OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/238/2010 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXIII/238/2010 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 238
Numer sesji: 33
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 55.794,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 55.794,00 złote.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiekszenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o 53.124,00 złote, które ogółem wynoszą 63.324,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.988.183,00 złote, w tym dochodów bieżących 22.564.383,00 złote i dochodów majątkowych 423.800,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 269.294,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 86.064,00 złote i po zmianie stanowią kwotę 18.575.336,00 złotych:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 189.094,00 złote i stanowią 13.914.439,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 42.014,00 złotych i wynoszą 9.614.007,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 147.080,00 złotych i wynoszą 4.300.432,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 103.030,00 złotych i wynoszą 1.076.000,00 złotych,
2) zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o 53.124,00 złote, które ogółem wynoszą 63.324,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 183.230,00 złotych i po zmianie wynoszą 7.426.347,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 183.230,00 złotych i wynoszą 7.174.722,00 złote.
4) uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 26.001.683,00 złote.
§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu, określony w § 3 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o kwotę 213.500,00 złotych, który ogółem wynosi 3.013.500,00 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Likwiduje się rozchody, określone w § 5 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłaty pozostałych rat pożyczki w wysokości 375.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów, określoną w § 4 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 161.500,00 złotych, która po zmianie wynosi 3.013.500,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Uaktualnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, z czego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.194.230,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych wynoszą 5.700,00 złotych.

§ 7. Zmniejsza się kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o 675.000,00 złotych, do kwoty 3.500.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 złotych,

§ 8. Zmienia się kwotę upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku, określoną w § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, do wysokości 2.500.000,00 złotych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06