OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/236/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXII/236/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 236
Numer sesji: 32
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXII/236/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVIII/226/2005 z dnia 15 grudnia 2005 w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Dłużyna, Bukówiec Górny.

§ 2. Granice obszarów objętych zmianą studium, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem opracowania będzie określenie zasad zagospodarowania terenu, zgodnie z problematyką o której mowa w art. 10 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/236 /2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 kwietnia 2010 r.


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych oraz zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę.

Stosownie, do art. 32 ust 1 w/w ustawy przeprowadzono analizę aktualności posiadanych dokumentów planistycznych i stwierdzono konieczność podjęcia uchwały w omawianym zakresie.
Opracowanie niniejszej zmiany Studium ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych oraz określenie zasad zagospodarowania terenów.

W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych, rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06