OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/219/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Ujazdowie

Uchwała Nr XXXI/219/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Ujazdowie

Numer uchwały: 219
Numer sesji: 31
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXI/219/10
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych położonych w Ujazdowie,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

1.Wyraża się zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych położonych w Ujazdowie, stanowiących własność R.M.B:
1)nieruchomości oznaczonej numerem działki: 455/26, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/27, o powierzchni 0,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
3)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/28, o powierzchni 0,0400 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
4)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/9, o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
5)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/54, o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
6)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/67, o powierzchni 0,0400 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
7)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/72, o powierzchni 0,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
8)nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/116, o powierzchni 0,2925 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008775/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2.Nieruchomości określone w ust.1 nabywane są z przeznaczeniem na budowę publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków oraz budowę ul. Wiatracznej, ul. Słonecznej, ul. Wiśniowej, ul. Wiosennej,
3.Ceny wymienionych w ust. 1 nieruchomości nie przekroczą kwot określonych w operatach szacunkowych określających wartość nabywanych nieruchomości,


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXI/119/2010
Wniosek został umotywowany ciężką sytuacją rodzinną i nałożeniem na wyżej wymienione nieruchomości podatku od nieruchomości.
Uwzględniając fakt, że nabywane nieruchomości stanowią drogi dojazdowe do znacznej ilości nieruchomości oraz w perspektywie konieczność zainstalowania w nich urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) jak i ewentualnej budowy nawierzchni tych dróg, zasadnym jest nabycie prawa własności oznaczonych w uchwale nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06