OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/243/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych

Uchwała Nr XXXIII/243/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych

Numer uchwały: 243
Numer sesji: 33
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXIII/ 243/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych we fragmentach Gminy Włoszakowice.

§ 2

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację zespołu farm wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z art. 15 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/243/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 kwietnia 2010 r.Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę.
Stosownie, do art. 14 ust 5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy łącznie z projektem niniejszej uchwały.
Opracowanie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegającej na lokalizacji farm elektrowni wiatrowych ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych firm planujących realizować inwestycję, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia stopnia rozwoju gospodarczego gminy.
W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06