OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/241/2010 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXXIII/241/2010 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 241
Numer sesji: 33
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010 roku


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Kwotę 375 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej
w Gminie Włoszakowice (w miejscowości Bukówiec Górny i Włoszakowice)” otrzymanej na podstawie umowy Nr 55/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku, zawartej pomiędzy Gminą Włoszakowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznacza się na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach obsługującej aglomerację Włoszakowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Gmina Włoszakowice w roku 2010 zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach, która ze względu na ograniczoną przepustowość hydrauliczną nie pozwala na dalsze kanalizowanie Gminy Włoszakowice.
W związku z powyższym, kwota podlegająca umorzeniu tj. 375 000,00 zł będzie przeznaczona jako wkład własny Gminy Włoszakowice w realizację przedmiotowej inwestycji.
Całkowity koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków szacowany jest na kwotę około 6 000 000 ,00 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06