OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/209/2009 w sprawie budżetu Gminy na 2010

Uchwała Nr XXIX/209/2009 w sprawie budżetu Gminy na 2010

Numer uchwały: 209
Numer sesji: 29
Rok: 2009

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/ 209 /2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu na 2010 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 22.579.476,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22.158.676,00 złotych,

2) dochody majątkowe w kwocie 420.800,00 złotych.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.206.124,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.379.476,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.435.744,00 złote,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.943.732 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.206.124,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Określa się na lata 2010- 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.175.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 375.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.139.030,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych w kwocie 5.700,00 złotych.

 

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, w tym:

1) przychody w wysokości 40.000,00 złotych,

2) wydatki w wysokości 85.000,00 złotych.

 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.175.000,00 złotych, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.800.000,00 złotych,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 375.000,00 złotych.

 

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 8;

2) z tyutułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku do wysokości 3.175.000,00 złotych.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu również w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 143.000,00 zlotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45.436,00 złotych,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.100 złotych.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:

 

Uchwała budżetowa w stosunku do przedłożonego projektu zmieniła się w zakresie wskazanym w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mianowicie:

 

1. Ograniczono upoważnienie Wójta w zakresie dokonywania zmian w budżecie ( § 10 pkt 3 ).

 

2. Uaktualniono podstawę prawną usuwając zbędne przepisy, regulujące kwestie nie występujące w uchwale.

 

3. Doprowadzono do poprawności i kolejności numerację paragrafów w treści uchwały.

 

4. W wydatkach budżetu wykazanych w załączniku Nr 4 w dziale 757-75702 zmieniono § 8070, w którym dotychczas klasyfikowano odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na obecnie obowiązujący § 8110.

 

Ponadto wprowadzono kilka zmian koniecznych do funkcjonowania budżetu, a które wystąpiły po przygotowaniu projektu, a mianowicie:

 

1. W dochodach budżetu wykazanych w załączniku Nr 1 w dz. 750-75023 § 0960 zmniejszono kwotę przewidywanych darowizn przeznaczonych dla Policji określonych w oparciu o dane z roku 2009 w wysokości 14.000 złotych ujmując ją w kwocie 9.300 wynikającej z aktualnie posiadanych deklaracji. Ogólna kwota dochodów nie zmieniła się w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty planistycznej o 4.000 złotych ( 700-70005 § 0490 ) oraz zaokrąglenim niektórych pozycji wpływów z podatków i opłat pobieranych w urzędzie łącznie o 700 złotych.

 

2. W wydatkach budżetu wykazanych w załączniku Nr 4

- w dziale 754- 75403 zmniejszono kwotę przeznaczoną na pomoc dla Policji określoną w oparciu o ich prośbę w wysokości 20.000 złotych ujmując ją w kwocie 9.300 wynikającej z aktualnie posiadanych deklaracji pomocowych, rónoważąc jednocześnie ogólną kwotę wydatków, w dziale 851 utworzono rozdział 85111 § 6220 w kwocie 10.000 złotych dotyczącej pomocy dla WSZ w Lesznie na zakup sprzętu laparoskopowego przesuwając to zadanie z roku 2009 oraz zwiększono rezerwę ogólną o 700 złotych ( dz. 758-75818 § 4810 ),

- w związku z potrzebą przesunięcia kwoty 16.200 złotych do realizacji w roku 2010 dotyczącej " Budowy stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi" zwiększono pozycję 010-01010 § 6050 zmniejszając jednocześnie dział 750-75023 § 4300 obniżając koszty pozostałych usług bieżących w urzędzie.

- w związku z uwzględnieniem aktualnych planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne mogą wystąpić nieznaczne różnice kwot ujętych w poszczególnych paragrafach, które jednak nie spowodowały zmian kwot ogólnych.

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06