OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawozdanie z wykonania budżetu » Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2009 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2009 rok.

Okres: 2009


ZARZĄDZENIE Nr 15/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2009 rokNa podstawie artykułu 199 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009, stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
ZA 2009 ROK

Planowana do uzyskania kwota dochodów wzrosła w ciągu roku z 21.525.579 złotych do 22.508.538 złotych, z czego zrealizowano kwotę 22.190.034 złote stanowiącą 98,58 % planu ostatecznego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 25.445 złotych stanowią wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej, kwotę 1.549 złotych wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 251.841 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 278.835 złotych, co stanowi 97,21 % planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 18.595 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z odsprzedaży i przewozu drewna opałowego, sprzedaży samochodu, złomu i innych materiałów, przewozów sprzętu, montażu urządzeń, przygotowywania i obsługi technicznej imprez oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 94,39 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 100.000 złotych oraz dofinansowanie od firmy na modernizację
ulicy dojazdowej do niej w wysokości 12.716 złotych. Ogółem dochody działu “600” zamknęły się kwotą 131.311 złotych i stanowią 99,18 % planu.

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 56.321 złotych zostały uzyskane z prowadzonych ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie w zakresie działalności turystycznej ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej ) w wysokości 42.616 złotych oraz z odpłatności za wymianę urządzeń pomiarowych w odsprzedawanych domkach w ośrodku w Dominicach w wysokości 13.705 złotych i ogółem stanowią 120,34 % planu. Tegoroczne lato było ciepłe i słoneczne, również w miesiącach wczesno jesiennych utrzymywała się ładna pogoda, co więc wywarło wpływ na tak wysokie wykonanie względem planu, którego podstawę stanowiły dane z roku 2008.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 210.129 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 42.735 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 89.579 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 10.591 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 19.427 złotych z opłaty planistycznej i 1.884 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 374.345 złotych, co stanowi 74,77 % planu. Dużo niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w przypadku niezrealizowania planowanych sprzedaży mienia (31 %) oraz w minimalnie niższe w przypadku czynszów z dzierżawy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ( 88 % ).

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 77.448 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 16.494 złote, wpływy z usług w kwocie 18.266 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ze sprzedaży książek i płyt uzyskano 324 złote, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na paczki na święta dla niepełnosprawnych wyniosły 41.128 złotych oraz inne 1.236 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 64.900 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych ( wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC ) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 693 złotych, przy planowanych 900 złotych. Łącznie w dziale “750” uzyskano 143.041 złotych, co stanowi 100,45 % planu.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.368 złotych stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 13.136 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Łączna kwota wpływów to 14.504 złote, co stanowi 100 % planu.

Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 7.662.409 złotych składają się następujące wpływy:
1.podatek rolny 330.160 zł
2.podatek leśny 94.096 zł
3.podatek od nieruchomości 2.095.686 zł
4.podatek od środków transportowych 251.856 zł
5.podatek od spadków i darowizn 32.843 zł
6.opłata skarbowa 30.937 zł
7.podatek w formie karty podatkowej 11.591 zł
8.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.530.716 zł
9.udział w podatku dochodowym od osób prawnych 639.999 zł
10.podatek od czynności cywilnoprawnych 273.175 zł
11.opłata miejscowa 23.231 zł
12.opłata targowa 24.580 zł
13.opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 9.174 zł
14.opłata eksploatacyjna 3.050 zł
15.opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 159.402 zł
16.rekompensata utraconych dochodów w podatkach 1.088.606 zł
17.wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych 53.593 zł
18.odsetki za zwłokę 9.714 zł
Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 98,03 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w opłacie eksploatacyjnej ( 10,17 % ). Wielkość ta jest trudna do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu ( powyżej 120 % ) jak w opłacie targowej, w podatku od czynności cywilnoprawnych ( 128 % ), w innych opłatach lokalnych ( 139 % ), w podatku od spadków i darowizn ( 131 % ), w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 130 % ). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu, wynosi około 100 %.

W dziale 758 „ Różne rozliczenia” na dochody składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 10.126.702 złote, w tym część oświatowa 7.557.012 złotych, część wyrównawcza 2.552.420 złote i część równoważąca 17.270 złotych, odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 13.013 złotych oraz wpływy rekompensujące wyjazd zagraniczny chóru młodzieżowego na występy międzynarodowe wraz z zespołami z Francji i Niemiec w ramach współpracy kulturalnej organizowany i finansowany przez Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 6.576 złotych. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 10.146.291 złotych i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 89,80 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 208.421 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie kącika zabaw w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 5.978 złotych, na wypłaty rekompensat dla pracodawców za naukę zawodu pracowników młodocianych, dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne poza godzinami wymiarowymi i ekspertów przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli 23.788 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych itp.) 6.618 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 155.077 złotych, za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach 6.798 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 262 złote oraz dofinansowanie z Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 9.900 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 101,65 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.595.351 złotych, z czego 2.583.648 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.278 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych oraz 7.425 złotych na wypłatę zasiłków. Ponadto kwota 27.934 złote uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 1.376 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, kwota 46.514 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i kwota 4.700 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 342.767 złotych. Z prowadzonych usług ŚDS wypracował 43.900 złotych, GOPS 535 złotych, a z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch jednostkach uzyskano 395 złotych oraz z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej komornik ściągnął 4.467 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.067.939 złotych i zostały zrealizowane w 99,34 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały ponadplanowe dochody własne. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 13.710,06 złotych oraz na zasiłki pozostałe w kwocie 6.995,57 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS zwrócono 2,49 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 37.895 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 22.650 złotych na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 60.545 złotych, co stanowi 99,92 % planu. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły 51 złotych. Kwota wykorzystana okazała się wystarczająca do wykonania celu, na który była przeznaczona. Ponadto 10.000 złotych otrzymano poprzez Urząd Marszałkowski jako środki na stypendia dla uczniów liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach z funduszy europejskich. Łączne wpływy w dziale „854” wyniosły 70.545 złotych, co stanowi 99,93 % planu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 30.988 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej i 5.084 złote z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 36.072 złotych. Realizacja względem planu wyniosła 90,18 %, co wynika z tylko około 50-cio procentowy wpływ opłaty produktowej.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 98,58 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej ( dział 700 wykonanie niższe niż 90 %, dział 630 wykonanie wyższe niż 110 % ). Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy, jako dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 213.355 złotych i stanowią 0,96 % całości dochodów, a zarazem 67,96 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 21.976.679 złotych i 99,04 % ogółu i jednocześnie 99,02 % planu. W roku 2009 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłatach oraz innych należności wystawiono 2013 upomnień, 37 tytułów wykonawczych, 60 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 2 postanowienia określające wysokość zobowiązań w przypadku podatku od środków transportowych. Wysokość zaległości na koniec 2009 roku wynosi 329.813 złotych, zaś na koniec roku 2008 stanowiła kwotę 289.567 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 14 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 151.173 złote, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 120.963 złote, opłat majątkowych w kwocie 34.317złotych oraz odpłatności za usługi 23.360 złotych. Generalnie wzrosły wszystkie pozycje poza wpłatami majątkowymi. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2009 roku wydatki w kwocie 21.254.275 złotych, co stanowi 92,10 % planu, który wynosił po zmianach 23.078.538 złotych i wzrósł w ciągu roku w stosunku do pierwotnego o 1.252.959 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 440.667 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 64.322 złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych w prawie wszystkich wsiach Gminy wydatkowano 16.765 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2008, odprowadzono 6.660 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, urządzenie pomieszczenia dla związku hodowców koni, postęp biologiczny ptaków wydatkowano 30.253 złote, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 251.841 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.317 złotych, na zadania z zakresu rozbudowy wodociągów ( projekty sieci w Boszkowie oraz prace wstępne przy stacji uzdatniania wody w Dominicach ) 70.826 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 90 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 3.176.735 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 449.611 złotych, jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.500 złotych, na prace inwestycyjne 1.987.839 złotych, z czego na przebudowę ul. Zalesie we Włoszakowicach 631.936 złotych, na urządzenie targowiska przy tejże ulicy 213.591 złotych, na modernizację drogi Dłużyna – Bukówiec Górny 133.857 złotych, na prace dotyczące ulicy Wańskiego w Bukówcy Górnym 78.992 złote, asfaltowanie ul. Chopina we Włoszakowicach 97.863 złote, chodnik Sądzia- Krzycko Wielkie 94.808 złotych, chodnik na ulicy Dominickiej w Boszkowie 80.844 złote, przebudowa ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach 63.878 złotych, inne chodniki ( Dłużyna, Jezierzyce, Krzycko Wielkie, Wł-ce) 198.874 złote, inne prace cząstkowe ( parkingi, regeneracje nawierzchni, utwardzanie, modernizacja, kort, place, dokumentacje, projekty itp. 393.196 złotych. Na zakup samochodu dostawczego Citroen Jumper wydatkowano 28.364 złotych, na wiaty przystankowe 9.454 złote, kosiarkę bijakową ciągnikową 21.960 złotych i na zakup kontenera sanitarnego dla potrzeb targowiska 19.693 złotych. Na zakup paliw i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, kamienia polnego, żwiru i soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, odśnieżarki, agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, nożyc do żywopłotu, koszy na śmieci, innych niezbędnych do prowadzenia działalności 163.073 złote. Prace remontowe ( naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, wjazdów, ogrodzeń, poboczy, przyłączy wodnych, regulacja studzienek, kanalizacji deszczowej i inne ) pochłonęły 246.253 złote. Na pozostałe usługi ( zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świątecznego oświetlenia, czyszczenie kanalizacji, studzienek, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi, oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych, opracowanie dokumentacji BHP, usługi pocztowe i kurierskie, zdrowotne oraz inne ) wydatkowano 219.416 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 9.702 złote, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 8.870złotych. ZDG wydatki zrealizował w 85 %. Przyczyną zaniżonego wykonania jest przesunięcie rozpoczęcia budowy drogi oraz chodników w Bukówcu Górnym na rok następny.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 105.149 złotych, z czego kwota 4.158 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 61.991 złotych przeznaczono na wymianę drzwi i okien, remont dachu, remont pomostu, wymianę pieca, przebudowę ogrodzenia, platformy, wycinkę drzew, naprawy oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością ( przegląd gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie, inne bieżące ) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie oraz na Schronisku Młodzieżowym w Dominicach. Zakup energii i wody to kwota 38.491 złotych, a opłat ubezpieczeniowych 509 złotych. W tym zakresie wydatki wykonano w 95 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 157.283 złote, z czego na operaty szacunkowe gruntów, naprawy, materiały do nich i remonty i urządzenie mieszkań w budynkach gminnych ( Włoszakowice, Zbarzewo, Jezierzyce Kościelne i Krzycko Wielkie ) 142.421 złotych oraz na zużycie energii elektrycznej 4.897 złotych, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej i inne opłaty 1.326 złotych, zakup gruntu 5.333 złote i na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci ( cmentarz Dłużyna ), zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 3.306 złotych. Wykonanie wydatków z tego zakresu wynosi tylko 59 %, ponieważ nie zrealizowano zakupu gruntu pod drogi oraz przesunięto na rok następny planowaną budowę mieszkań.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.009.835 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 88.860 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.937 złotych, odpis na ZFŚS 1.750 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, drukarki, zorganizowanie spotkania jubilatów ) 5.531 złotych. Razem na ten odcinek pracy wydatkowano 99.078 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 53.096 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych ( np. przyjęcie przez radę delegacji z Niemiec ) 12.322 złote i koszty szkoleń 465 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.299.674 złote, pozostałe wydatki osobowe ( ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia ) wynoszą 43.765 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 27.334 złote, opłaty za wodę i energię elektryczną 46.927 złotych, opłaty ubezpieczeniowe i inne 4.803 złote, koszty badań zdrowotnych 3.075 złotych, usługi telekomunikacyjne 24.408 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 6.801 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 10.026 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, farb do malowania pomieszczeń ( sala trójkątna ), sprzętu komputerowego, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 152.109 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, remonty pomieszczeń (sala trójkątna) i naprawy sprzętu ( piec, wymiana grzejników ), uszczelnienie okien, wykonanie i montaż balustrad, montaż oświetlenia na sali, różnice kursowe walut itd. zapłacono 167.927 złotych. Za tłumaczenia zapłacono 1.862 złote. Dla usprawnienia obsługi urzędu oraz budynków przyległych zainstalowano agregat prądotwórczy za 11.624 złote. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 26.547 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 108 złotych, na opłaty składek do organizacji, w których Gmina uczestniczy wydatkowano 9.682 złote. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, albumy, kalendarzyki i czekoladki ) wydatkowano 8.202 złote. Wydatki w odniesieniu do całego działu wykonano w 88 %, a więc prawie na tym minimalnym pułapie, który zakłada się za prawidłowy. Oszczędności zostały spowodowane oszczędnym gospodarowaniem ( zakupy po cenach niższych niż zakładano ) przesunięciem niektórych zadań do realizacji w terminie późniejszym.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.368 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 13.136 złotych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z czego 6.567 złotych na diety komisji, na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych 4.601 złotych oraz 1.968 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów, usług i koszty przejazdów. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 14.504 złote, co stanowi 100 % planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 9.793 złote, pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 21.649 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 6.596 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 12.078 złotych, na wypłatę za tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów ( opony dla Włoszakowic ), opału, na organizowane zawody, zakup umundurowania ( Boguszyn, Bukówiec Górny, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Włoszakowice, Zbarzewo ), wyposażenia ( prądownica dla Dłużyny i Włoszakowic ) , środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich ( malowanie remizy w Boguszynie, Jezierzycach Kościelnych i Sądzi ) gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, wydatkowano 106.524 złote, na wymianę bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim 4.500 złotych oraz na zakup sprzętu do ćwiczeń dla jednostki we Włoszakowicach 9.202 złote. Na zakup paliwa, systemu alarmowego i mebli ( szafa, biurko, stół ) oraz konserwację ksero dla Posterunku Policji z Włoszakowic przeznaczono 10.670 złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 181.012 złotych, co stanowi 68 %. Zaniżone wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem potrzeby uruchomienia środków z rezerwy zarządzania kryzysowego planowanej w wysokości 49.000 złotych ani na zadania z zakresu obrony cywilnej planowane w wysokości 1.600 złotych. Pomoc dla Policji również stanowiła około 50 % planu i zrealizowano ją do wysokości otrzymanych darowizn. Zadania dotyczące straży pożarnej wykonywano przy jak najniższych nakładach przesuwając jednocześnie niektóre z nich na rok następny.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 21.670 złotych na zakup wyposażenia, sprzętu ( drukarka ), druków, książek, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń, zakupu programu komputerowego i koszty komornicze oraz 12.943 złote na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 34.613 złotych, co stanowi 65 %. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, korzystano z tańszych szkoleń oraz obniżono koszty dostarczania nakazów i upomnień korzystając z usług kuriera na terenie gminy, gmin sąsiednich i miasta Leszna, które są tańsze od usług świadczonych przez pocztę.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 52.884 złote tytułem spłacanych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Wykonanie wynosi 98 % planu. Plan pierwotny zawierał ponadto odsetki od planowanego do pobrania kredytu w roku 2009, ponieważ jednak nie wystąpiła taka potrzeba, plan odsetek zmniejszono.

W dziale 758 “Różne rozliczenia” nie wykorzystano rezerwy ogólnej, którą po ostatecznych zmianach planowano w kwocie 28.706 złotych. Wykonanie stanowi więc 0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.685.994 złote. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano łącznie 184.224 złote, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 32.028 złotych i na odpis na FŚS 1.796 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 709.257 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 442.359 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 27.838 złotych oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 70.802 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 28.093 złote, na zakup pomocy dydaktycznych 1.094 złote, opłaty ubezpieczeniowe i zdrowotne 1.500 złotych, na naprawy oraz remonty 125.848 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 3.668 złotych, na zakupy akcesoriów komputerowych i papieru 1.555 złotych oraz na zakup energii i wody 6.500 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 57.448 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.000 złotych, inne wydatki osobowe 989 złotych, na zakupy niezbędnych środków 329 złotych oraz 13.130 złotych za zapewnienie nauki zawodu poza szkołą. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.244.325 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.827.844 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 107.338 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 127.097 złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 148.087 złotych, na zakup energii i wody 18.691złotych, pomocy dydaktycznych 5.069 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.349 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 2.274 złote oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych i badań lekarskich 2.576 złote. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 4.327.954 złote, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.237.397 złotych, na odpis na ZFŚS 196.916 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 210.642 złote, na opłatę za energię i wodę 36.869 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.085 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 16.639 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 10.201 złotych, zakupy opału, środków czystości, okien, farb, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów, mebli i inne zakupy bieżące oraz do napraw i remontów 236.840 złotych, remonty i modernizacje 271.860 złotych, inne usługi bieżące 38.897 złotych, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksera 3.416 złotych i na prace inwestycyjne w Zespole Szkół w Dłużynie 63.192 złote. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 128.995 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 105.432 złotych, odpis na ZFŚS 5.000 złotych, pozostałe wydatki osobowe 6.347 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( zakupy, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony ) 12.216 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym malowanie sanitariatów, zakup sprzętu i wyposażenia, remont pieca, wymiana drzwi, prace urządzeniowe na boisku i korcie, przebudowa schodów zewnętrznych, remont klasy, piwnicy i kuchni oraz bieżące naprawy budynków za łączną kwotę 69.642 złote, w Dłużynie zmodernizowano kotłownie, zainstalowano nowy piec, komin zewnętrzny z osłoną, wybudowano mur oporowy, uzupełniono tynki, zmodernizowano klatkę schodową, wymieniono rynny, zakupiono materiał na remont dachu na sali gimnastycznej, uzupełniono wyposażenie, sprzęt, pomoce itp. za 118.751 złotych, w Jezierzycach Kościelnych dokończenie malowania elewacji, remont podłogi w świetlicy szkolnej, wymiana pompy CO oraz inne naprawy bieżące za 48.600 złotych, w Krzycku Wielkim wykonanie ogrodzenia i bramy na boisku, zakup mebli do klas, gabinetu pedagoga, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego, wyposażenia do kuchni, wymiana okien, remont sali gimnastycznej, malowanie klas, wymiana lamp itd. za 160.711 złotych i we Włoszakowicach wymiana stolarki okiennej w Małej Szkole, modernizacja instalacji przyłączeniowej co, ułożenie kostki na boisku, malowanie pomieszczeń, renowacja podłóg, wykonanie osłon na grzejniki, remont daszków nad wejściami, zakup nagłośnienia, modemu fax do kopiarki, komputerów, książek, mebli, tablic, projektora, podestu itd. za 272.700 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 983.126 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 707.385 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 37.960 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 40.199 złotych, na wyposażenie, zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty 135.511 złotych, z czego 10.373 złote na wykonanie bramy oraz zakup rolet, stolików i krzesełek dla oddziału w Bukówcu Górnym, 2.440 złotych na ocieplenie instalacji oraz sufitu w oddziale w Krzycku Wielkim oraz 22.966 złotych na odnowienie urządzenia placu zabaw, zakup mebli ( szafa, biurko, krzesło ), remont sali, naprawa instalacji odgromowej, wentylacji łazienkowej itp. w Przedszkolu we Włoszakowicach. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 10.146 złotych, pomocy dydaktycznych 2.674 złote, na ubezpieczenie i usługi medyczne 1.566 złotych, na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 5.077 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 1.775 złotych oraz 40.833 złote przekazano do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 26.877 złotych i za wyszkolenie uczniów w zawodzie wypłacono pracodawcom 21.992 złote oraz 1.004 złote wypłacono nauczycielom liceum za przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza godzinami wymiarowymi i 792 złote ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane według zestawienia w 96 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 116.287 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny ), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 84.136 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 73 %. Jednak w takiej wysokości zostały wydatkowane planowane środki, zadania zaś wykonano według planu i w oparciu o występujące potrzeby.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40.037złotych ), zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek od ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 2.624.660 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 120.918 złotych, na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy 36.947 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 163.190 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.000 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 4.534 złote, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na zakup defibrylatora papieru do urządzeń 13.546 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ze środków wojewódzkich wydatkowano 4.700 złotych oraz ze środków własnych 7.162 złote. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 29.530 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy wydatkowano 3.931 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.527 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.013.118 złotych. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 15.179 zasiłków rodzinnych, 7.779 różnorakich dodatków do zasiłków rodzinnych, 4.992 zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 116 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 373 świadczenia alimentacyjne ( 25 rodzin w miesiącu ) i zasiłki stałe dla 8 osób, w tym 2 samotne i 6 osób w rodzinach. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 414.810 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 342.768 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 317.805 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 12.917 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 2.342 złote, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego, do pracowni plastyczno-technicznej, do pracowni informatycznej, do pracowni muzyczno-teatralnej, do salki rehabilitacyjnej, zakup szafek do szatni podopiecznych, zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji „ Pikniku Rodzinnego”, wycieczki do Gołuchowa, Poznania i 5-cio dniowej „Śladami Jana Pawła II – Małopolska” wynoszą 43.606 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 6.219 złotych, wydatki na zakup usług ( zdrowotne, dostępu do internetu, telekomunikacyjne, przewozowe, transportowe, rehabilitacyjne na turnusie, przeglądy i naprawy w busie, dotyczące organizowanych imprez i wyjazdów i inne bieżące ) 27.967 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.954 złote Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.427.928 złotych i wydatkowano je w 97 %.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 81.305 złotych, w tym na zakup podręczników 22.650 złotych, resztę na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach, ze środków Wojewody w urzędzie oraz z funduszy unijnych wypłacanych poprzez urząd marszałkowski oraz na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach 41.863 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 36.244 złote i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.716 złotych oraz inne wydatki osobowe 1.903 złote. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 123.168 złotych i zostały zrealizowane w 94 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.371.627 złotych, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, grysu i żwiru ozdobnego, wykaszanie trawy, wycinkę drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, prace remontowe na alejce lipowej w parku oraz zakup i montaż ławek przeznaczono 62.469 złotych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.375 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 225.806 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 59.512 złotych, na przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 272.695 złote, na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 126.507 złotych, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 528.000 złotych, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 19.154 złote oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 77.484 złote. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 90 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 816.642 złote i GBP 181.320 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Ponadto w roku 2009 urządzono muzeum Karola Kurpinskiego, na co przeznaczono 23.756 złotych. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 1.021.718 złotych i stanowi ona 100 % wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 334.871 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych ( Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny ), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 172.437 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 13.314 zotych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne ( modernizacja boiska za salą w Jezierzycach Kościelnych, ogrodzenie boiska w Dłużynie, zakup kosiarki na boisko do Boguszyna, zakup i instalacja bramek na boisko w Zbarzewie, budowa trybun na boisku we Włoszakowicach, ogrodzenie boiska w Grotnikach, ) 162.434 złote.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan, łącznie w kwocie 3.579.370 złotych. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na określone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 3.558.721 złotych, co stanowi 99,42 %. Wszystkie niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji celowych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu, lipcu, grudniu 2009 roku i ostatnie dotyczące pomocy społecznej wydatkowane przez GOPS dnia 13 stycznia 2010 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2009 wygląda następująco:
Na pokrycie wydatków w kwocie 21.254.275 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 22.190.034 złote, czego wynikiem jest nadwyżka w kwocie 935.759 złotych. Spłatę rat pożyczki pobranej w latach ubiegłych z WFOŚiGW w kwocie 400.000 złotych oraz kredytu pobranego w roku 2008 z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w wysokości 1.000.000 złotych spłacono z wolnych środków stanowiących przychody z innych rozliczeń krajowych. Mimo, że planowano, nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu, a spowodowane to zostało niższym niż planowano wykonaniem wydatków. Rozchody planowano jako spłatę pożyczki, z WFOŚiGW oraz kredytu z BS w łącznej kwocie 1.400.000 złotych, co zrealizowano, powodując 100 % wykonanie planu. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. zakupy środków trwałych dla ZDG, UG, OPS, budowę i modernizację dróg gminnych, prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, instalacja agregatu prądotwórczego, wymiana bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, założenie nawodnienia przy pałacu, budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie, modernizację i urządzanie boisk sportowych w Jezierzycach Kościelnych, Dłużynie, Boguszynie, Zbarzewie, Włoszakowicach i Grotnikach, wymianę pieca i urządzenie kotłowni w ZS w Dłużynie wydatkowano 2.693.388 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w Lesznie w kwocie 528.000 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 3.221.388 złotych, co stanowi 15,16 % całości wydatków i 81,64 % planu wydatków majątkowych. Z zadań inwestycyjnych nie podjęto rozbudowy oczyszczalni ścieków “Boszkowo” w Grotnikach w związku z ciągłym poszukiwaniem środków zewnętrznych, wykupu gruntu w Bukówcu w związku z ciągłym przesuwaniem się terminu rozpoczęcia budowy ulicy Wańskiego, budowy sali, ponieważ w tym przypadku kolejne starania o środki pomocowe skończyły się niepowodzeniem, a gmina nie ma możliwości sfinansowania takiej inwestycji ze środków własnych, budowy mieszkań socjalnych, ponieważ dostosowano posiadane już pomieszczenia w Krzycku Wielkim, termomodernizacji obiektów szkolnych z związku z przesuwającym się terminem oceny wniosków o dofinansowanie. Pozostałe zadania realizowano w mniejszym lub większym stopniu. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań ( “Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie”, “Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, “Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice” i “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi ) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2009 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.032.887 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 8.947.332 złote, co stanowi 42,10 % całości wydatków i 49,62 % wydatków bieżących. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranych pożyczek w kwocie 52.885 złotych ( 0,29 % wydatków bieżących ) i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 816.642 złote i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 181.320 złotych ( łącznie 5,53 % wydatków bieżących ) oraz do Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 40.833 złote ( 0,23 % wydatków bieżących ). Należne wpłaty gminy na rzecz WIR w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 6.660 złote, tj. 0,04 % wydatków bieżących. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 116.287 złotych ( 0,64 % wydatków bieżących ), co stanowi 72,68 % planu oraz 72,95 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystane środki okazały się wystarczające na zrealizowanie planowanych a zarazem niezbędnych, najpotrzebniejszych zadań. Z planowanej rezerwy ogólnej wykorzystano w ciągu roku 105.630 złotych, a reszta w wysokości 28.706 ( 21,37 % ) nie została wykorzystana. Wielkości te wynikają z kwot ujętych po stronie planu początkowego i końcowego.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspominano powyżej, wyniosło 92,10 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W części podstawowych działów ( 010, 630, 751, 757, 801, 852, 854, 900, 921, 926 ) wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych ( 600, 700, 750, 754, 756, 758, 851 ) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 59 % - 88 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały przedstawione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON. W urzędzie występuje wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek, a pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co także kwalifikuje je do zwolnienia.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy oraz przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty wyniosły 30.897 złotych i stanowiły 56,18 % planu. Z lat ubiegłych pozostało 149.756 złotych. Ze środków tych wydatkowano 111.456 złotych z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska ( selektywna zbiórka odpadów stałych oraz zakup pojemników i worków do jej przeprowadzenia, przebudowa sieci wodociągowej ), co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 8. Tak z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych nie zrealizowano wszystkich planowanych zadań wykorzystując środki w pierwszym przypadku w 81,85 % i drugim w 47,32 %, co ogólnie daje 57,10 % . Niska realizacja dochodów przy jednoczesnym niskim wykorzystaniu środków mimo oszczędności z lat ubiegłych spowodowała, że do wykorzystania w latach następnych pozostało jeszcze 69.196 złotych.

Włoszakowice, dnia 2010-03-18Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06