OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/233/2010 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXII/233/2010 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 233
Numer sesji: 32
Rok: 2010

Uchwała Nr XXXII/233/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 8 kwietnia 2010 r.w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granicy okręgu wyborczego Nr 2 utworzonego na terenie Gminy Włoszakowice uchwałą Nr XXVI/282/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie dokonania nowego podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - poprzez uporządkowanie nazwy miejscowości.


§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmianę, o której mowa
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/233/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.Uchwałą Nr Nr XXVI/282/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału gminy na 6 stałych okręgów wyborczych, określając ich numery
i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek odpowiednio wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta rada gminy.
W związku z uporządkowaniem nazwy miejscowości z Boszkowa letniska na Boszkowo – Letnisko zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 2 podlegające na poprawnym wpisaniu nazwy miejscowości.

Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów.

Przedłożenie wniosku Radzie Gminy Włoszakowice wynika ze stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych okręgów wyborczych przez radę w formie uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.


Wójt Gminy Włoszakowice

Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06