OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/240/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (hangaru i trzech pomieszczeń w budynku przyległym) oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/47, położonejw Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej (obręb Włoszakowice)

Uchwała Nr XXXIII/240/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (hangaru i trzech pomieszczeń w budynku przyległym) oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/47, położonejw Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej (obręb Włoszakowice)

Numer uchwały: 240
Numer sesji: 33
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (hangaru i trzech pomieszczeń w budynku przyległym) oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/47, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej (obręb Włoszakowice)

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości tj. hangaru i trzech pomieszczeń w budynku przyległym o powierzchni odpowiednio: 210 m², 172 m², pobudowanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/47, obręb Włoszakowice, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, stanowiącej wraz z budynkami własność Gminy Włoszakowice, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e


Na podstawie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę Towarzystwo Gimnastyczne “SOKÓŁ” , które prowadziło na przedmiotowej części nieruchomości, działalność sekcji windsurfingowej, proponuje się wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06