OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/210/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/210/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 210
Numer sesji: 29
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXIX/ 210 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 20.874,00 złote, co jest efektem zmniejszenia dochodów majątkowych o 300.780,00 złotych i zwiększenia dochodów bieżących o 279.906,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.508.538,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 279.906,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.283.081,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 20.874,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 271.706,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 19.132.577,00 złotych, a w szczególności:
a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 18.750,00 złotych, co po zmianie daje 9.207.266,00 złotych,
b) zwiększenia dotacji ( Gmina Przemęt i WIR ) o 5.750,00 złotych, co po zmianie daje 1.045.896,00 złotych,
c) zmniejszenia wydatków na obsługę długu o 23.000,00 złotych, co po zmianie daje 53.900,00 złotych,
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 292.580,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.945.961,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zmienia się zadania ujęte w wieloletnim programamie inwestycyjnym poprzez zmianę rozłożenia wydatków w latach na "Budowę stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 4. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 279.906,00 złotych, a ich wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.283.081,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 23.078.538,00 złotych.
§ 3. 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zmiana o której mowa w ust. 1 polega na przeznaczeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.300,00 złotych na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1);
1) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 220.000,00 złotych,
2) wprowadzenie dotacji celowej na wypłatę rekompensaty rolnikom za akcyzę od paliwa w kwocie 59.906,00 złotych,
3) zmniejszenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 300.780,00 złotych
2. Wydatki ( załącznik Nr 3 );
1) zwiększenie środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 220.000,00 złotych
2) zwiększenie środków na wypłatę rekompensaty rolnikom za akcyzę od paliwa wraz z kosztami obsługi w kwocie 59.906,00 złotych,
3) zmniejszenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy o 300.780,00 złotych. 4) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, w Zespole Szkół w Dłużynie, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, w Przedszkolu we Włoszakowicach, w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach, w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach oraz urzędzie gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i ich wydatkowanie dotyczą zwiększenia środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłatę rekompensaty rolnikom za akcyzę od paliwa wraz z kosztami obsługi w ramach zadań zleconych przez Wojewodę ( załącznik Nr 2 i Nr 6 ).

4. Zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prace inwestycyjne wykonywane w Zespole Szkół w Dłużynie o 8.200,00 złotych oraz zmniejszenia środków na zadania wykonywane przez urząd Gminy, od których realizacji odstąpiono lub zmiejszono zakres ich wykonania ( załącznik Nr 4 ).

5. Zmiana w wieloletnim programamie inwestycyjnym dotyczy innego niż planowano pierwotnie rozłożenia wydatków w latach przy realizacji zadania "Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi" ( załącznik Nr 5 ).

6. W związku z przesunieciem realizacji zadania inwestycyjnego ze środków GFOŚiGW na termin późniejszy przeznacza się ich część na zakup usług w ramach wydatków bieżących ( załącznik Nr 7 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06