OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokól Nr XXVIII/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Protokól Nr XXVIII/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2009


P r o t o k ó ł Nr XXVIII/09
-------------------------------------------

z XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 grudnia 2009 r. w sali w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.
Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
8.Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.
9.Podjęcie uchwały w sprawie “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu pieców c.o. Zasilanych ekogroszkiem i biomasą ze środków GFOŚiGW”
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
11.Zmiana budżetu Gminy na rok 2009 .
12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
14.Wolne głosy i wnioski
15.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John poinformowała o uszkodzeniach chodnika i słupka przy ul. Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim przy posesji p. Borowczaka. Ponadto poinformowała o zagłębieniu w asfalcie przy tej samej ulicy pomiędzy posesjami 81 a 83 (załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego w Bukówcu Górnym na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i ul. Dłużyńskiej.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o zmianę organizacji ruchu i parkowania przy kwiaciarni Juka i restauracji Riposta we Włoszakowicach.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym. Uchwała Nr XXVIII/199/2009
Wyrażono zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym:
1)nieruchomości oznaczonej numerem działki: 599/1, o powierzchni 0,0784 ha,
2)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 908/1, o powierzchni 0,0066 ha (powierzchnia nabywana),
3)części nieruchomości oznaczonej numerem działki 930/1, o powierzchni 0,0021 ha (powierzchnia nabywana).
Nabywane nieruchomości dotyczą budowy ul. Wańskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/199/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 18 m , we Włoszakowicach.
Dotychczasowy dzierżawca prowadził na nim działalność gospodarczą (prowadzenie kiosku handlowego) i poczynił pewne nakłady stąd postanowiono o przedłużeniu okresu dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/200/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy postanowiła udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 54.000 złotych na przebudowę chodnika na odcinku 250 mb w pasie drogi powiatowej w Bukówcu Górnym, przy ul. Powstańców Wlkp.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/201/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 6 do protokołu) projekt uchwały dotyczącej planu aglomeracji Włoszakowice, o następującej merytorycznej treści:


“1.Wyznacza się aglomerację Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 13 428.
2. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki, położone w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice.
3. Obszar aglomeracji Włoszakowice wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na planie granicach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Grotniki, Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna.
4. Obszar i granice aglomeracji Włoszakowice zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik do projektu planu aglomeracji. “

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/202/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu pieców c.o. Zasilanych ekogroszkiem i biomasą ze środków GFOŚiGW.
Rada Gminy ustaliła, że w ramach uchwalonego Programu ze środków GFOŚiGW o dofinansowanie może się ubiegać osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości. Zadania będące przedmiotem dofinansowania muszą spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach odrębnych. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych materiałów, montażu urządzeń, transportu i opracowania dokumentacji technicznej. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zakończenie realizacji zadania do 15 listopada roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 30% udokumentowanej fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 2.500 zł
W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanie dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Skarżyń, Charbielin, Boszkowo, Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo, a w przypadku pozostałych miejscowości Gminy Włoszakowice zlokalizowanych w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (istniejącej i przewidywanej) jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/203/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

Na skutek uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej (pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu) postanowiono wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 roku, gdyż mylnie określono kwotę rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zawyżając ją o 1.200.000 złotych, tj. o kwotę środków uzyskanych z innych rozliczeń krajowych, a więc odrębne źródło przychodu wykorzystane do sfinansowania deficytu.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/204/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 11. Zmiana budżetu Gminy na rok 2009
Postanowiono zwiększyć dochody budżetu na rok 2009 o 104.250,00 zł, co jest efektem zwiększenia dochodów majątkowych o 112.700,00 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o 8.450,00 zł. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.529.412,00 zł. Zmiany dochodów, obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.850,00 zł, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.003.175,00 zł.
Na zmianę dochodów wpływ miało:
1)zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850 zł,
2)wprowadzenie dotacji celowej na budowę drogi Dłużyna - Bukówiec w kwocie 100.000 zł,
3)zwiększenie środków na utwardzenie ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach w kwocie 12.700,00 zł,
4)zwiększenie środków realizowanych w urzędzie o kwotę 5.000,00 zł,
5)zwiększenie środków realizowanych przez szkoły w kwocie 3.150,00 zł,
6)zwiększenie środków realizowanych przez ZDG o kwotę 5.000,00 zł,
7)zmniejszenie środków realizowanych przez oddziały przedszkolne w kwocie 31.450,00 zł.

Postanowiono też zwiększyć wydatki budżetu na rok 2009 o 104.250,00 zł. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.750,00 zł, co po zmianie daje kwotę 18.860.871,00 zł, a w szczególności zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 36.076,00 zł, co po zmianie daje 9.226.016,00 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł, co po zmianie daje kwotę 4.238.541,00 zł.
Zmiana wydatków dotyczy:
1)zwiększenie środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850,00 zł,
2)zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 44.600 zł,
3)zwiększenie środków dla ZDG w kwocie 100.000 zł,
4)zwiększenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy.
5)przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, w Zarządzie Dróg Gminnych oraz urzędzie gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

Dotacje celowe na zadania zlecone i ich wydatkowanie dotyczą zwiększenia środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Natomiast zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prowadzone prace inwestycyjne w Zarządzie Dróg Gminnych w kwocie 105.000 zł (chodnik na drodze powiatowej we Bukówcu Górnym, dalsza modernizacja ulicy Marcinka w Bukówcu Górnym, zakup kontenera sanitarnego na plac targowy) oraz na dotację do Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Lesznie na zakup laparoskopu w kwocie 10.000 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/205/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Regulamin określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. W związku z tym, że Regulamin taki Rada Gminy uchwala corocznie nie było uwag do proponowanych w nim zasad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/206/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, zaistaniała potrzeba dokonania nabycia niezbędnej części gruntu w drodze zamiany za grunt gminy. Zamiana dotyczy powierzchni 180 m2.
Uwag do projektu radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/207/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o wycięcie krzewów ograniczających widoczność na skrzyżowaniu na ul. Dominickiej i Dworcowej w Boszkowie – Letnisku. Zaproponował również tablice reklamowo-ogłoszeniowe na granicy Gminy.
Wójt wyjaśnił, ze od wielu lat zamiast stawiać tablice typu “Gmina Włoszakowice – wita”, stawiane są drewniane rzeźby w poszczególnych miejscowościach Gminy i to one traktujemy jako wizytówkę Gminy.
Rada Gminy postanowiła o udziale radnego Ryszarda Lipowego w spotkaniu z przedstawicielami władz i rolników rejonu Kłodzka, w związku z zorganizowaniem w Gminie Włoszakowice przez radnego akcji pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi na Ziemi Kłodzkiej.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXVIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06