OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/223/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXI/223/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 223
Numer sesji: 31
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXI/223/ 2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skargi


Na podstawie art. 18 ust. 2, art. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwała co następuje:


§1.

Po rozpatrzeniu skargi P.K.dotyczącej rozpoznania przez Wójta Gminy Włoszakowice skargi w zakresie zaniedbań i nienależytego wykonywania obowiązków przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach - Rada Gminy Włoszakowice uznaje skargę za częściowo zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wskazuje się , że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w zakresie umorzenia zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda Wielkopolski.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/223/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 lutego 2010 r.
Rada Gminy po zapoznaniu się:
z pismem skierowanym do Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 stycznia 2010 r. w kwestii wyjaśnienia czy Wójt Gminy Włoszakowice rozpatrując skargę złożoną na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, nie naruszył art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
oraz ze skargą skierowaną do Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2009 r. w kwestii zaniedbania i nienależytego wykonywania obowiązków przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

stwierdza co następuje:

Skarga z dnia 19 stycznia 2010 r. dotyczy rozpatrzenia we własnym zakresie przez Wójta Gminy Włoszakowice zarzutów na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w zakresie zaniedbania przez niego obowiązków służbowych.

W świetle art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) skarga na zaniedbania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach winna być przekazana Radzie Gminy Włoszakowice. Natomiast zgodnie z art. 229 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)w zakresie jakim skarga dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej właściwy jest Wojewoda Wielkopolski.

Rada Gminy Włoszakowice podziela zarzuty na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach podniesione w skardze z dnia 21.09.2009 r., które nie powinny się zdarzyć, a osoby winne zaniedbań powinny być pociągnięte do odpowiedzialności służbowej.

Wskazać należy, że Rada Gminy Włoszakowice jako organ stanowiący, nie jest bezpośrednim przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i nie ma ustawowych uprawnień do stosowania jakichkolwiek sankcji za nienależyte wykonywanie przez nich obowiązków, poza określeniem stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje wójt.
Za zaniedbania jakie nastąpiły Wójt Gminy Włoszakowice działając w ramach swoich uprawnień, niezwłocznie wyciągnął konsekwencje służbowe i ukarał Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach karą pisemnego upomnienia, o czym został wnoszący skargę powiadomiony.

W świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice nie widzi potrzeby wystąpienia do Wójta o ponowne ukaranie pracownika w tej samej sprawie, uznając nałożoną karę upomnienia za wystarczającą.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06