OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego


 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384; Dz. U. z 2012 r. poz. 926.

Opis procedury

- Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 Do wniosku załącza się :
    a. 2 aktualne wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem).
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
    b. odpis skrócony aktu urodzenia (stan cywilny – kawaler, panna),
    c. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
    d. w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Formularze, wnioski

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
W obecności interesanta, pracownik przy użyciu środków informatycznych, sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) składający się z części A i B.
W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularzy.
Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.
Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca.
Przy odbiorze dowodu osobistego wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
Dowód osobisty odbiera się osobiście.
Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.
W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie).
W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy złożyć wniosek o wymianę, w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego zmianę.
W przypadku upływu terminu ważności lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się 30 dni przed upływem ważności lub niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

 Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

- Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

- od ukończenia 18 roku życia,

- od ukończenia 15 roku życia, jeśli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje:

- osobie będącej obywatelem polskim zamieszkującym poza granicami RP.

- osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia (dokument wydawany jest na wniosek rodzica lub opiekuna),

- osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat życia (dokument wydawany na wniosek rodziców lub opiekunów).

- W dowodzie nie zamieszcza się podpisu osób małoletnich do 13 roku życia.

- Dowód osobisty wymienia się w przypadku:

Zmiany danych – należy wtedy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie ostatecznej decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia sądu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2000-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06