OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/239/2010 w sprawie: aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Uchwała Nr XXXIII/239/2010 w sprawie: aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Numer uchwały: 239
Numer sesji: 33
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Włoszakowice w roku 2011

Na podstawie: art.18 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się wolę i poparcie dla realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

§ 2
Gmina Włoszakowice przewiduje zabezpieczenie środków na realizację w/w projektu w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2011, w wysokości: 468 228 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych), z tego:
1)wydatki w wysokości 135 109 PLN w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w dziale 921, rozdział 92109 § 622.
2)rozchody w wysokości 333 119 PLN w formie pożyczki na sfinansowanie kosztów inwestycji podlegających refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w § 962.


§ 3
Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Włoszakowice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


U Z A S A D N I E N I E

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach ma zamiar zrealizować zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo”. Na realizację zadania GOK aplikował będzie o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dofinansowanie ma charakter refundacji, w związku z czym w budżecie gminy zabezpieczyć należy środki finansowe na realizację całego zadania. Część środków stanowiących wkład własny wnioskodawcy pochodzić będzie z dotacji celowej, natomiast środki, które zrefundowane zostaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich sfinansowane zostaną z pożyczki i zwrócone Gminie przez Gminny Ośrodek Kultury w momencie otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wójt Gminy Włoszakowice zadeklarował zamiar zabezpieczenia środków finansowych na realizację powyższego zadania w projekcie budżetu Gminy na rok 2011 w dziale 921, rozdział 92109 § 622 w wysokości 135 109 PLN oraz w rozchodach w § 962 w wysokości 333 119 PLN. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06