OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXII/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr XXXII/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Numer dokumentu: 32
Rok: 2010

P r o t o k ó ł Nr XXXII/10


z XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 8 kwietnia 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady sesji są prawomocne do podejmowania uchwał.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Przyjęcie Planów Odnowy Wsi dla Boguszyna, Sądzi, Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa.
6.Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2010 roku.
8.Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice.
9.Przyjęcie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna).
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
11.Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 oraz nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1 położonych w Boszkowie- Letnisku (obręb Grotniki).
12.Podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
13.Zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania.
14.Informacja dotycząca kosztów dożywiania w szkołach.
15.Analiza skargi – podjęcie uchwały.
16.Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.
17.Sprawy bieżące – budowa drogi, umorzenie pożyczki i inne informacje.
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła Przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXI sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza – zgłosił interpelację w sprawie wycinki drzew przy drodze Morownica – Śmigiel.
Radna Krystyna John – wnioskowała o budowę murku ozdobnego w Krzycku Wielkim, o naprawę chodnika przed ośrodkiem zdrowia w Krzycku Wielkim i o czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o odmalowanie barierek przy ul. Zachodniej we Włoszakowicach i o uporządkowanie terenu w zagłębieniu przed przejazdem kolejowym we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego.
Ad. 5. Przyjęcie Planów Odnowy Wsi dla Boguszyna, Sądzi, Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa.
Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami o charakterze strategicznym, a obowiązek ich opracowania wynika z zasad „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Przedmiotowy dokument dotyczy zadań, które mogą zostać dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto opisuje przedsięwzięcia, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach w/w działania, a które są konieczne do realizacji w ciągu 7 najbliższych lat.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/224/2010
-----------------------------------------------


Ad. 6. Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowane jest zwiększenie kwoty dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 o 261.862,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 22.932.389,00 zł a łączna kwota wydatków wyniesie 25.732.389,00 zł.
Na zmianę dochodów wpływ miały: środki z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 182.950 zł; środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.112 zł; uaktualnienie dochodów z podatku od nieruchomości, różnica 58.800 zł; dochody ze sprzedaży samochodu oraz zwrot z tytułu rozliczenia odsetek od pożyczki spłaconych w roku ubiegłym 4.000 zł; przeniesienie dochodów uzyskanych w ramach środków ochrony środowiska, w związku z otrzymaną interpretacją dotyczącą klasyfikacji wpływów zastępujących GFOŚiGW.
Zmiana wydatków dotyczy: zwiększenia środków dla ŚDS o 37.102 zł; zwiększenia środków dla ZDG o 408.815 zł; zmiejszenia środków dla urzędu gminy o 184.055 zł; przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek urzędu gminy.

Zmiana wydatków majątkowych polega na: zwiększeniu środków na modernizację dróg powiatowych ( chodnik w Bukówcu Górnym ) o 54.000 zł; zwiększenia środków na budowę i modernizację dróg gminnych o 246.662 zł; wprowadzeniu środków na modernizację oświetlenia ulicznego o 25.000 zł; zmniejszeniu środków na modernizację boiska w Zbarzewie o 40.000 zł; zmniejszeniu środków do wydatkowania w roku bieżącym na termomodernizację obiektów szkolnych o 215.167 zł;. zwiększenie środków na budowę trybun w Boguszynie o 20.000 zł.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/225/2010
-----------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2010 roku.
Rada Gminy postanowiła upoważnić Wójta Gminy do udzielenia pożyczek do kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów projektu pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/226/2010
-----------------------------------------------Ad. 8. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice.
Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Włoszakowice podyktowana jest zmianą kwoty, która uprawnia do otrzymania stypendium. Kwota ta została zwiększona i obecnie wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie. Zmiana w/w kwoty powoduje iż przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 72,80 zł i wyższe miesięcznie niż 182 zł. Zmianie uległy również kwoty w każdej grupie dochodowej:
I grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi do 100 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 72, 80 zł do 182 zł miesięcznie;
II grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 100 zł do 200 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 72, 80 zł do 136,50 zł miesięcznie;
III grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 200 zł do 351 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 72, 80 zł do 91,00 zł miesięcznie.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/227/2010
-----------------------------------------------Ad. 9. Przyjęcie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Studium Nr 1)” jest konsekwencją Uchwały Nr X/68/2007, którą Rada Gminy Włoszakowice podjęła w dniu 21 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Zmiana Studium Nr 1 jest zmianą jednostkową odnoszącą się do dwóch terenów gminy o łącznej powierzchni 1,1 ha położonych w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, z dopuszczeniem na tych terenach zabudowy rekreacyjnej (jednorodzinnej).
Zmianę Studium Nr 1 sporządzono zgodnie z przepisami prawa. W trakcie prac planistycznych przeprowadzone zostały procedury zgodnie z przepisami ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W okresie wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1 do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu studium, a także oceny oddziaływania na środowisko.
Zmiana Studium Nr 1 umożliwi opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów. Celem sporządzenia tych planów jest zahamowanie procesów niekontrolowanej degradacji obszaru położonego w sąsiedztwie Jeziora Dominickiego. Powyższe plany miejscowe, będące aktami prawa miejscowego, uwzględniać będą zasady polityki przestrzennej gminy Włoszakowice określone w niniejszej zmianie Studium, przyjmując ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój za podstawę działań planistycznych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/228/2010
-----------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym dz. Nr 796/3 o pow. 0,0048 ha; dz. Nr 808/11 o pow. 0,0136 ha będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za nabycie gruntu wydzielonego przy drodze gminnej (ul. Wańskiego) w Bukówcu Górnym, w celu jej poszerzenia dz. Nr 808/9 o pow. 0.0130 ha, i dz. Nr 879/1 o pow. 0,0054 będących własnością Pani Moniki Maćkowiak – bez wzajemnych dopłat.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/229/2010
-----------------------------------------------Ad. 11. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów w Boszkowie – Letnisku.

1. Część działki Nr 984 o powierzchni 6 m²
W związku z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 984, położona w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki) złożonym przez dotychczasowego dzierżawcę Rada Gminy wyraziła zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 6 m² położonej przy plaży “Pudełkowo”w Boszkowie-Letnisku stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Uwag nie było.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości; złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę Pana Marka Pieczyńskiego, który prowadził na przedmiotowej części nieruchomości, działalność gospodarczą (sprzedaż waty cukrowej i popcornu) proponuje się wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/230/2010
-----------------------------------------------


2. nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1 położonych w Boszkowie- Letnisku (obręb Grotniki).
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości; złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę, który prowadził na przedmiotowej nieruchomości, działalność gospodarczą (prowadzenie parkingu) Rada Gminy wyraziła zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5919 ha, proponując jej wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/231/2010
-----------------------------------------------


Ad. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy postanawia udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 146.687,00 zł na przebudowę chodnika na odcinku 150,0 mb wraz z kanalizacją deszczową w Dłużynie, przebudowę chodnika na długości 39,0 mb na ul. Powstańców Wlkp w Bukówcu Górnym, poszerzenie nawierzchni asfaltowej do 7,0 m na ulicy Karola Kurpńskiego we Włoszakowicach na odcinku 205,0 mb, wykonanie tymczasowego chodnika w Zbarzewie w kierunku na Wschowę na odcinku 200,0 mb, wykonanie chodnika w miejscowości Jezierzyce Kościelne przy mleczarni na odcinku 71,0 mb oraz przykrycie rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zbarzewo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
Uchwałę Nr XXXII/232/2010
-----------------------------------------------


Ad. 13. Zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania.

Okręgi wyborcze:
Rada Gminy Włoszakowice dokonała w 2002 r. podziału gminy na 6 stałych okręgów wyborczych, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
W związku ze zmianą nazwy miejscowości z Boszkowa letniska na Boszkowo – Letnisko zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 2 podlegające na poprawnym wpisaniu nazwy miejscowości. Zmiana opisu granic okręgu ma charakter porządkowy i wynika ze stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych okręgów wyborczych przez radę w formie uchwały.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/233/2010
-----------------------------------------------Obwody głosowania:
W związku z powstaniem nowych ulic we Włoszakowicach zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic obwodu głosowania Nr 1 podlegającego na dopisaniu nazw tychże ulic. Natomiast w obwodzie Nr 2 zmiana opisu granic polega na uporządkowaniu nazwy miejscowości z Boszkowa letniska na Boszkowo-Letnisko.
Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/234/2010
-----------------------------------------------
Ad. 14. Informacja dotycząca kosztów dożywiania w szkołach.
Informację na powyższy temat przedstawiła pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć.


Ad. 15. Analiza skargi – podjęcie uchwały.
Radni zapoznali się ze skargą (...) na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach. W przedmiocie przeprowadzonego wyjaśnienia wniosek zainteresowanego załatwiała wyłącznie Kierownik GOPS. Skargę z dnia 30 grudnia 2009 r. na urzędników załatwiających wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (przekazaną Radzie Gminy Włoszakowice dnia 18 lutego 2010 r.) Rada Gminy uznała za bezzasadną gdyż już wypowiedziała się w przedmiotowej sprawie w Uchwale Nr XXXI/223/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/235/2010
-----------------------------------------------


Ad. 16. Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Dłużyna, Bukówiec Górny.
Granice obszarów objętych zmianą studium, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili przedstawiciele Gestamp Eolica sp. z o.o., odpodwiadając na pytania dotyczące technicznych rozwiązań (wielkość obiektów, moc, strefy ochrone, infrastruktura, infradźwięki, zapłaty za rezerwowanie gruntu itp.)
Innych uwag nie było

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/236/2010
-----------------------------------------------Ad. 17. Sprawy bieżące – budowa drogi, umorzenie pożyczki i inne informacje.
Radni zapoznali się z treścią pism Starosty Leszczyńskiego z 27 październiaka 2009 r. i z 19 marca 2010 r. (załącznik nr 19 i nr 20 do protokołu) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na budowę drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
Radni upoważnili wójta do odpowiedzi, że zamiarem gminy jest udzielenie pomocy finansowej powiatowi przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice” jednakże w tej chwili nie posiadamy środków na ten cel, stąd nie ma możliwości udzielenia pomocy.

Ad. 18. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór – poinformowała o praktyce wypalania traw z przydrożnych rowów (Włoszakowice – Dłużyna).

Ad. 19. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06