OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawozdanie z wykonania budżetu » Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2003 ROK
Na planowane 13.389.282 złote dochodów wpłynęła kwota 13.349.291 złotych, co stanowi 99,7%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" kwotę 2.450 złote stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, które wykonano w 40%. Przedmiotowe wpływy szacowano w oparciu o wykonanie ubiegłoroczne, realizacja zaś wykazała, że w roku bieżącym, w związku z wprowadzeniem obowiązku posiadania świadectw weterynaryjnych, ilość świadectw pochodzenia wydawanych przez sołtysów spadła. Ponadto 207.964 złote stanowi dotacja uzyskana z SAPARD-u na modernizację stacji wodociągowej w Krzycku Wielkim.
" W dziale „Transport i łączność" wpływy w wysokości 3.831 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych (wpływy ze sprzedaży oraz odsetki bankowe).
W dziale „Turystyka" wykazane 1.998 złotych uzyskano jako wpłatę z zysku roku 2002 uiszczoną przez powołane Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo, wykonanie planu jest niższe niż zakładano, ponieważ planowano uzyskać zaliczkową wpłatę z zysku za rok 2003, jednak gospodarstwo zysku nie wypracowało.
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" kwotę 98.359 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania i lokale w budynkach gminnych oraz wydzierżawiony grunt, 234.218 zł ze sprzedaży mienia - raty za mieszkania, budynki mieszkalne oraz sprzedaż gruntu - działki w Jezierzycach i Sądzi, fundamenty po planowanym ośrodku zdrowia pod mieszkania zakładowe w Krzycku Wielkim zakupione przez firmę p. K., grunt rolny we Wloszakowicach zakupiony przez firmę Hermes, 74.266 zł z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste k działek w Boszkowie, 24.345 złotych z opłat za przekształcenie "prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i 1.866 złotych z odsetek od wpłat nieterminowych. Łącznie wpłynęło 433.054 złote, co stanowi 102% planu.
W dziale „Administracja publiczna" na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 241.355 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 9.889 złotych, wpływy z usług (za ksero, za odsprzedany sprzęt, energię, publikacje, za prywatne rozmowy telefoniczne) oraz darowizn na zakup samochodu dla policji i na modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 225.619 złotych oraz środki uzyskane jako odszkodowanie ze zlikwidowanej firmy z Wrocławia, która miała budować oczyszczalnię w kwocie 5.847 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 54.800 złotych. Łączna kwota uzyskana w tym dziale wyniosła 296.155 złotych, co stanowi 99% wykonania, czyli prawie tyle ile planowano.
W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" kwotę 1.176 złotych stanowią środki uzyskane na prowadzenie aktualizacji
rejestrów wyborców, 15.080 złotych to dotacja na przeprowadzenie referendum. Łączna kwota wpływów to 16.256 złotych.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wpłynęło 200 zł tytułem dotacji Wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej.
Następny dział „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych" stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 3.899.647 zł składają się następujące wpływy:

 • podatek rolny - 244.389,

 • podatek leśny - 60.713,

 • podatek od nieruchomości - 1.631.159,

 • podatek od środków transportowych - 221.988,

 • podatek od spadków i darowizn - 20.461,

 • opłata skarbowa - 40.890,

 • podatek w formie karty podatkowej - 31.266,

 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.124.000,

 • udział w podatku dochodowym od osób prawnych -131.366,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych - 140.071,

 • podatek od posiadania psa - 74,

 • opłata miejscowa - 46.690,

 • opłata targowa - 31.489,

 • oplata administracyjna za czynności urzędowe - 8.912,

 • oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 127.423,

 • oplata eksploatacyjna - 1.254,

 • opłaty różne - 1.561,

 • odsetki za zwlokę - 35.941.


Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 101%, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy (jeśli chodzi o wykonanie procentowe) wystąpiły jak zwykle w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku z tytułu posiadania psa, podatku od działalności gospodarczej, opłacie skarbowej i podatku od środków transportowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo zwykle odbiegają od podanej prognozy, którą przyjmuje się do planu. Pozostałe pozycje również, biorąc pod uwagę wykonanie roku poprzedniego, odbiegają od tych wskaźników i są trudne do oszacowania. Wyższe natomiast niż się spodziewano, uzyskano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty eksploatacyjnej. Są to też trudne do oszacowania kwoty i realizacja ich w odniesieniu do ciągu lat nie ma określonego trendu.

W dziale „Różne rozliczenia" na dochód w wysokości 6.734.215 zł składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 6.737.703 zł, w tym część oświatowa 5.793.822 zł, część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportu oraz ulg ustawowych w podatku leśnym, rolnym i od zakładów pracy chronionej 938.577 zł, część podstawowa subwencji ogólnej 5.304 zł. Ponadto umniejszono wpływy tego działu o 3.488 złotych dotyczące zwrotu nadpłaty podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.
W dziale „Oświata i wychowanie" na dochody w kwocie 36.179 złote składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25.527 zł, na dokształcanie nauczycieli 156 złotych, na pomoc do wyposażenia pierwszoklasisty w podręczniki 3.257 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, optaty za wynajem itp.) 7.239 złotych. Dotacje zostały zrealizowane w 100%, środki wypracowane przez szkoły nie doszacowano i uzyskano mniej niż planowano. W związku z powtarzającą się taką sytuacją, zwrócono uwagę w trakcie prac nad budżetem roku 2004 aby poważniej podejść do szacunku i aby realizacja zaplanowanych kwot była w miarę możliwa.
Na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej jako wykonywanie zadania zleconego Wojewoda Wielkopolski przekazał 400.984 złote, z czego 275.710 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wraz z pochodnymi, 79.400 zł na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 25.097 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osobom nie pobierającym ich z innych źródeł, 10.234 złote na pomoc dla rolników w związku ze suszą, 2.520 złotych na dofinansowanie wyposażenia pierwszoklasistów i 8.023 złote na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych. Ponadto kwota 18.280 zł uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych dodatków mieszkaniowych, a kwota 11.000 zł dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Z odsetek na rachunku bankowym uzyskano 90 złotych. Łącznie dochody w dziale 853 wynoszą 430.354 zł. Wszystkie dotacje zostały przekazane w deklarowanych wysokościach, zwrócono 0,36 zł tytułem nie wykorzystania środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" uzyskano 63.567 złotych, z czego 42.764 złote to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, 6.380 złotych to odpłatność za dzieci z Krzycka Małego uczęszczające do oddziału zerowego w Krzycku Wielkim, uiszczona przez Urząd Gminy w Święcie-chowie, 14.020 to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla dzieci wiejskich z rodzin ubogich i 403 złote to odsetki uzyskane na rachunkach bankowych przedszkoli.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" uzyskano 1.216.990 złotych. Dotacja Wojewody na oświetlenie uliczne dróg nie gminnych Wyniosła 25.076 złotych, wpływy z opłat produktowych 8.444 złote. W obu przypadkach nie są to wszystkie należne za 2003 rok środki, resztę otrzymano w roku 2004. Jako dotację ze środków SAPARD-u do budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 541.678 złotych, na ten sam
cel ze środków spółki gromadzącej przedpłaty właścicieli ośrodków w Boszkowie wpłynęło 611.986 złotych oraz od mieszkańców gminy z którymi podpisano nowe umowy o partycypacji w tym zadaniu 29.806 złotych.
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" uzyskano 6.431 złotych. Środki te w wysokości 6.000 złotych uzyskano od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na Przegląd Zespołów Teatralnych oraz Konkurs Kapel Dudziar-skich, reszta to dochody z sali wiejskiej w Boguszynie zarządzanej przez jej przedstawiciela.
Ogólny poziom wykonania dochodów, jak już wspomniano, wyniósł 99,70%. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo, plan dochodów to prognoza ich wielkości i odchylenia w wykonaniu do 10% w dół lub górę są do przyjęcia jako prawidłowo wyszacowane. Występują jednak pozycje, gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Mimo, że procentowo wpływy podatków bezpośrednio wymierzanych i ściąganych przez urząd są większe niż w roku ubiegłym, ogólne zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o około 24% i wynoszą 529.626 złotych. Składają się na nie należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 335.752 złote, z tytułu opłat za wodę i ścieki należnych Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w wysokości 185.741 złotych oraz z tytułu optat za działalność prowadzoną przez Gospodarstwo Pomocnicze w wysokości 8.133 złote. Pracownicy poszczególnych jednostek starali się uzyskać należne kwoty i tak na przykład pracownicy komórki windykacyjnej urzędu w ciągu roku wystawili 1.188 upomnień, 84 tytuły wykonawcze, 34 wezwania do zapłaty oraz dokonali dwóch wpisów hipotecznych obciążających nieruchomości z tytułu posiadanych zaległości. Obraz wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, zaś dotacji otrzymanych z zewnątrz - załącznik Nr 3.
Z dochodów uzyskanych według wyżej wymienionych źródeł powiększonych o środki z lat ubiegłych oraz pobraną pożyczkę z WFOŚiGW, oprócz realizowanych w 2003 roku wydatków w kwocie 12.767.582 złote, co stanowi 94,33% planu, który wynosił 13.535.532 złote spłacono 4 raty zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu w kwocie 300.000 złotych oraz 75% pożyczki pobranej w roku bieżącym w wysokości 438.750 złotych. Środki wydatkowano według poniższego zestawienia.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z budżetu wydatkowano 479.069 zł. Na sprawy geodezyjne - szacunki, mapy zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych, nabywanych i sprzedawanych działek, zmiany planu zagospodarowania 24.230 zł, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wsiach gminy zgodnie z założeniami wydatkowano 20.452 złote, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 4.825 zł, na modernizację stacji wodociągowej w Krzycku Wielkim 425.318 złotych oraz na.zorganizowanie jarmarku rolniczego, imprezy jeździeckiej „Hubertus" i inne wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 4.244 złote. Odnośnie składek odprowadzonych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, należałoby wyjaśnić skąd wzięła się powyższa kwota. Podatku rolnego zebrano 244.389 złotych, a odsetek z tego tytułu 1.959 złotych. Podstawą wyliczenia jest więc kwota 246.348 złotych pomnożona razy 2% stanowi 4.927 złotych i różnica (składki od kwot, które wpłynęły po terminie płatności IV raty) zostały przekazane, jak co roku w styczniu roku następnego.
W dziale 600 Transport i łączność prace związane z naprawą i równaniem dróg oraz ulic gminnych skup i kruszenie kamienia, masy asfaltowej, przebudowę chodników, utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie, posypywanie) oraz w okresie letnim - wykaszanie poboczy wydatkowano 171.759 złotych, na asfaltowanie ul. Śliwy w Bukówcu Górnym 29.078, montaż płyt jombo na ul. Marcinka w Bukówcu Górnym 19.084, asfaltowanie drogi Dłużyna - Bucz 20.880 zł, utwardzenie drogi w Sądzi 10.181 i ul. Wiejskiej w Grotnikach 20.458 zł, budowę chodnika w Zbarzewie 13.587 i na ul. Otto we Włoszakowicach 66.637 zł, poszerzenie ul. Wolności we Wloszakowicach 5.459 oraz budowę kanalizacji deszczowej w Zbarzewie 32.659 i na ul. Słowiańskiej we WloszakowicachInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06