (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologiczne na sprzęcie),
2)potwierdzoną badaniami specjalistycznymi sprawność techniczną w tym również urządzeń zamontowanych na pojazdach (typ pojazdu, rok produkcji, data ostatniego przeglądu technicznego),
3)estetyczny wygląd zewnętrzny oraz
4)spełniać wymagania ochrony środowiska dotyczące transportu odpadów komunalnych.
3.Wymagania określone w § 1 powinny być uprawdopodobnione:
1)tytułem prawnym do dysponowania pojazdami i urządzeniami o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2)tytuł prawny do nieruchomości o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, lub umowę o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
3)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/195/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października 2009r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Włoszakowice.

§ 1
1.Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do:
1)dysponowania pojazdem asenizacyjnym spełniającym warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617), a nadto:
a)w kolorze pomarańczowym zbiornika na nieczystości ciekłe i pojemności minimum
4500 dm³;
b)z widocznym oznakowaniem (nazwa firmy, siedziba lub hasła ekologiczne);
c)posiadającym badania specjalistyczne potwierdzające sprawność techniczną pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych;
d)o estetycznym wyglądzie;

§ 2
Miejscem odbioru nieczystości ciekłych jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Grotnikach lub inna oczyszczalnia ścieków lub stacja zlewna wskazana przez przedsiębiorstwo eksploatujące oczyszczalnię.

§ 3
1.Wymagania określone w § 1 powinny być uprawdopodobnione:
1)tytułem prawnym do dysponowania pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników; bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( kserokopie dowodów rejestracyjnych);
2)oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych w § 1 ust. 1 według załącznika nr 4 do uchwały,


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/195/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października 2009r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................

zam.......................................................................................................................................

gmina....................................................................................................................................

powiat...................................................................................................................................

województwo.........................................................................................................................


świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z art.233 kodeksu karnego – oświadczam, iż posiadam sprawny sprzęt potwierdzony badaniami technicznymi oraz spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr ....../......../09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia ............... 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; na terenie Gminy Włoszakowice.Włoszakowice dn. .......................................................Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (Podstawa prawna art.233 Kodeksu Karnego Dz.U z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

........................................................ ........................................................
Podpis stanowisko służbowe Podpis oświadczającego
odbierającego oświadczeniePrzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/195/09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października 2009r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................

zam.......................................................................................................................................

gmina....................................................................................................................................

powiat...................................................................................................................................

województwo.........................................................................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z art.233 kodeksu karnego – oświadczam, że jestem właścicielem pojazdu asenizacyjnego spełniającego warunki określone w § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617) oraz wyposażonego w urządzenia określone w § 2, § 3, § 5, § 8 cytowanego rozporządzenia i spełniającego wymogi określone w załączniku nr 2 do Uchwały Nr ....../....../09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia .................... 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Włoszakowice dn. .......................................................

Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (Podstawa prawna art.233 Kodeksu Karnego Dz.U z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)........................................................ ........................................................
Podpis stanowisko służbowe Podpis oświadczającego
odbierającego oświadczeniePrzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/195/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009R.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie (Dz.U z 2009r. Nr 92 poz. 753) wprowadziła w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2005r. Nr 236 poz. 2008) zmiany w art. 7 ust. 3a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Zgodnie z przytaczanym powyżej artykułem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedmiotowa uchwała Rady Gminy powinna uwzględniać:
1.opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2.w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06