OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXX/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku

Protokół Nr XXX/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku

Numer dokumentu: 30
Rok: 2010

P r o t o k ó ł Nr XXX/10
-------------------------------------------

z XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 stycznia 2010 r. w sali w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Interpelacje radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach
6.Zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.
7.Sprawy bieżące.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto Wójt przedstawił informację ze spotkania w sprawie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej ona odcinku od Pl. 21 Października we Włoszakowicach przez Boszkowo-Letnisko do granicy z gminą Przemęt. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXIX sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Krzysztof Poprawski – poinformował, że przekazał do spółki GZK informację o tworzącym sie wysypisku śmieci w Bukówcu Górnym.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Postanowiono udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego w formie dotacji celowej do kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych na obszarze Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXX/213/2010
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach oznaczonej numerem działki: 529/3.
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej (nieruchomość za przedszkolem). Istnieje możliwość zagospodarowania nieruchomości jako działki budowlanej, budownictwa jednorodzinnego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXX/214/2010
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 6. Zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o 85.000,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.664.476,00 zł, a łączna kwota wydatków wynosi 25.464.476,00 zł.
Zmiana dochodów
- zwiększenie o 69.196 zł – pozostałych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększenie o 15.804 zł - planowane do uzyskania z opłat należnych za ochronę środowiska.
Zmiana wydatków
zwiększenie wydatków o 85.000 zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza oraz zadania edukacyjne i prowadzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXX/215/2010
-----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Sprawy bieżące.
Radni zaakceptowali treść pisma do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie sprzątania jezior, w tym szczególnie Jeziora Dominickiego. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni zapoznali się także z danymi demograficznymi Gminy Włoszakowice – załącznik nr 7 do protokołu.
Wójt przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania oświaty na terenie gminy od 1990 roku.
W związku z tą informacją radni zwrócili się do Wójta z wnioskiem w sprawie podręczników używanych w szkołach w gminie (doprowadzić do ujednolicenia i stałego ich wykorzystywania. Obecnie każda szkoła posiada inne podręczniki). Wniosek radnych dotyczył także ćwiczeń do podręczników, zasadności ich wykorzystywania na obecnych zasadach – zeszyty ćwiczeń są drogie, a potem nieużywane bądź wypełniane na siłę.Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXX Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06