OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/199/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym,

Uchwała Nr XXVIII/199/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym,

Numer uchwały: 199
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/199/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na nabycie następującej nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym:
1)nieruchomości oznaczonej numerem działki: 599/1, o powierzchni 0,0784 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr 10198, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 908/1, o powierzchni 0,0066 ha (powierzchnia nabywana), zapisanej w księdze wieczystej Nr 9118, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
3)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 930/1, o powierzchni 0,0021 ha (powierzchnia nabywana), zapisanej w księdze wieczystej Nr 26100, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2.Nieruchomości i części nieruchomości gruntowych określone w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 nabywane są z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym
3.Ceny wymienionych w § 1 ust. 1 nieruchomości nie przekroczą łącznie kwoty 31600,00 zł (słownie: trzydzieścijedentysięcysześćsetzłotych 00/100)

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXVII/193/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009r. w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 grudnia 2009 r.

W związku z prowadzoną przez Gminę Włoszakowice inwestycją dotyczącą budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, w związku z koniecznością przyjęcia warunków nabycia przedstawionych przez właściciela działki nr 599/1, na której zlokalizowana zostanie część ul. Wańskiego zaistniała potrzeba nabycia nieruchomości za kwotę określoną przez właściciela nieruchomości.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego i określenia spadkobierców w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerem działki 908/1 wobec ewentualnej konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, zaistniała potrzeba podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia niezbędnej części nieruchomości.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia części nieruchomości oznaczonej numerem 930/1 zaistniała konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia niezbędnej części nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06