OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/246/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXXIV/246/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 246
Numer sesji: 34
Rok: 2010

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/246/2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 maja 2010 r.

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poźn. zm.) Rady Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zwanej dalej „Zmianą Nr 3 Studium”, obowiązującego na podstawie uchwały nr XXVIII/226/2005 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r. w sprawie „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice” oraz uchwały nr XXXII/228/2010

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Studium Nr 1).

 

§ 2.

Granice terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium przedstawiono na kopii mapy topograficznej w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

 

Irena Przezbór

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXXIV/246/2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 maja 2010 r.

 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice obowiązuje na podstawie uchwały nr XXVIII/226/2005 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r. w sprawie „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”. Do ww. Studium została sporządzona zmiana (zwana „Zmianą Nr 1 Studium”), która obowiązuje na podstawie Uchwały Nr XXXII/228/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice. Obecnie przystępuje się do sporządzenia zmiany ww. Studium, pn. „Zmiana Nr 3 Studium”.

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje teren położony w Boszkowie- Letnisko przy ul. Turystycznej, obręb Włoszakowice. Teren oznaczono na kopii mapy topograficznej w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

 

Na części terenu objętego „Zmianą Nr 3 Studium” w latach ubiegłych dokonano parcelacji na działki gruntowe o małych powierzchniach. W wyniku podziałów geodezyjnych nastąpiła istotna zmiana struktury własnościowej, wraz z którą uwidoczniły się tendencje inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) inicjowane przez osoby fizyczne, będące właścicielami działek gruntowych.

 

Uregulowanie przestrzenne terenu, w tym dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) nastąpić powinno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poźn. zm.), ustalenia studium są wiążące.

 

W obowiązującym Studium teren ten w przeważającej części stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną (użytki zielone), a w części północno- wschodniej teren zabudowy rekreacyjnej jednorodzinnej.

 

W odniesieniu do terenu objętego „Zmianą Nr 3 Studium” następuje obecnie zmiana dotychczasowej polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta dotyczy przeznaczenia terenu pod inne funkcje, a częściowo pod inne sposoby zagospodarowania. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmiany do obowiązującego Studium.

 

Zgodnie z wymogami art. 27 ustawy jw. zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały.

 

 

WÓJT

 

STANISŁAW WALIGÓRA


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06