OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.

Protokół Nr XXXI/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.

Numer dokumentu: 31
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr XXXI/10
-------------------------------------------

z XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 12 lutego 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład rady, w związku z czym obrady sesji są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z sesji.
2.Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości położonych w Ujazdowie.
9.Zmiana budżetu Gminy na 2010 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
12.Analiza skargi.
13.Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji.
14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXX sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis wnioskował o przygotowanie wkładki/dodatku do Naszego Jutra z mapką ulic we Włoszakowicach.
Radni wnioskowali o przygotowanie na sesję rozliczenia dotacji na dożywianie w szkołach wraz z informacją w tym zakresie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Radni przeanalizowali wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  i zapoznali się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
- za dostarczanie wody – 2,10 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,52 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Rada Gminy Włoszakowice po analizie zaproponowała obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,60 zł/m3 do kwoty 3.80 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 0,80 zł/m3 do każdego m3 z budżetu Gminy. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian. Do każdej ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%.
Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/216/2010
-----------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB”.
Koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków komunalnych wynosi 4,60 zł, natomiast Rada Gminy postanowiła o zastosowaniu stawki w wysokości 3,80 zł za 1m3. Wobec czego postanowiono o dopłacie z budżetu Gminy w wysokości 0,80 zł do każdego m3 tej taryfowej grupy odbiorców usług.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/217/2010
-----------------------------------------------------

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice, prowadzonej przez przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., zaistniała konieczność udostępnienia gruntów stanowiących własność Gminy Włoszakowice celem wybudowania na nich wyżej wymienionego gazociągu z urządzeniami towarzyszącymi.
W związku z tym dnia 25 maja 2006 r. została zawarta pomiędzy Gminą Włoszakowice i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowa o udostępnienie gruntów pod realizację wyżej wymienionej inwestycji. Przedmiotowa umowa nałożyła na Gminę Włoszakowice zobowiązanie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu bez wynagrodzenia, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., służebności gruntowej w pasie gruntu o szerokości 8 metrów.

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja została już zrealizowana i powstała możliwość gazyfikacji Gminy Włoszakowice podjęcie uchwały w celu uregulowania stanu prawnego jest zasadne.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/218/2010
----------------------------------------------------- 


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości położonych w Ujazdowie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że P. M.B. zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice o przejęcie na rzecz Gminy Włoszkowice oznaczonych w niniejszej uchwale nieruchomości stanowiących drogi w Boszkowie-Letnisku (ul. Wiatraczna, ul. Słoneczna, ul. Wiśniowa, ul. Wiosenna). Drogi te są własnością wnioskodawcy. Wniosek został umotywowany sytuacją rodzinną i obciążeniem wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od nieruchomości.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/219/2010
----------------------------------------------------- 


Ad. 9. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice.
Zmiana dochodów nastąpiła na skutek dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 3.700 zł i dofinansowania przez Starostwo Powiatowe przeglądu kolęd i pastorałek organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1.000,00 zł.
Zmiana wydatków nastąpiła:
1)w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie środków dla ŚDS o1.000,00 zł, zwiększenie środków dla GOPS na dożywianie o 3.700,00 zł, zwiększenie środków dla UG na dodatkowe zadania remontowe o 46.637,00 zł, zmniejszenie środków dla ZDG z przesunięciem ich na zadania inwestycyjne o 12.350,00 zł, zmniejszenie środków dla ZSO we Włoszakowicach o przydzielone w zawyżonej wysokości na uczniów ZSZ - 243.177,00 zł.
2)w wydatkach majątkowych poprzez zwiększenie środków dla UG na zakup motopompy dla OSP o 5.000,00 zł i nabycie gruntów pod drogę w Bukówcu Górnym o 478.000,00 zł, zmniejszenie środków dla ZDG na prace na drogach o 192.410,00 zł, prace w parku o 12.000,00 zł, instalację nowych punktów świetlnych o 19.700,00 zł.

Wprowadzono zmianę WPI.
Wieloletni program inwestycyjny został doprowadzony do stanu zgodnego z aktualną dokumentacją oraz rzeczywistym poziomem realizowanych zadań. W przypadku budowy sali oraz modernizacji oczyszczalni ścieków zmiany dotyczą kwot ogólnych oraz wydatkowania ich w poszczególnych latach. W zadaniu z zakresu wodociągów oprócz zmian omówionych powyżej następuje zmiana nazwy zadania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/220/2010
-----------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
We wszystkich miejscowościach gminy realizowane są zadania finansowane z budżetu Gminy Włoszakowice. Zadania te są omawiane z sołtysami. Utworzenie funduszu nie będzie więc miało wpływu na efekt końcowy. Podjęcie takiej uchwały na kolejny rok budżetowy nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w latach następnych. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/221/2010
-----------------------------------------------------Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Dotychczasowy § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach zawierał wykaz stanowisk w Ośrodku, które wyszczególnione są również w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalającym organizację i zasady funkcjonowania tej jednostki w sposób szczegółowy. Stąd zapis ten w Statucie jest zbędny.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/222/2010
-----------------------------------------------------

Ad. 12. Analiza skargi.
Radni zapoznali się ze skargą. Wyjaśnień Radzie Gminy udzielił Wójt Gminy Stanisław Waligóra.
Rada Gminy postanowiła przyjąć w tej sprawie uchwałę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/223/2010
----------------------------------------------------- 
Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06