OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokól Nr XXVIII/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Protokól Nr XXVIII/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXVIII/09
-------------------------------------------

z XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 grudnia 2009 r. w sali w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.
Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
8.Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.
9.Podjęcie uchwały w sprawie “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu pieców c.o. Zasilanych ekogroszkiem i biomasą ze środków GFOŚiGW”
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
11.Zmiana budżetu Gminy na rok 2009 .
12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
14.Wolne głosy i wnioski
15.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John poinformowała o uszkodzeniach chodnika i słupka przy ul. Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim przy posesji p. Borowczaka. Ponadto poinformowała o zagłębieniu w asfalcie przy tej samej ulicy pomiędzy posesjami 81 a 83 (załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego w Bukówcu Górnym na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i ul. Dłużyńskiej.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o zmianę organizacji ruchu i parkowania przy kwiaciarni Juka i restauracji Riposta we Włoszakowicach.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym. Uchwała Nr XXVIII/199/2009
Wyrażono zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym:
1)nieruchomości oznaczonej numerem działki: 599/1, o powierzchni 0,0784 ha,
2)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 908/1, o powierzchni 0,0066 ha (powierzchnia nabywana),
3)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 930/1, o powierzchni 0,0021 ha (powierzchnia nabywana).
Nabywane nieruchomości dotyczą budowy ul. Wańskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/199/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 18 m , we Włoszakowicach.
Dotychczasowy dzierżawca prowadził na nim działalność gospodarczą (prowadzenie kiosku handlowego) i poczynił pewne nakłady stąd postanowiono o przedłużeniu okresu dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/200/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy postanowiła udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 54.000 złotych na przebudowę chodnika na odcinku 250 mb w pasie drogi powiatowej w Bukówcu Górnym, przy ul. Powstańców Wlkp.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/201/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 6 do protokołu) projekt uchwały dotyczącej planu aglomeracji Włoszakowice, o następującej merytorycznej treści:


“1.Wyznacza się aglomerację Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 13 428.
2. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki, położone w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice.
3. Obszar aglomeracji Włoszakowice wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na planie granicach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Grotniki, Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna.
4. Obszar i granice aglomeracji Włoszakowice zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik do projektu planu aglomeracji. “

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/202/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu pieców c.o. Zasilanych ekogroszkiem i biomasą ze środków GFOŚiGW.
Rada Gminy ustaliła, że w ramach uchwalonego Programu ze środków GFOŚiGW o dofinansowanie może się ubiegać osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice, na której realizowana będzie inwestycja lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości. Zadania będące przedmiotem dofinansowania muszą spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach odrębnych. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych materiałów, montażu urządzeń, transportu i opracowania dokumentacji technicznej. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zakończenie realizacji zadania do 15 listopada roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 30% udokumentowanej fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 2.500 zł
W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanie dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Skarżyń, Charbielin, Boszkowo, Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo, a w przypadku pozostałych miejscowości Gminy Włoszakowice zlokalizowanych w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (istniejącej i przewidywanej) jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/203/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

Na skutek uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej (pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu) postanowiono wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 roku, gdyż mylnie określono kwotę rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zawyżając ją o 1.200.000 złotych, tj. o kwotę środków uzyskanych z innych rozliczeń krajowych, a więc odrębne źródło przychodu wykorzystane do sfinansowania deficytu.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/204/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 11. Zmiana budżetu Gminy na rok 2009
Postanowiono zwiększyć dochody budżetu na rok 2009 o 104.250,00 zł, co jest efektem zwiększenia dochodów majątkowych o 112.700,00 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o 8.450,00 zł. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.529.412,00 zł. Zmiany dochodów, obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.850,00 zł, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.003.175,00 zł.
Na zmianę dochodów wpływ miało:
1)zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850 zł,
2)wprowadzenie dotacji celowej na budowę drogi Dłużyna - Bukówiec w kwocie 100.000 zł,
3)zwiększenie środków na utwardzenie ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach w kwocie 12.700,00 zł,
4)zwiększenie środków realizowanych w urzędzie o kwotę 5.000,00 zł,
5)zwiększenie środków realizowanych przez szkoły w kwocie 3.150,00 zł,
6)zwiększenie środków realizowanych przez ZDG o kwotę 5.000,00 zł,
7)zmniejszenie środków realizowanych przez oddziały przedszkolne w kwocie 31.450,00 zł.

Postanowiono też zwiększyć wydatki budżetu na rok 2009 o 104.250,00 zł. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.750,00 zł, co po zmianie daje kwotę 18.860.871,00 zł, a w szczególności zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 36.076,00 zł, co po zmianie daje 9.226.016,00 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł, co po zmianie daje kwotę 4.238.541,00 zł.
Zmiana wydatków dotyczy:
1)zwiększenie środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850,00 zł,
2)zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 44.600 zł,
3)zwiększenie środków dla ZDG w kwocie 100.000 zł,
4)zwiększenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy.
5)przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, w Zarządzie Dróg Gminnych oraz urzędzie gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

Dotacje celowe na zadania zlecone i ich wydatkowanie dotyczą zwiększenia środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Natomiast zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prowadzone prace inwestycyjne w Zarządzie Dróg Gminnych w kwocie 105.000 zł (chodnik na drodze powiatowej we Bukówcu Górnym, dalsza modernizacja ulicy Marcinka w Bukówcu Górnym, zakup kontenera sanitarnego na plac targowy) oraz na dotację do Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Lesznie na zakup laparoskopu w kwocie 10.000 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/205/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Regulamin określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. W związku z tym, że Regulamin taki Rada Gminy uchwala corocznie nie było uwag do proponowanych w nim zasad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/206/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, zaistaniała potrzeba dokonania nabycia niezbędnej części gruntu w drodze zamiany za grunt gminy. Zamiana dotyczy powierzchni 180 m2.
Uwag do projektu radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/207/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o wycięcie krzewów ograniczających widoczność na skrzyżowaniu na ul. Dominickiej i Dworcowej w Boszkowie – Letnisku. Zaproponował również tablice reklamowo-ogłoszeniowe na granicy Gminy.
Wójt wyjaśnił, ze od wielu lat zamiast stawiać tablice typu “Gmina Włoszakowice – wita”, stawiane są drewniane rzeźby w poszczególnych miejscowościach Gminy i to one traktujemy jako wizytówkę Gminy.
Rada Gminy postanowiła o udziale radnego Ryszarda Lipowego w spotkaniu z przedstawicielami władz i rolników rejonu Kłodzka, w związku z zorganizowaniem w Gminie Włoszakowice przez radnego akcji pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi na Ziemi Kłodzkiej.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXVIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06