OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIX/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Protokół Nr XXIX/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Numer dokumentu: 29
Rok: 2009P r o t o k ó ł Nr XXIX/09
-------------------------------------------

z XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r. w sali w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Interpelacje radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
5.Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2010. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
6.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2009.
7.Uchwalenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii
8.Apel o w sprawie 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego.
9.Sprawy bieżące.
10.Wolne głosy i wnioski
11.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Zenon Mejza.
Do treści protokołu z XXVIII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer wnioskował o ustawienie kosza na śmieci w pobliżu kościoła we Włoszakowicach.
Ponadto wnioskował o budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Boszkowie-Letnisku przy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Grotnik do skrzyżowania z ul. Dominicką.
Radna Irena Przezbór – wystąpiła o rozważenie budowy chodnika przy ul. Ks. Górnego i ul. Moniuszki we Włoszakowicach.
Radny Leszek Jagodzik – poruszył sprawę oznakowania skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Kopernika i ul. 3 Maja. Wyjaśniono, że na skrzyżowaniu tym obowiązuje zasada wolnej prawej strony.
Radny Zenon Mejza – wnioskował o usunięcie krzewów akacji przy ul. Franciszka Kaczmarka w Krzycku Wielkim. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Rada zapoznała się z treścią pisma Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu laparoskopowego. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Postanowiono o dofinansowaniu w wysokości 10.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIX/208/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 5. Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2010. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Włoszakowice na 2010 rok.
Projekt budżetu Gminy na 2010 r. został szczegółowo omówiony przez Skarbnika Gminy Marię Rolkę. Radni podczas analizy projektu na bieżąco zgłaszali uwagi i wyjaśniali wątpliwości.
Ponadto Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy na 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną (jak w załączniku Nr 5 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła opinię o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Włoszakowice (jak w załączniku nr 6 do protokołu) oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy (jak w załączniku nr 7 do protokołu).
Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 22.579.476,00 zł, a wydatki w wysokości 25.379.476,00 zł Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIX/209/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2009.
Postanowiono zmniejszyć dochody i wydatki budżetu na 2009 r. o 20.874,00 zł. Zmiana dochodów jest efektem zmniejszenia dochodów majątkowych o 300.780,00 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 279.906,00 zł (dotacje celowe: na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 220.000,00 zł, i na wypłatę rekompensaty rolnikom za akcyzę od paliwa w kwocie 59.906,00 zł.)
Zmiany wydatków dotyczą:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 271.706,00 zł, co po zmianie daje kwotę 19.132.577,00 zł, a w szczególności:
a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 18.750,00 zł, co po zmianie daje 9.207.266,00 zł,
b) zwiększenia dotacji (Gmina Przemęt i Wielkopolska Izba Rolnicza) o 5.750,00 zł, co po zmianie daje 1.045.896,00 zł,
c) zmniejszenia wydatków na obsługę długu o 23.000,00 zł, co po zmianie daje 53.900,00 zł,
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 292.580,00 zł, co po zmianie daje kwotę 3.945.961,00 zł.
Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.508.538,00 zł, a ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 23.078.538,00 złotych.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIX/210/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 7. Uchwalenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
Do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi radni nie wnieśli uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIX/211/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXIX/212/2009
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


Ad. 8. Apel w sprawie pozostawienia dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Rada Gminy Włoszakowice jednogłośnie przyjęła apel w sprawie pozostawienia dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”, przychylając się do stanowiska w tej sprawie wyrażonego przez Radę Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy jednocześnie zobowiązała Wójta Gminy Włoszakowice do przekazania stanowiska w tej sprawie apelu Staroście Leszczyńskiemu.
Korespondencja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 9. Sprawy różne.
Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010. Plan stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wójt Stanisław Waligóra poinformował o głównych inwestycjach w Gminie planowanych do realizacji w 2010 roku, między innymi: modernizacja stacji wodociągowej w Boguszynie i połączenie sieci wodociągowej Boguszyna z siecią w Bukówcu Górnym, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach, rozpoczęcie budowy sali sportowej we Włoszakowicach, udział w budowie składowiska odpadów w Trzebani.
Ponadto Wójt przedstawił informację na temat stwierdzenia nieważności Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXIX Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06