OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/220/2010 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXI/220/2010 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 220
Numer sesji: 31
Rok: 2010

 

UCHWAŁA NR XXXI/ 220 /2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 4.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 4.700,00 złotych.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.669.176,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.248.376,00 złotych i dochodów majątkowych 420.800,00 złotych.

 

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 4.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 204.190,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 18.316.554,00 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 257.890,00 złotych i stanowią 13.569.339,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 245.254,00 złote i wynoszą 9.552.941,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 12.636,00 złotych i wynoszą 4.016.398,00 złotych,

b) dotaje na zadania bieżące zwiększa się o 50.000,00 złotych i wynoszą 1.179.030,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 3.700,00 złotych i wynoszą 3.558.185,00 złotych,

d) wydatków na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 10.000,00 złotych.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 208.890,00 złotych i po zmianie wynoszą 7.152.622,00 złote, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się o 208.890,00 złotych i wynoszą 6.900.997,00 złotych,

b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego nie zmieniają się i wynoszą 251.625,00 złotych.

3) uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.469.176,00 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Likwiduje się rezerwę ogólną określoną w § 12 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, wykorzystując jej środki na budowę dróg.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

 

 

Przyg. M. Rolka

Przewodniczący Rady Gminy

 

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zmiana dochodów ( załącznik Nr 1 )

- Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 3.700 złotych,

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe II Integracyjnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1.000,00 złotych.

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 2 i 3 )

1) w wydatkach bieżących

a) zwiększa się środki dla ŚDS na zadanie określone w punkcie 1 o 1.000,00 złotych,

b) zwiększa się środki dla GOPS na dożywianie o 3.700,00 złotych,

c) zwiększa się środki dla UG na dodatkowe zadania remontowe o 46.637,00 złotych,

d) zmniejsza się środki dla ZDG przesuwając je na zadania inwestycyjne o 12.350,00 złotych,

e) dokonuje się przeniesień między paragrafami w Przedszkolu 400,00 złotych i w ŚDS 200,00 złotych,

f) zmniejsza się środki dla ZSO we Włoszakowicach o niesłusznie przydzielone w zawyżonej wysokości na uczniów ZSZ o 243.177,00 złotych,

2) w wydatkach majątkowych

a) zwiększa się środki dla UG na

- zakup motopompy dla OSP o 5.000,00 złotych,

- nabycie gruntów pod drogę w Bukówcu Górnym o 478.000,00 złotych,

b) zmniejsza się środki dla ZDG na

- prace na drogach o 192.410,00 złotych,

- prace w parku o 12.000,00 złotych,

- instalację nowych punktów świetlnych o 19.700,00 złotych.

3) przesuwa się środki z majątkowych na bieżące w kwocie 50.000,00 złotych przeznaczone dla Starostwa Powiatowego na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przyległych do dróg powiatowych na terenie Gminy Włoszakowice. Prace sfinansowane z tych środków nie będą stanowiły zakresu planowanej przebudowy dróg powiatowych, są traktowane jako zadania bieżące regulujące aktualny stan prawny nieruchomości przylegających do dróg powiatowych.

3. Zmiana WPI ( załącznik Nr 4 )

Wieloletni program inwestycyjny został doprowadzony do stanu zgodnego z aktualną dokumentacją oraz rzeczywistym poziomem realizowanych zadań. W przypadku budowy sali oraz modernizacji oczyszczalni ścieków zmiany dotyczą kwot ogólnych oraz rozłożenia ich w poszczególnych latach.W zadaniu z zakresu wodociągów oprócz zmian omównionych powyżej następuje zmiana nazwy zadania.

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06