OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu


 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r. Poz. 1475),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. 2012 r. Poz. 1480).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 264, poz. 1573 j. t. ).

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Opis procedury

-Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

- Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy nowego miejsca pobytu.

- Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

- Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej:

obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty

- Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby meldującej się, wskazanie adresu pobytu czasowego i miejsca pobytu stałego a także potwierdzenie faktu pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dla osób niepełnoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia.

- do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:

umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

- cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

- Obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo czasowego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.

Formularze, wnioski

  -druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

Opłaty

 Brak

Termin załatwienia sprawy

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Osoba meldująca się otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

-Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością rejestracyjną, potwierdzającą wyłącznie fakt pobytu osoby w tym lokalu,

- W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesiące.

- Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06