OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2010 rok

Numer dokumentu: 64
Rok: 2009

ZARZĄDZENIE NR 64/2009
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2010 rok” wraz z objaśnieniami, prognozą spłaty długu oraz informację o stanie mienia komunalnego.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art.166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 22.579.476,00 złotych, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.158.676,00 złotych,
- dochody majątkowe w kwocie 420.800,00 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.206.124,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.379.476,00 złotych ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały ), z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.461.944,00 złote,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.917.532 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5do uchwały. .
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.206.124,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3. Określa się na lata 2010- 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.175.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 375.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.129.030,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych w kwocie 5.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w wysokości 40.000,00 złotych,
2) wydatki w wysokości 85.000,00 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.175.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.800.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 375.000,00 złotych.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 8;
2) z tyutułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku do wysokości 3.175.000,00 złotych.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na:
a) wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi,
b) dotacje,
c) zadania majątkowe,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 143.000,00 zlotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 44.736,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.100 złotych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Objaśnienia dotyczące budżetu Gminy Włoszakowice na 2010 rok

Na rok 2010 przewiduje się uzyskać dochody budżetu Gminy w kwocie 22.579.476
złotych ( załącznik nr 1 do uchwały ). Składają się na nie przyznane subwencje w kwocie 11.040.167 złotych, w tym część oświatowa 7.986.560 złotych i cześć wyrównawcza 3.053.607 złotych, z czego kwota podstawowa 2.268.364 złote i kwota uzupełniająca 785.243 złote. Nie przyznano Gminie części równoważącej, ponieważ wypłacane dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowią 28% odpowiedniej kwoty przypadającej średnio na mieszkańca kraju. Ministerstwo zaś równoważy dochody tym jednostkom, w których powyższe wydatki stanowią więcej niż 90% średniej krajowej. Ponadto planuje się otrzymać II ratę środków z PFRON-u rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w podatkach będącymi dochodami gminy, a udzielone zakładom pracy chronionej i utracone w 2009 roku w wysokości I raty, czyli kwotę 518.983 złote.
Ze źródeł zewnętrznych przyznano również dotacje na prowadzenie zadań zleconych finansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 3.204.720 złotych, z czego 2.800.100 złotych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 4.200 złotych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków, 64.900 złotych na prowadzenie zadań administracji rządowej (USC, obrona cywilna, meldunki itd.), oraz 335.520 złotych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Następną pozycję z tego zakresu stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.404 złote z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ( załącznik Nr 2 do uchwały ). Ponadto Wojewoda Wielkopolski deklaruje dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44.067 złotych, z czego 8.833 złote na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, 18.288 złotych na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze z zakresu pomocy socjalnej i 14.918 złotych na zasiłki stałe oraz 2.028 złotych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla grupy podopiecznych. Ponadto z Gminy Święciechowa, zgodnie z zawartym porozumieniem, winny wpłynąć środki w wysokości 10.200 złotych w związku z uczęszczaniem do oddziału zerowego pięciu dzieci z Krzycka Małego leżącego na terenie tej Gminy do Krzycka Wielkiego leżącego na terenie naszej Gminy ( załącznik Nr 3 do uchwały ).
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a przydzielane według wskaźnika 36,94%, zgodnie z otrzymaną prognozą winny wynieść 2.660.835 złotych i od osób prawnych według szacunku w oparciu o lata ubiegłe 700.000 złotych. Wpływy uzyskane z podatku rolnego to kwota 284.600 złotych, z podatku leśnego 88.550 złotych, z podatku od nieruchomości 2.105.600 złotych, z podatku od środków transportowych 255.400 złotych, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 10.000 złotych, od spadków i darowizn 35.000 złotych, z opłaty skarbowej 33.300 złotych, z opłaty miejscowej 28.700 złotych, z opłaty targowej 22.700 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych 273.500 złotych, z odsetek od podatków niezapłaconych w terminie 19.450 złotych oraz z opłat za wysyłane upomnienia 5.000 złotych. Wpływów z podatku od posiadania psa nie planuje się.
Środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to 145.000 złotych.
Z majątku gminy winno wpłynąć tytułem najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych 189.600 złotych, tytułem wpłat ze sprzedaży mieszkań, działek oraz rat płaconych z tego tytułu 361.000 złotych, z opłat rat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 89.600 złotych i za przekształcenie go w prawo własności 8.800 złotych, z opłaty planistycznej 36.000 złotych oraz z odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania wpłat majątkowych 2.000 złotych.
Z opłat za przedszkole szacuje się uzyskać 171.596 złotych z opłat wnoszonych przez rodziców, w tym 44.400 złotych za dożywianie dzieci w oddziałach 9-cio godzinnych w Krzycku i we Włoszakowicach oraz za herbatę, 404 złote z odsetek na rachunku bankowym przedszkola oraz 8.700 złotych jako odpłatność za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Tytułem opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni winno wpłynąć 6.000 złotych, tytułem opłaty produktowej 10.000 złotych, tytułem odpłatności za inne usługi świadczone w urzędzie 11.000 złotych, z odsetek na rachunkach bankowych 20.000 złotych, z darowizn 14.000 złotych oraz 3.000 złotych z odsetek na rachunkach bankowych szkół, 500 złotych z odsetek Ośrodka Pomocy Społecznej i 4.500 złotych ze ściągniętych przez niego należności alimentacyjnych, 200 złotych z odsetek na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy i 43.000 złotych z usług przez niego świadczonych, 400 złotych z odsetek Zarządu Dróg Gminnych, 6.000 złotych z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 16.000 złotych z innych usług świadczonych przez ekipę ZDG. Z tytułu prowadzenia działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem planuje się uzyskać 35.000 złotych i z tytułu użytkowania obszarów łowieckich 5.000 złotych.
Tytułem partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, realizowanych w latach ubiegłych winno wpłynąć 50.000 złotych.
Od roku przyszłego nie planuje się należności w formie prowizji z tytułu pobierania opłat od wykonywanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ponieważ zgodnie z przepisami wydawanie dowodów osobistych, co stanowiło najszerszy wymiar spraw z tego zakresu, zostało od roku 2010 zwolnione z opłat.
Powyższe dane przyjęto na podstawie zawiadomień Ministra Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne, a także w oparciu o szacunkowe wyliczenia na podstawie obowiązujących uchwał oraz danych z lat ubiegłych.
Nadal żadna jednostka organizacyjna nie prowadzi rachunku dochodów własnych.
Jako przychód planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 3.175.000 złotych ( załącznik nr 9 do uchwały ). Rozchody występujące w roku 2010 to spłaty ostatnich rat pożyczki pobranej w roku 2006 z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 375.000 złotych ( załącznik nr 10 do uchwały ). Dodatkowo informuje się, że powyższe dane są aktualne na obecny moment, ponieważ Gmina jeszcze do końca roku 2009 występować będzie o umorzenie przedmiotowej kwoty
Z uzyskanych dochodów oraz przychodów do wydatkowania z budżetu Gminy w roku 2010 przeznacza się kwotę 25.379.476 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik ten jest rozbudowany, zawiera dane w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. W bieżących wskazuje wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń z pochodnymi oraz związanych z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych", poręczenia i gwarancje oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki majątkowe dzielą się na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków "unijnych" oraz zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki wydatkuje się ona następujące zadania:
W dziale „010 Rolnictwo i łowiectwo” 25.000 złotych przeznacza się na prace melioracyjne na terenie gminy, 175.000 złotych na podziały nieruchomości, wydzielanie gruntów, 10.000 złotych na organizację jarmarku rolniczego i wystawy koni w Bukówcu Górnym, 6.000 złotych na dofinansowanie postępu biologicznego zwierząt, 1.000 złotych na wykonanie tablic z nazwami ulic, 3.500 złotych na odławianie wałęsających się psów i walkę z wścieklizną, 10.000 złotych na usuwanie i niwelowanie nielegalnych wysypisk śmieci, 5.700 złotych na składki odprowadzane do izb rolniczych, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego ( 284.600 złotych ) i 180.000 złotych na budowę sieci wodociągowej w Boszkowie na Ośrodku Żeglarskim. Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 416.200 złotych.
W dziale „600 Transport i łączność” na prace związane z drogami gminnymi oraz inne związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy przeznacza się 5.710.880 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 509.000 złotych, na odpis na ZFŚS 13.200 złotych, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli szkolenia i koszty podróży służbowych 12.080 złotych, na zakup paliw, narzędzi, środków chemicznych, środków czystości, części do remontu sprzętu, kamienia oraz materiałów do napraw dróg 181.960 złotych, na zakupy inwestycyjne ( wiata przystankowa ) 10.000 złotych, na bieżące utrzymanie dróg (wymiana i naprawy oznakowania, remonty cząstkowe, koszenie poboczy, równanie nawierzchni gruntowych, naprawy chodników, parkingów ), kruszenie kamienia, przeglądy itp. przeznacza się 177.100 złotych, na przeprowadzenie remontów sprzętu, dróg, chodników, renowację nawierzchni dróg 110.000 złotych, wykonanie projektów, kosztorysów inwestorskich, usług geodezyjnych 103.000 złotych, budowę i przebudowę nawierzchni dróg, ulic ( Włoszakowice - ul. Kurpińskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, Bukówiec Górny – ul. Wańskiego, Boszkowo – ul. Pocztowa, Grotniki - zaplecze ul. Łąkowej, droga Boszkowo - Starkowo, droga w Boguszynie ), chodników ( Włoszakowice - ul. Wolsztyńska, Bukówiec Górny - Powstańców Wlkp., Dłużyna, Jezierzyce Kościelne ), przebudowę przepustu na ul. M. Górnego w Krzycku Wielkim oraz wykupy gruntów 4.582.140 złotych, na inne opłaty ( ubezpieczenia ) 7.800 złotych, koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura 4.600 złotych.
W dziale „630 Turystyka” wydatki dotyczą działalności w ośrodkach wypoczynkowych prowadzonych w pomniejszonym zakresie ( dzierżawa Ośrodka Żeglarskiego, wysprzedaż segmentów schroniska ). Niezbędne wydatki potrzebne do prowadzenia powyższej działalności szacuje się na 83.500 złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe zajmujących się obsługą na ośrodkach w okresie letnim wraz z pochodnymi przeznacza się 5.200 złotych, na zakup środków czystości, kwiatów, drzewek, paliwa, narzędzi, worków na śmieci oraz materiałów niezbędnych do bieżących napraw 5.200 złotych, na prace remontowe ( znaki, pomost, łodzie, budynki ) 5.000 złotych, na opłacenie zużycia energii elektrycznej i wody 28.000 złotych, na pozostałe usługi ( wywóz śmieci, ścieków, naprawy, usunięcie awarii i budowę instalacji elektrycznej na SSM ) 19.800 złotych, na ubezpieczenie jachtu 300 złotych oraz na wybudowanie ogrodzenia wraz z kołowrotkiem na plaży przy ulicy Dworcowej 20.000 złotych.
W dziale „700 Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatkować 193.500 złotych, w tym na podziały nieruchomości, regulowanie i wznowienia granic dróg i działek, opisy map, wyceny nieruchomości, koszty komunalizacji oraz drobne remonty obiektów 22.000 złotych, na wykupy gruntu rolnego 30.000 złotych, na opłaty sądowe oraz inne odszkodowania 10.000 złotych, na zakup materiałów do napraw i remontów 25.000 złotych, zużycie energii elektrycznej 6.000 złotych, na remonty obiektów 25.000 złotych, na naprawę dachów na budynkach gminnych ( siedziba Bractwa Kurkowego i TG Sokół ) 28.000 złotych i budowę mieszkań socjalnych 45.000 złotych oraz na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, a przede wszystkim zakup kwiatów, zniczy i wieńców z okazji świąt i rocznic oraz odnawianie tablic nagrobkowych 2.500 złotych.
Dział „750 Administracja publiczna” zawiera kilka rozdziałów - kilka różnorodnych działalności, na łączną kwotę 2.376.740 złotych. Wydatki związane z prowadzeniem prac administracyjnych dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 129.300 złotych, z czego 101.200 złotych to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS 2.200 złotych, koszty podróży służbowych 1.700 złotych, pozostałych wydatków osobowych 4.200 złotych, na koszty uroczystości dla jubilatów ( kwiaty, upominki, fotografie, poczęstunek ), dla nowożeńców ( kwiaty ), na zakup druków, biuletynów, książek przeznacza się 20.000 złotych. Wydatki rady gminy to kwota 102.600 złotych, z czego na diety i podróże służbowe radnych z tytułu udziału w sesjach, w komisjach, w innych pracach przypada 54.100 złotych. Diety przewodniczącego to 15.600 złotych, wyjazdy ( szkolenia, rewizyty ) 4.900 złotych, koszty zorganizowania sesji, komisji, innych spotkań, przyjęcie gości zagranicznych 9.300 złotych oraz inne wydatki ( przewozy, oprawa dokumentów, przejazdy itp. ) 18.700 złotych. Na wynagrodzenia sołtysów (comiesięczne diety) przeznacza się 35.800 złotych, na wydatki związane z opłacaniem składek WOKISS 6.600 złotych, na wydatki z obsługą sołectw 1.300 złotych, na działania reklamujące i promujące Gminę ( wydanie folderu, zakup gadżetów ) 36.00 złotych. Kwota 2.065.140 złotych to środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie urzędu gminy i tak:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1.135.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.700 zł
- podróże służbowe i ryczałty 29.600 zł
- inne wydatki osobowe 23.500 zł
- woda i energia 82.500 zł
- składki ubezpiecz. 177.500 zł
- składki fun.pracy 28.800 zł
- odpis na ZFŚS 32.500 zł
- koszty łączności 52.920 zł
- zakup opału 54.000 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru 11.700 zł
- zakup, naprawy i serwis komputerów, akcesoriów 68.300 zł
- koszty sekretariatu (znaczki, książki, kwiaty,
druki, upominki, tłumaczenia i inne) 11.270 zł
- prenumerata, środki czystości, ksero i inne 27.700 zł
- usługi pocztowe 40.000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego 85.000 zł
- inne usługi, w tym szkolenia 31.400 zł
- prace remontowe 35.000 zł
- różne opłaty i składki 5.550 zł
- odbiór ścieków, odpadów, naprawy i inne 14.700 zł
- materiały do remontów i napraw 35.000 zł
W dziale „751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkuje się otrzymane środki na prowadzenie oraz uaktualnianie rejestru wyborców w kwocie 1.404 złote.
Dział „754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zawiera zadania z zakresu obrony cywilnej ( szkolenia kurierów, ćwiczenia, prowadzenie magazynu i konserwacja sprzętu OC ) w wysokości 1.600 złotych, z zakresu pomocy policji ( zakup paliwa, konserwacja sprzętu itp. ) w wysokości 20.000 złotych, rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 49.100 złotych oraz z zakresu prowadzenia ochotniczych straży pożarnych 164.050 złotych, gdzie na zakup paliwa, materiałów do remontów i napraw, sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz innych niezbędnych materiałów i produktów przeznacza się 47.810 złotych, na naprawy samochodów i motopomp, przeglądy techniczne samochodów, syren, masztów, i zorganizowanie zawodów pożarniczych 36.550 złotych, na ubezpieczenia pojazdów i ludzi 7.500 złotych, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych 13.500 złotych, na opłaty telefoniczne, zakup wody i energii 6.430 złotych, na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 26.310 złotych, na zakup usług zdrowotnych i tłumaczenia 1.750 złotych, na remonty obiektów ( remiza Włoszakowice, salka i garaż Jezierzyce Kościelne, remiza Krzycko Wielkie, wieża Bukówiec Górny ) 12.200 złotych oraz na wymianę bramy wjazdowej i okien w remizie w Krzycku Wielkim 12.000 złotych. Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 234.750 złotych.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się wydatki związane z poborem podatków i wynoszą one 51.900 złotych, a dotyczą opłat za szkolenia i ubezpieczenie gotówki oraz inne w kwocie 6.000 złotych, opłat za przesyłki i doręczenia oraz koszty egzekucyjne w wysokości 28.500 złotych, zakup książek i biuletynu 1.000 złotych, wynagrodzenia prowizyjne od zebranych podatków i opłat 14.900 złotych oraz koszty przejazdów 1.500 złotych.
W dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” planuje się wydatkować 10.000 złotych na odsetki od pożyczek i kredytów pobranych w latach ubiegłych oraz planowanych do pobrania w roku bieżącym.
W dziale 758 “Różne rozliczenia” znajduje się rezerwa ogólna budżetu w kwocie 44.736 złotych.
Dział „801 Oświata i wychowanie” pochłania około 36 % wydatków całego budżetu i zamyka się kwotą 9.024.411 złotych, z czego 4.443.941 złotych dotyczy szkół podstawowych, gdzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 3.668.956 złotych, na wypłatę ryczałtu i delegacji 12.050 złotych, odpis na ZFŚS 204.768, pozostałe wydatki osobowe to 223.867 złotych, a reszta tj. 334.300 złotych to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ( zakupy, naprawy, opłaty, pomoce naukowe, telefony, internet, energia i woda itd. ). W gimnazjach wydatkuje się 2.254.515 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.866.898 złotych, na wypłatę ryczałtu i delegacji 4.230 złotych, na odpis na ZFŚS 104.617 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 126.274 złote, a reszta tj. 152.496 złotych to koszty wyposażenia i utrzymania substancji majątkowej oraz prowadzenie bieżącej działalności. Liceum pochłania kwotę 484.750 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 386.420 złotych, na odpis na ZFŚS 16.700 złotych, na wypłatę ryczałtu i delegacji 2.000 złotych, na pozostałe osobowe 14.750 złotych, a reszta, tj. 64.880 złotych to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy, usługi i opłaty. Na wydatki związane ze szkołą zawodową planuje się kwotę 83.990 złotych, z czego wynagrodzenia i pochodne to 58.310 złotych, odpis na ZFŚS 2.510 złotych, wydatki osobowe 3.550 złotych i pozostałe wydatki (zakupy materiałów i usług ) 19.620 złotych. Poza tym w szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych prowadzone są oddziały przedszkolne, w których wydatki wynoszą 156.590 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi przeznacza się 121.580 złotych, odpis na ZFŚS 6.006 złotych, inne osobowe wraz z kosztami delegacji 9.050 złotych, pozostałe w kwocie 19.954 złote to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem. Wydatki na oddziały przedszkolne we Włoszakowicach, w Krzycku Wielkim i Bukówcu Górnym działające od września 2009 roku jako jedna placówka, kształtują się w wysokości 1.043.781 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 800.841 złotych, odpis na ZFŚS 44.370 złotych, inne wydatki osobowe wraz z delegacjami to 46.150 złotych i pozostałe, a więc 152.420 złotych to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych, internetowych, sprzętu, wyposażenia, abonamentu, prenumeraty, pomocy-zabawek, ubezpieczenia oraz napraw i remontów. Ponadto, na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt przeznacza się środki w wysokości 57.980 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów i zatrudnienie dwóch konwojentów w niepełnym wymiarze ) wydatkuje się 227.400 złotych; wynagrodzenia i pochodne to kwota 41.200 złotych, odpis na ZFŚS 2.200 złotych, koszt autobusów dowożących dzieci do Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Włoszakowic i Dłużyny wynosi 156.000 złotych i koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Leszna, Kościana i Olbrachcic 28.000 złotych. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i przedszkoli przeznacza się 46.297 złotych tj. 1% od funduszu ich wynagrodzeń. Z zakresu zadań inwestycyjnych na termomodernizację szkoły w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach przeznacza się 225.167 złotych. W planach szkół nie uwzględnia się wydatków na remonty ani inwestycje, będą one wykonywane według najpilniejszych potrzeb, po uzyskaniu dodatkowych środków w ciągu roku akceptacji Wójta odnośnie planowanego do wykonania zadania. W budżecie nie uwzględnia się już także środków dla pracodawców nauczających młodocianych zawodu. Rekompensaty te wypłacane są obecnie z samodzielnie funkcjonującego funduszu, również po uzyskaniu środków zewnętrznych od Wojewody.
Dział „851 Ochrona zdrowia” to wydatek rzędu 145.000 złotych z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomani, poprzez organizowanie terapii dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć w zespołach śpiewaczych, innych zajęć pedagogiczno wychowawczych, organizowanie terapii poprzez imprezy okolicznościowe, wyjazdy na basen, zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z zakresu alkoholizmu i narkomani, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace komisji, zorganizowanie jej posiedzeń, szkoleń oraz uzyskanie opinii biegłych dla osób z problemami. W wyszczególnionych zadaniach wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 93.800 złotych.
Dział „852 Pomoc społeczna” to bardzo zróżnicowane formy działalności, na które ogólnie wydatkuje się 3.701.059 złotych. Wszystkie te działania łączy jednak jeden cel - pomoc drugiemu człowiekowi. Na pomoc sąsiedzką ( wynagrodzenia ) 3.600 złotych, na pozostałe usługi opiekuńcze 47.000 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 14.918 złotych, pozostałych ( okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki, ubranie, sprawienie pogrzebu, opłata za podopiecznych w DPS ) 164.600 złotych, w tym ze środków Wojewody 18.288 złotych i ze środków własnych 146.312 złotych, na opłacenie składek z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych ( pochodne od wynagrodzeń ) 6.228 złotych, w tym z zakresu zadań zleconych 4.200 złotych i z zakresu zadań własnych 2.028 złotych, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 2.725.376 złotych oraz obsługę tego zadania wraz z pochodnymi od zasiłków 74.724 złote, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 61.124 złote, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 30.000 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej 10.000 złotych, na prowadzenie Gminnego Centrum Szkoleniowego 5.500 złotych i na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 240.393 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 212.063 złote, odpis na ZFŚS 4.400 złotych, na pozostałe wydatki osobowe wraz z delegacjami 4.980 złotych, wydatki rzeczowe (zakup druków, materiałów biurowych, opału, toneru, konserwacja ksero, wyposażenia, wysyłki pocztowe, telefony, energia, woda, sprzątanie i inne) 18.950 złotych oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 378.720 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 319.285 złotych, odpis na ZFŚS 12.920 złotych, pozostałe wydatki osobowe wraz z delegacjami 1.400 złotych i wydatki rzeczowe ( zakupy towarów i usług oraz opłaty niezbędne do funkcjonowania placówki ) 45.115 złotych.
W dziale „854 Edukacyjna opieka wychowawcza” znajdują się wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej we Włoszakowicach w kwocie 24.992 złote. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 21.500 złotych, na odpis ZFŚS 2.072 złote, pozostałe wydatki to 1.420 złotych. Ponadto 15.170 złotych przeznacza się na stypendia szkolne i inne formy pomocy za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Ogółem wydatki z tego zakresu wynoszą 40.162 złote.
W dziale „900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatkować 1.120.864 złote, z czego na prace pielęgnacyjne w parku, na innych terenach zielonych, nowe nasadzenia na terenie gminy oraz na prace inwestycyjne w parku we Włoszakowicach, przed salą w Krzycku Wielkim i Zespołem Szkół w Jezierzycach Kościelnych 130.800 złotych, na utrzymanie, konserwację, rozbudowę i pobór energii oświetlenia ulicznego 489.150 złotych, w tym 207.900 na przeprowadzoną w latach ubiegłych modernizację, na utrzymanie czystości i porządku oraz na wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych w miejscowościach letniskowych 70.689 złotych, na udział w budowie wysypiska odpadów dla rejonu leszczyńskiego przez MZO w Lesznie 251.625 złotych, na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 178.600 złotych, w tym na wstępne prace związane z rozbudową oczyszczalni 30.000 złotych, kanalizacji sanitarnej na terenie SSM w Dominicach 27.600 złotych.
Dział „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to wydatki rzędu 1.071.050 złotych. Składają się na nie dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 872.250 złotych i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 198.800 złotych.
Dział „926 Kultura fizyczna i sport” zawiera przede wszystkim wydatki na masowe imprezy sportowe i tak na Bieg Sokoła 8.250 złotych, zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi 15.300 złotych, gminne turnieje piłkarskie 3.310 złotych, inne imprezy rekreacyjne ( bieg z wójtem, Hubertus, złazy, turnieje, regaty ) 11.000 złotych, na wsparcie działalności gniazd sokolich i związku hodowców gołębi, sekcji piłkarskich, żeglarskich, TG Sokół we Włoszakowicach, klubu Dąb w Boguszynie i innych 27.800 złotych, utrzymanie obiektów sportowych 26.000 złotych, opłacenie ubezpieczenia imprez, ich uczestników, składek członkowskich, opłat startowych i wpisowych 14.100 złotych, organizowanie uroczystości rocznicowych 3.000 złotych, opłacenie sędziów i opiekunów boisk 30.060 złotych, opłata za zużytą energię elektryczną na obiektach sportowych 2.000 złotych, zakup usług zdrowotnych ( badania ) 5.800 złotych, nakłady na boisko w Boguszynie 56.000 złotych, na boisko we Włoszakowicach 50.000 złotych, boisko w Bukówcu Górnym 15.000 złotych, boisko w Dłużynie 14.700 złotych, boisko w Zbarzewie 49.000 złotych, boisko w Jezierzycach Kościelnych 5.000 złotych, na budowę sali środowiskowo – sportowej we Włoszakowicach 805.500 złotych oraz na zakup kosiarki dla Boguszyna 11.500 złotych. Łączne wydatki na zadania z zakresu sportu to kwota 1.153.320 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.640 złotych.
W budżecie nie przewiduje się innych wydatków, chociaż te przedstawione nie obejmują wszystkich zadań obowiązkowych należących do gmin. Z przedstawionych założeń wynika, że nie wszystkie zadania obligatoryjne oraz potrzeba ich finansowania na terenie naszej Gminy występują.
Ogółem wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pokrywane z otrzymanych dotacji ( Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewoda Wielkopolski ) wynoszą 3.206.124 złote oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Urząd Gminy Święciechowa ) wynoszą 10.200 złotych. Szczegółowość ich wydatkowania przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do uchwały ).
Pozostałe wydatki w kwocie 22.163.152 złote dotyczą finansowania zadań własnych i są wydatkowane zgodnie z wyżej przedstawionym przeznaczeniem. Z kwoty tej na zadania majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały przeznacza się 6.917.532 złote, w tym na wydatki inwestycyjne 6.614.407 złotych, na objęcie udziałów w MZO 251.625 złotych i na zakupy inwestycyjne 51.500 złotych. Na rok 2010 planuje się z zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych ( załącznik nr 8 do uchwały ) realizację niektórych ( sala środowiskowo – sportowa i przebudowa drogi w Bukówcu Górnym ) pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych. Dane wykazane w WPI zostały uaktualnione i są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentów i informacji posiadanych na dzień dzisiejszy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian jeszcze w roku bieżącym, zmiany te zostaną również uwzględnione w uchwale budżetowej na przyszły 2010 rok.
Na dotacje dla instytucji kultury przeznacza się 1.071.050 złotych, na dofinansowanie przedszkoli w Starkowie i Buczu prowadzonych przez Gminę Przemęt, a do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy, na podstawie podpisanych porozumień między gminami przeznacza się 57.980 złotych i do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 5.700 złotych. Tę grupę wydatków przedstawia załącznik nr 11 do uchwały. Na spłatę odsetek od pobranych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów rezerwuje się 10.000 złotych oraz na wykonanie zadań z zakresu programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii 145.000 złotych.
Ponadto zachowuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 44.736 złotych oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.100 złotych.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przeznacza się kwotę 9.753.555 złotych.
Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych Gminy nie podlegała obowiązkowi odprowadzania składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Według rozeznania i dokonania odpowiednich przeliczeń sytuacja taka utrzyma sie nadal i w związku z tym nie planuje się w roku 2010 wydatków na ten cel.
Środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.000 złotych ( załącznik nr 12 do uchwały ) będą przeznaczone na :
wydrukowanie harmonogramu wywozu odpadów,
zakup nagród i materiałów do prowadzonej edukacji ekologicznej,
zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,
zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
zagospodarowanie byłego składowiska w Krzycku,
finansowanie przejazdów dzieci i Młodzieży do GCEE i obiektów komunalnych,
odbiór odpadów zebranych selektywnie ze szkół i przedszkoli,
zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
finansowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy,
dofinansowywanie przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez mieszkańców Gminy,
organizowanie konkursów i działań mobilizujących do podejmowania działań proekologicznych oraz akcji promujących ochronę środowiska.Włoszakowice, 10 listopad 2009 rok

Zdjęcia dołączone:

  
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06