OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/218/2010 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXXI/218/2010 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 218
Numer sesji: 31
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXI/218/10
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 lutego 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
1.Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, w pasie gruntu o szerokości 8 metrów na rzecz przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej nr 6/14, na następujących nieruchomościach stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, ujawnionych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych:
1)działka nr 31 położona w miejscowości Sądzia, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 41058,
2)działka nr 503 położona w miejscowości Krzycko Wielkie, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 29798,
3)działka nr 289 położona w miejscowości Krzycko Wielkie, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 29798,
4)działka nr 305 położona w miejscowości Krzycko Wielkie, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 29798,
5)działka nr 292 położona w miejscowości Krzycko Wielkie, w ewidencji gruntów oznaczona jako rów, zapisana w księdze wieczystej nr 46603,
6)działka nr 311/1 położona w miejscowości Krzycko Wielkie, w ewidencji gruntów oznaczona jako rów, zapisana w księdze wieczystej nr 46603,
7)działka nr 306 położona w miejscowości Jezierzyce Kościelne, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 36579,
8)działka nr 316 położona w miejscowości Jezierzyce Kościelne, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga, zapisana w księdze wieczystej nr 36579,
2.Służebność gruntową na wymienionych w punkcie 1 nieruchomościach wyznacza się w związku z wybudowaniem na nich gazociągu z urządzeniami towarzyszącymi.

§2
Wyrażona w § 1 zgoda ogranicza się do:
1)prawa wybudowania i utrzymywania na nieruchomości służebnej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z urządzeniami towarzyszącymi położonego w granicach działek nr 31 obręb Sądzia; 503, 289, 305, 292, 311/1, 510 obręb Krzycko Wielkie; 306, 316 obręb Jezierzyce Kościelne; 1145/2 obręb Bukówiec Górny;
2)prawa swobodnego dojścia i dojazdu w tym ciężkim sprzętem, do gazociągu, celem jego napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,
3)obowiązku powstrzymywania się od wznoszenia budynków, urządzeń stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji w strefie kontrolowanej tj. odległości 4 metrów w każdą stronę od osi gazociągu. Powyższe obejmuje również możliwość podejmowania przez operatora sieci gazowej czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,
4)konieczności uzgadniania z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów w granicach strefy kontrolowanej oraz sposobu jej zagospodarowania,
5)obowiązku powstrzymywania się od usuwania i uszkadzania urządzeń towarzyszących
6)uniemożliwiania wprowadzenia zalesienia/zadrzewienia na:
a)gruntach trwale wyłączonych z produkcji leśnej,
b)w pasie strefy kontrolowanej,
oraz umieszczania urządzenia towarzyszącego.

§3
Korzystanie z nieruchomości odbywać się będzie w sposób nieodpłatny. Koszty ustanowienia obciążenia nieruchomości poniesie przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXI /218/10 Rady Gminy Włoszakowice

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice, prowadzonej przez przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej nr 6/14, zaistniała konieczność udostępnienia gruntów stanowiących własność Gminy Włoszakowice celem wybudowania na nich wyżej wymienionego gazociągu z urządzeniami towarzyszącymi.
Wobec powyższego dnia 25 maja 2006r. została zawarta pomiędzy Gminą Włoszakowice i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowa o udostępnienie gruntów pod realizację wyżej wymienionej inwestycji. Przedmiotowa umowa w § 7 nałożyła na Gminę Włoszakowice zobowiązanie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu bez wynagrodzenia, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. służebności gruntowej w pasie gruntu o szerokości 8 metrów. Umowa określiła zakres obciążenia tożsamy z zapisem § 2 niniejszej uchwały oraz numery geodezyjne nieruchomości na których należy ustanowić wyżej wymienioną służebność.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad obciążania nieruchomości.
Zgodnie z § 9 ust. 6 pkt 1 lit. “a” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U z 2001r. Nr 97 poz. 1055) szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu powinna wynosić dla gazociągów wysokiego ciśnienia 4 metry.
Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja została już zrealizowana, a dzięki temu mając na względzie możliwości gazyfikacji gminy Włoszakowice oraz w celu uregulowania stanu prawnego, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06