OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały


 

Podstawa prawna

 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r. Poz. 1475),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. 2012 r. Poz. 1480),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 264, poz. 1573 j. t. ).

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Opis procedury

 

- Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

- Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

- Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

- Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej:

obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty

- Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby meldującej się, wskazanie adresu nowego i poprzedniego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dla osób niepełnoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia,

- do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: Umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

- zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały,

- cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

- obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;

- członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Formularze, wnioski

 - Druk „Zgłoszenie pobytu stałego” odrębny dla każdej osoby meldującej się – również dziecka.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

 

Tryb odwoławczy

 Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym USC zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia,

- Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem,

- Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością rejestracyjną, potwierdzającą wyłącznie fakt pobytu osoby w tym lokalu,

- W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesiące.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06