OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/225/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Uchwała Nr XXXII/225/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Numer uchwały: 225
Numer sesji: 32
Rok: 2010

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/225/2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 261.862,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) kwotę dochodów bieżących o 258.862,00 złote,

2) kwotę dochodów majątkowych o 3.000,00 złotych.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.932.389,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.508.589,00 złotych i dochodów majątkowych 423.800,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 261.862,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 171.367,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 18.489.272,00 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 154.655,00 złotych i stanowią 13.725.345,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 18.251,00 złotych i wynoszą 9.571.993,00 złote,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 136.404,00 złote i wynoszą 4.153.352,00 złote,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 16.712,00 złotych i wynoszą 3.574.897,00 złotych.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 90.495,00 złotych i po zmianie wynoszą 7.243.117,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 90.495,00 złotych i wynoszą 6.991.492,00 złote.

3) uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.732.389,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

`1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 )

1) Środki z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 182.950 złotych,

2) Środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.112 złotych

3) Uaktualnienie dochodów z podatku od nieruchomości, różnica 58.800 złotych.

4) Dochody ze sprzedaży samochodu oraz zwrot z tytułu rozliczenia odsetek od pożyczki spłaconych w roku ubiegłym 4.000 złotych.

5) Przeniesienie dochodów uzyskanych w ramach środków ochrony środowiska, w związku z otrzymaną interpretacją dotyczącą klasyfikacji wpływów zastępujących GFOŚiGW.

 

2. Zmiana wydatków ( załącznikk Nr 2 )

1) Zwiększenie środków dla ŚDS o 37.102 złote.

2) Zwiększenie środków dla ZDG o 408.815 złotych.

3) Zmiejszenie środków dla urzędu gminy o 184.055 złotych.

4) Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek urzędu gminy.

 

3. Zmiana wydatków majątkowych ( załącznik Nr 3 )

1) Zwiększenie środków na modernizację dróg powiatowych ( chodnik w Bukówcu Górnym ) o 54.000 złotych poz. III.

2) Zwiększenie środków na budowę i modernizację dróg gminnych o 246.662 złote poz. IV.

3) Wprowadzenie środków na modernizację oświetlenia ulicznego o 25.000 złotych poz. XVIII.

4)Zmniejszenie środków na modernizację boiska w Zbarzewie o 40.000 złotych, poz. XXIV.

5) Zmniejszenie środków do wydatkowania w roku bieżącym na termomodernizację obiektów szkolnych o 215.167 złotych poz. XXV.

6) Zwiększenie środków na budowę trybun w Boguszynie o 20.000 złotych poz. XXX.

 

4. Zmiana WPI ( załącznikk Nr 4 )

Wieloletni program inwestycyjny został doprowadzony do stanu zgodnego z aktualną dokumentacją oraz rzeczywistym poziomem realizowanych zadań. Zmiany dotyczą rozłożenia kwot ogólnych na poszczególne lata w zakresie budowy sali, termomodernizacji obiektów szkolnych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06