OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Dominicach oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zbarzewie .

Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Dominicach oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zbarzewie .

Numer dokumentu: 22
Rok: 2010

Zarządzenie Nr 22/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 marca 2010r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Dominicach oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zbarzewie .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/167/05 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno - wypoczynkowe oraz uchwały nr XXIV/178/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie, zarządzam co następuje:


§ 1
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, położonych w Dominicach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 204/1, 204/2, 204/3, położonych w Zbarzewie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, publikację w czasopiśmie o zasięgu regionalnym, czasopiśmie “Nasze Jutro” i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Dominice, sołectwa Zbarzewo i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 4
Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Robert Kasperczak - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozinskiemu.

§ 6
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt Stanisław Waligóra

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 marca 2010r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------
Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowych zabudowanych drewnianymi domkami, położonych w Dominicach, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26071

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

49/18 o powierzchni 199 m² cena wywoławcza 60 000,00 zł (domek nr 4)
49/19 o powierzchni 197 m² cena wywoławcza 60 000,00 zł (domek nr 3)
49/20 o powierzchni 335 m² cena wywoławcza 74 100,00 zł (domek nr 2)
49/21 o powierzchni 360 m² cena wywoławcza 71 000,00 zł (domek nr 1)

Wyżej wymienione nieruchomości wyposażone są w:
instalację elektryczną przystosowaną do poboru mocy z istniejącej wewnętrznej (pozalicznikowej) sieci kablowej do 2,0 kW
instalację wodociągową z przyłączem z rury Fe/Zn Ø 1” zasilaną ze stacji wodociągowej Urzędu Gminy wytrącającą nadmiernie żelazo i mangan
instalację kanalizacji sanitarnej podłączoną do wyeksploatowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
Wszystkie trzy sieci zewnętrzne wymagają przebudowy.
Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.
Przeznaczone do zbycia nieruchomości można oglądać w dniu 07 maja 2010r. w godzinach od 10.00 do 11.00
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2010r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 14 maja 2010r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 1209 2000 0025

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

Wójt mgr Stanisław Waligóra


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/10 
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 marca 2010r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zbarzewie, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26873

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

204/1 o powierzchni 571 m² cena wywoławcza 13 000,00 zł
204/2 o powierzchni 548 m² cena wywoławcza 12 500,00 zł
204/3 o powierzchni 548 m² cena wywoławcza 12 500,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%

Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.
Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2010r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 18 maja 2010r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 1209 2000 0025

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06