OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/215/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/215/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Numer uchwały: 215
Numer sesji: 30
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXX/ 215 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 85.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 85.000,00 złotych.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.664.476,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.243.676,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 85.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 85.000,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 18.520.744,00 złote,
2) w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesień w kwocie 120.000,00 złotych nie zmieniając kwoty ogólnej, która wynosi 6.943.732 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. .
2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.464.476,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 3. Zwiększa się kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, określona w § 6 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 4. 1. Kwota zwiększenia określona § 1 i w § 2 uchwały dotyczy zadań dotychczas realizowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w § 7 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór
Uzasadnienie:

1. Zmiana dochodów ( załącznik Nr 1 i 2 )
- zwiększenie o 69.196 złotych pozostałe na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększenie o 15.804 złote planowane do uzyskania z opłat należnych za ochronę środowiska.
2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 )
- w wydatkach bieżących zwiększenie o 85.000 złotych na zadania realizowane dotychczas z GFOŚ i GW a ujęte obecnie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza oraz zadania edukacyjne i prowadzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zwiększenie środków własnych dla ŚDS na wynagrodzenia w kwocie 40.000 złotych, zgodnie z decyzją komisji z grudnia roku ubiegłego, zmniejszając wydatki bieżące ZDG o tą samą kwotę.
- w wydatkach majątkowych zwiększenie środków na zakup sprzętu odśnieżającego w kwocie 50.000 złotych dla ZDG, na zakup urządzenia pomiarowego dla parametrów klimatycznych ( temperatura, siła wiatru itp. ) dla Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie w kwocie 20.000 złotych i wykup gruntu na poszerzenie dróg powiatowych 50.000 złotych realizowanych w UG, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w ZDG w kwocie 120.000 złotych,

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06