OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/197/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVII/197/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Numer uchwały: 197
Numer sesji: 27
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXVII/ 197 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 568.365 złotych, z tego dochody bieżące o 568.365,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.369.529,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 137,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 2.936.649,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 138.365,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 103.365,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 18.815.988,00 złotych, a w szczególności zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 57.255,00 złotych, co po zmianie daje 9.252.767,00 złotych,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 4.123.541,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zmienia się zadania ujęte w wieloletnim programamie inwestycyjnym poprzez zmianę kwoty wydatków na "Przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 137,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 2.936.649 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.939.529,00 złotych.

§ 3. 1. Zwiększa się określone w § 3 ust. 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych o kwotę 30.000,00 złotych.
2. Po zmianie określonej w ust.1 kwota dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 160.000,00 złotych, a kwota wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 158.000,00 złotych.

§ 4. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 430.000,00 złotych i obecnie wynosi 570.000,00 złotych.
2. Deficyt określony w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 2.970.000,00 złotych, z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 570.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.000,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1);
1) zmniejszenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o 137 złotych,
2) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum o 2.800 złotych,
3) wprowadzenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 5.978 złotych,
4) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 10.741 złotych,
5) zwiększenie środków z opłat za uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.000 złotych,
6) zwiększenie środków rekompensujących utratę dochodów w podatkach lokalnych z tytułu korzystania ze zwolnienia przez zakłady pracy chronionej w kwocie 518.983 złote.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 );
1) zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym uzyskanych po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" o kwotę 5.978 złotych,
2) zmniejszenie środków do wysokości wydatkowania na przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 137 złotych,
3) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na wynagrodzenia nauczycieli od stycznia br oraz na odprawę emerytalną pracownika obsługi w kwocie 53.567 złotych,
4) zwiększenie środków na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 30.000 złotych,
5) zwiększenie środków na wypłatę stypendiów o kwotę 10.741 złotych,
6) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie na dokończenie rozpoczętych prac remontowych oraz naprawę dachu w kwocie 22.000 złotych,
7) zwiększenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy. 8) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Nr 2 we Włoszakowicach oraz urzędzie gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i ich wydatkowanie dotyczą zmniejszenia planu otrzymanych środków do wysokości kwoty wydatkowanej niezbędnej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - różnica 137 złotych została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego ( załącznik Nr 2 i Nr 6 ).4. Zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prowadzone prace inwestycyjne w Zespole Szkół w Dłużynie w kwocie 15.000 złotych oraz na wydatki związane z przeprowadzoną przebudową i modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie w kwocie 20.000 złotych - jest to zadanie wieloletnie, co powoduje konieczność uwzględnienia zmiany w WPI ( załącznik Nr 4 i Nr 5 ).

5. Wprowadzenie dochodów wyższych od niezbędnych wydatków powoduje zmniejszenie deficytu o 430.000 złotych ( załącznik Nr 7 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06