OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/245/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/245/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 245
Numer sesji: 34
Rok: 2010

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 245 /2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 167.659,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 167.659,00 złotych.

2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 155.159,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.362.634,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.155.842,00 złote, w tym dochodów bieżących 22.732.042,00 złote i dochodów majątkowych 423.800,00 złotych.

 

§ 2. 1. Zmienia się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, poprzez zmniejszenie o 1.345.841,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 315.272,00 złote i po zmianie stanowią kwotę 18.890.608,00 złotych:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 313.352,00 złote i stanowią 14.227.791,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 4.996,00 złotych i wynoszą 9.619.003,00 złote,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 308.356,00 złotych i wynoszą 4.608.788,00 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.920,00 złotych i wynoszą 3.576.817,00 złotych,

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmniejsza się o 1.661.113,00 złotych i po zmianie wynoszą 5.765.234,00 złote, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 1.661.113,00 złotych i wynoszą 5.513.609,00 złotych.

3) uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4) zmiana wydatków obejmuje również zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 155.159,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 3.362.634,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 24.655.842,00 złote.

 

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu, określony w § 3 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o kwotę 1.513.500,00 złotych, który ogółem wynosi 1.500.000,00 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

 

§ 4. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów, określoną w § 4 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 1.513.500,00 złotych, która po zmianie wynosi 1.500.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 5. Zmniejsza się kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o 1.500.000,00 złotych, do kwoty 2.000.000,00 złotych, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o 1.500.000,00 złotych do kwoty 1.000.000,00 złotych.

 

§ 6. Zmienia się kwotę upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku, określoną w § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, do wysokości 1.000.000,00 złotych.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

Uzasadnienie:

1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 )

1) Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dożywiania poprzez OPS 500 złotych,

2) Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wyposażenia szkół w ramach programu "Radosna Szkoła" 12.000 zlotych,

3) Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyborów Prezydenta 10.459 złotych,

4) Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie akcyzy z paliwa dla rolników 144.700 złotych.

 

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 3 )

1) Zwiększenie środków dla GOPS o 500 złotych.

2) Zwiększenie środków dla ZS w Bukówcu Górnym o 20.223 złote.

3) Zwiększenie środków dla ZS w Krzycku Wielkim o 60.935 złotych.

4) Zwiększenie środków dla ZSO we Włoszakowicach o 12.000 złotych.

5) Zwiększenie środków dla urzędu gminy ( wybory, akcyza, OSP ) o 126.494 złote.

6) Zmniejszenie środków dla ZDG o 1.565.993 złote.

7) Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek urzędu gminy, GOPS-u i ZDG.

 

3. Zmiana dotacji oraz ich wydatkowania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 2 i 6 )

Zadanie określone w punkcie 1.3 i 1.4 oraz 2.6 w kwocie 155.159 złote.

 

4. Zmiana wydatków majątkowych ( załącznik Nr 4 )

1) Wprowadzenie nowych zadań - Budowa altanki w ZS w Bukówcu Górnym 8.000 złotych oraz Budowa sanitariatów na boisku w Bukówcu Górnym 18.000 złotych;

2) Zmiana w zakresie wykonywanych zadań - zwiększenie środków o 6.000 złotych na trybuny na boisku we Włoszakowicach oraz zmniejszenie o 1.675.113 złotych ( poprzez przesunięcie na lata następne ) środków na budowę drogi w Bukówcu Górnym i zmniejszenie o 18.000 złotych środków na budowę trybun na boisku w Boguszynie ( środki przesunięto na realizację zadania na boisku w Bukówcu).

 

5. Zmiana WPI ( załącznik Nr 5 )

Wieloletni program inwestycyjny został doprowadzony do stanu zgodnego z aktualną dokumentacją oraz rzeczywistym poziomem realizowanego zadania - ulica Wańskiego w Bukówcu Górnym.

 

7. Zmiana przychodów ( załącznik nr 7 )

W związku ze zmniejszeniem deficytu następuje:

1) zmniejszenie środków z kredytu o 1.500.000 złotych,

2) zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o 13.500 złotych

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06